slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GP.EE.ZP.271.2.2015

Platerów, 23.09.2015r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 907, ze zm.) określonego w art. 4 pkt 8.

Numer sprawy: GP.EE.ZP.271.2.2015

Nazwa zadania: „Terenowa edukacja ekologiczna – szlak konny „Konno po gminie Platerów”.I.  Nazwa i adres Zamawiającego
Nazwa zamawiającego         Gmina Platerów
Adres zamawiającego           3 Maja 5
Kod Miejscowość                  08-210 Platerów
Telefon:                                 83 357 84 47
Faks:                                     83 357 84 47
adres strony internetowej      www.platerow.com.pl
adres poczty elektronicznej   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny urzędowania:          7:30 - 15:30

II. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

1. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie i dostawę tablic edukacyjnych w ramach realizacji zadania pod nazwą: ”Terenowa edukacja ekologiczna – szlak konny „Konno po gminie Platerów””.

2. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje wykonanie i dostawę tablic edukacyjnych według poniższego zestawienia:

 

L.p.WyszczególnienieIlośćOpis
1 Tablice edukacyjne o następującej treści:
·  Mapa szlaków konnych utworzonych w gminie Platerów;
·  Informacje o koniach huculskich i ich hodowli;
·  Lipno - o drzewach i krzewach owocowych;
·  Mężenin - flora i fauna nad Bugiem;
·  Hruszniew - o rybach słodkowodnych;
·  Rusków - o rzece Tocznej;
·  Platerów - o pomnikach przyrody w gminie Platerów;
·  Górki - o alei lipowej;
·  Puczyce - o bobrach i dzikach;
·  Falatycze - o kwiatach;
·  Chłopków - o łowiectwie;
·  Kisielew - o lesie Kisielecczyzna;
·  Mężenin - o parku Krajobrazowym Podlaski Przełom Bugu i Naturze 2000;
·  W lesie przy V2 - o zwierzętach występujących w lesie i V2;,
·  Trakt królewski - o zwierzętach polnych i trakcie królewskim;
·  Myszkowice – o roślinach polnych i wsi;
·  Platerów ul. Cerkiewna – o skałach;
·  Michałów – o drzewach występujących w lesie;
·  Rusków w lesie – o grzybach;
·  Rusków las – ogień przekleństwo dla lasu;
·  Czuchów – Pieńki – o ziołach i trawach;
·  Czuchów – Pieńki – o ptakach.

22 szt.

Tablice o szerokości min.150cm i wysokości min.100cm, wykonane na dowolnym nośniku (blacha lub PVC). Tablice umieszczone na drewnianych stelażach o szerokości dostosowanej do szerokości tablicy i wysokości min. 200cm z plecami z płyty OSB lub wodoodpornej sklejki. Stelaż wykonany z kantówki min. 12cm, z drewna sezonowanego, zaimpregnowanego dwukrotnie w kolorze brązu, daszek dwuspadowy, poszycie dachu deskowanie na zakładkę. W zestawie okucia cynkowane do montażu. Tablice należy oznakować zgodnie z zasadami promocji WFOŚiGW w Warszawie. Zamówienie obejmuje wykonanie projektów poszczególnych tablic.


3.       Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym przy opracowywaniu projektów poszczególnych tablic. Każdy projekt powinien być przedstawiony Zamawiającemu do akceptacji.

4.       Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy materiały pomocnicze do opracowania projektów tablic.
Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

30195000-2          Tablice

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

III. Wymagania stawiane Wykonawcy
1.   Przy realizacji zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy:
1)   Współpraca z Zamawiającym przy realizacji zadania.
2)   Przedstawianie do akceptacji projektów tablic.
3)   Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.
4)   Wykonanie i dostawa  zakresu zamówienia w określonym terminie.
5)   Udzielenie gwarancji na określone przedmioty zamówienia na min. 12 miesięcy.
6)   Dostawa i transport przedmiotów zamówienia na koszt Wykonawcy.
7)   Podstawą wystawienia faktury będzie protokół zdawczo - odbiorczy podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego.

 

IV. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia: do 22 października 2015r.

V.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1.   O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1)     Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
2)     Posiadania wiedzy i doświadczenia
3)     Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia
4)     Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
5)     Sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1.       Formularz ofertowy – załącznik nr 1;
2.       Formularz cenowy – załącznik nr 2;
3.       Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4;
4.       Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:

1.       Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".
2.       Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
3.       Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4.       Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia.

VII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert przedstawione poniżej:

Kryterium cena:
Cn/Cbx100x100%=ilość punktów

gdzie:
Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych;
Cb – cena oferty badanej;
100 – wskaźnik stały;
100% - procentowe znaczenie kryterium.

Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie zaproponowanej przez Wykonawcę ceny za realizację zamówienia, podanej w formularzu ofertowym (załącznik nr 1).

Zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejsza ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

 

VIII.    Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia 29.09.2015r. do godz. 1000
w siedzibie Zamawiającego
Gmina Platerów
3 Maja 5
08-210 Platerów

 

Pokój nr 15

Oferty można również przesłać do Zamawiającego na następujący nr faksu 83 357 84 47 lub pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

IX.     Osoba do kontaktu

Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
stanowisko           Podinspektor ds. dróg, zagospodarowania przestrzennego i środowiska
imię i nazwisko    Katarzyna Kowalczuk     
tel.                        83 357 84 89         
fax.                       83 357 84 47
mail                      Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.        
w terminach         w godz. od 8:00 do 15:00.

 

X.       Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

1.   Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych:
1)   Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pisma do Zamawiającego należy kierować na adres Zamawiającego podany w pkt I ogłoszenia o zamówieniu.
2)     Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z wykonawcami:
a.     Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu -          83 357 84 47;
b.     Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3)     W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne Zamawiający może się zwrócić o ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w niniejszej specyfikacji sposobów.
4)     Każda ze stron zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
5)     Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne dokumenty przesłane faksem lub droga elektroniczną należy niezwłocznie przekazać drogą pisemną.

____________________________________
Jerzy Garucki Wójt Gminy Platerów

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy Wykonawcy – załącznik nr 1;
  2. Formularz cenowy – załącznik nr 2;
  3. Wzór umowy – załącznik nr 3;
  4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4;

tablica unijna

un niepelnosprawni thn

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl