ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY GK.OK.ZP.271.01.2015

Platerów, dnia 23 października 2015 roku

Sprawa nr: GK.OK.ZP.271.01.2015                            

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: „Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Kisielew, gm. Platerów – zaprojektuj i wybuduj”.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp,  Zamawiający – Gmina Platerów, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyżej wymienionym postępowaniu.

 

Ww. postępowanie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.10.2015 r. pod numerem 261728-2015.

Wybór najkorzystniejszej oferty:
Najkorzystniejszą ofertę złożył następujący Wykonawca:
„Bionor” Sp. z o.o., 25-114 Kielce, ul. Ściegiennego 26, NIP: 657-10-23-316, Regon: 290592843
cena oferty brutto: 541 200,00 zł.

 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy Pzp. Oferta najkorzystniejsza uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium:
cena oferty brutto – 90%
termin płatności – 10%

Lp.Nazwa (firma)siedziba i adres WykonawcyLiczba pkt  kryterium „cena oferty brutto”Liczba pkt  kryterium „termin płatności”Łączna ilość punktówCena oferty brutto PLN
1. Konsorcjum:
Biuro Projektowo-Techniczne Eko Sp. z o.o. ul. Rolna 38, 54-111 Wrocław i Ekofinn-Pol Sp. z o.o., ul. Leśna 12, 80-297 Banino
64,29 pkt 10,00 pkt  74,29 pkt 757 680,00
2. Bionor Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 26, 25-114 Kielce 90,00 pkt 10,00 pkt 100,00 pkt 541 200,00
3. Ecol-Unicon Sp. z o.o. ul. Równa 2, 80-067 Gdańsk 22,22 pkt 10,00 pkt 32,22 pkt 2 191 860,00

 

Wykonawcy wykluczeni z postępowania:

Zgodnie z art. 92 ust 1 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu  nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Odrzucone oferty:

Zgodnie z art. 92 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

Informujemy ponadto, iż umowa zostanie zawarta bez zachowania ustawowego terminu – 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, gdyż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie wykluczono żadnego Wykonawcy (art. 94 ust 2 pkt 3 lit a) ustawy Pzp).

Zamawiający, na podstawie art. 27 ust 2 ustawy Pzp, prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu: (+48) 83 357 84 47.

/-/ Jerzy Garucki
Wójt Gminy Platerów