slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GP.EE.ZP.271.1.2015

Platerów, 18.09.2015r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 907, ze zm.) określonego w art. 4 pkt 8.

Numer sprawy: GP.EE.ZP.271.1.2015

Nazwa zadania: „Warsztaty ekologiczne – Wysypisko sztuki”.

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

  Nazwa zamawiającego Gmina Platerów
  Adres zamawiającego 3 Maja 5
  Kod Miejscowość 08-210 Platerów
  Telefon: 83 357 84 47
  Faks: 83 357 84 47
  adres strony internetowej www.platerow.com.pl
  adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30

 2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych
  Część 1 - Honorarium dla prowadzącego „Warsztaty fusingu”
  1. Zakres zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie „Warsztatów fusingu” dla młodzieży w ramach realizacji zadania pod nazwą: ”Warsztaty ekologiczne – wysypisko sztuki”.
  2. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje przeprowadzenie 30 godz. warsztatów instruktażowych pozwalających poznać technikę wykonywania fusingu oraz użytecznego wykorzystania resztek szklanych. Warsztaty zorganizować w grupach max. 7 osobowych, każda grupa pracuje z instruktorem po 3 godz. Uczestnikami warsztatów będzie młodzież gimnazjalna.
  Część 2 - Honorarium dla prowadzącego warsztaty „Batik – woskiem malowane”
  1. Zakres zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów „Batik – woskiem malowane” dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji zadania pod nazwą: ”Warsztaty ekologiczne – wysypisko sztuki”.
  2. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje przeprowadzenie 20 godz. warsztatów instruktażowych pozwalających poznać technikę wykonywania batików – barwienia tkanin. Warsztaty zorganizować w grupach max. 6 osobowych, każda grupa pracuje z instruktorem po 5 godz. Uczestnikami warsztatów będą dzieci z klas IV – VI szkoły podstawowej oraz młodzież gimnazjalna.
  Część 3 – Zakup materiałów na „Warsztaty fusingu”
  Zgodnie z pełną treścią ogłoszenia dostępną pod poniższym linkiem. - kliknij aby pobrać

  Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
  85540000-1    Usługi szkolenia w dziedzinie środowiska naturalnego
  31213100-6    Komputery przenośne
  30195000-2    Tablice
  19260000-6    Tkaniny
  39227000-9    Igły krawieckie i igły dziewiarskie, i naparstki
  44111300-4    Ceramika
  14820000-5    Szkło
  19281000-9    Wełna
  24200000-6    Barwniki i pigmenty

  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

 3. Wymagania stawiane Wykonawcy
  1. Przy realizacji części 1 i 2 zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy:
   1. Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu edukacji ekologicznej.
   2. Uzgodnienie z dyrekcją Zespołu Placówek Oświatowych w Platerowie terminów oraz kwestii lokalizacji warsztatów.
   3. Przedłożenie do rozliczenia przedmiotu zamówienia oryginałów list obecności.
   4. Podstawą wystawienia faktury/rachunku będzie protokół zdawczo - odbiorczy podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego.
  2. Przy realizacji części 3-10 zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy:
   1. Zakup i dostawa  zakresu zamówienia w określonym terminie.
   2. Udzielenie gwarancji na określone przedmioty zamówienia na min. 24 miesiące.
   3. Dostawa i transport przedmiotów zamówienia na koszt Wykonawcy.
   4. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół zdawczo - odbiorczy podpisany przez dostawcę i Zamawiającego.
 4. Termin wykonania zamówienia
  Wymagany termin wykonania zamówienia w części 1 i 2 do 9 grudnia 2015r.
  Wymagany termin wykonania zamówienia w części 3-10 do 15 października 2015r.
 5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
  1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
   1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
   2. Posiadania wiedzy i doświadczenia
   3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia
   4. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
   5. Sytuacji ekonomicznej i finansowej
   Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4

   Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.
 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

  Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
  1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1;
  2. Formularz cenowy – załącznik nr 2;
  3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4;
  Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:
  1. Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".
  2. Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
  3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
  4. Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia.
 7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

  Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert przedstawione poniżej:
  Kryterium cena:
  Cn/Cbx100x100%=ilość punktów

  gdzie:
  Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych;
  Cb – cena oferty badanej;
  100 – wskaźnik stały;
  100% - procentowe znaczenie kryterium.

  Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie zaproponowanej przez Wykonawcę ceny za realizację zamówienia, podanej w formularzu ofertowym (załącznik nr 1).

  Zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejsza ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

 8. Miejsce i termin składania ofert
  Oferty należy składać do dnia 24.09.2015r. do godz. 1000
  w siedzibie Zamawiającego
  Gmina Platerów
  3 Maja 5
  08-210 Platerów
  Pokój nr 15
  Oferty można również przesłać do Zamawiającego na następujący nr faksu 83 357 84 47 lub pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 9. Osoba do kontaktu

  Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
  stanowisko Podinspektor ds. dróg, zagospodarowania przestrzennego i środowiska
  imię i nazwisko  Katarzyna Kowalczuk   
  tel. 83 357 84 89
  fax. 83 357 84 47
  mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  w terminach w godz. od 8:00 do 15:00.

 10. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów
  1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych:
   1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pisma do Zamawiającego należy kierować na adres Zamawiającego podany w pkt I ogłoszenia o zamówieniu.
   2. Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z wykonawcami:
    1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu - 83 357 84 47;
    2. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
   3. W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne Zamawiający może się zwrócić o ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w niniejszej specyfikacji sposobów.
   4. Każda ze stron zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
   5. Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne dokumenty przesłane faksem lub droga elektroniczną należy niezwłocznie przekazać drogą pisemną.

________________________________
Jerzy Garucki Wójt Gminy Platerów

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy Wykonawcy – załącznik nr 1;
 2. Formularz cenowy – załącznik nr 2;
 3. Wzór umowy – załącznik nr 3;
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4;
 5. Pełna treść ogłoszenia

tablica unijna

wybory pue 2019

59973732 413652062805889 1607171320439635968 n

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl