slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GP.OŚ.A.ZP.271.1.2015

Platerów, 01.06.2015r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 907, ze zm.) określonego w art. 4 pkt 8.

Numer sprawy: GP.OŚ.A.ZP.271.1.2015
Nazwa zadania: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Platerów”.

I.      Nazwa i adres Zamawiającego
Nazwa zamawiającego     Gmina Platerów
Adres zamawiającego     3 Maja 5
Kod Miejscowość     08-210 Platerów
Telefon:     83 357 84 47
Faks:     83 357 84 47
adres strony internetowej     www.platerow.com.pl
adres poczty elektronicznej     Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny urzędowania:    7:30 - 15:30

II. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych
1.    Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na demontażu, transporcie i utylizacji oraz zbiórce, transporcie i utylizacji odpadów azbestowych z budynków mieszkalnych i gospodarczych należących do osób fizycznych na terenie Gminy Platerów w ramach realizacji zadania pod nazwą: ”Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Platerów”.
2.    Przedmiot zamówienia obejmuje:
a)    Demontaż, transport  i utylizacja odpadów azbestowych - około 797 m2 / 8,77 Mg;
b)    Zbiórka, transport i utylizacja odpadów azbestowych – około 3347m2 / 36,82 Mg.
3.    Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, o którym mowa powyżej, ze względu na szacunkowe określenie ilości odpadów azbestowych objętych przedmiotem zamówienia, oraz w przypadku rezygnacji właścicieli nieruchomości możliwość doboru dodatkowych ilości z posiadanych przez Urząd Gminy w Platerowie zgłoszeń.
4.    Wykaz nieruchomości, z których należy usunąć wyroby zawierające azbest zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

45262660-5    Usuwanie azbestu
        
    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

III. Wymagania stawiane Wykonawcy

1.    Do obowiązków Wykonawcy należy:
1)    Uzgodnienie z właścicielami nieruchomości dogodnego terminu realizacji prac;
2)    Opracowanie harmonogramu wykonania usługi;
3)    Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia prac właściwym organom;
4)    Wykonanie przedmiotu umowy określonego w pkt II z należytą starannością, zgodnie ze złożonym formularzem cenowym, ogłoszeniem o zamówieniu, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest oraz w określonym terminie;
5)    Zapewnienie właściwego oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz zachowanie warunków BHP i p. poż przy wykonywaniu prac;
6)    Uporządkowanie nieruchomości po zakończeniu prac oraz oczyszczenie z pyłu azbestowego;
7)    Sporządzenie protokołu odbioru odpadu od właściciela nieruchomości – karty przekazania odpadu Wykonawcy oraz oświadczenie, że prace zostały wykonane z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, a teren został prawidłowo oczyszczony z odpadów i pyłu azbestowego;
8)    Przekazanie odpadów na właściwe składowisko odpadów, potwierdzone kartami przekazania odpadów na składowisko z wykazaniem ilości odebranym odpadów.
9)    Wykonanie min. 5 zdjęć wykonanych na różnym etapie realizacji, kolorowych, dobrej jakości, ilustrujących przebieg realizacji zadania w wersji papierowej oraz elektronicznej na płycie CD.

IV. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia do 30 lipca 2015r. Za termin wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się dzień dokonania odbioru końcowego.

V.    Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.    O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1)    Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
2)    Posiadania wiedzy i doświadczenia
3)    Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia
4)    Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
5)    Sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1.    Formularz ofertowy – załącznik nr 1;
2.    Formularz cenowy – załącznik nr 2;
3.    Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4;
4.    Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
5.    Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6.    Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest;
7.    Aktualne zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest;
8.    Aktualna umowa z zakładem prowadzącym działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest;
9.    Aktualne zezwolenie wydane dla zakładu prowadzącego działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów na eksploatację składowiska odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:
1.    Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".
2.    Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
3.    Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4.    Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
5.    W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum / spółka cywilna), oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Stosowne pełnomocnictwo / upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących wspólnie - należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
6.    W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, polegających na zasobach innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty.
7.    Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę. Samo wskazanie przez Wykonawcę dokumentów zastrzeżonych nie uprawnia Zamawiającego do ich utajnienia. Wykonawca musi udowodnić, że wskazanie informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa wraz z podaniem dowodów potwierdzających ten fakt.
8.    Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia.

VII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert przedstawione poniżej:

Kryterium cena:

Cn/Cbx100x100%=ilość punktów

gdzie:
Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych;
Cb – cena oferty badanej;
100 – wskaźnik stały;
100% - procentowe znaczenie kryterium.

Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie zaproponowanej przez Wykonawcę ceny za realizację zamówienia, podanej w formularzu ofertowym (załącznik nr 1).

Zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejsza ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

VIII.     Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia 12.06.2015r. do godz. 1000
w siedzibie Zamawiającego
Gmina Platerów
3 Maja 5
08-210 Platerów
Pokój nr 15

Oferty można również przesłać do Zamawiającego na następujący nr faksu 83 357 84 47 lub pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

IX.     Osoba do kontaktu
                       
Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

stanowisko    Podinspektor ds. dróg, zagospodarowania przestrzennego i środowiska
imię i nazwisko     Katarzyna Kowalczuk    
tel.    83 357 84 89     
fax.     83 357 84 47
mail    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    
w terminach     w godz. od 8:00 do 15:00.

X.    Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

1.     Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych:
1)    Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pisma do Zamawiającego należy kierować na adres Zamawiającego podany w pkt I ogłoszenia o zamówieniu.
2)    Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z wykonawcami:
a.    Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu -          83 357 84 47;
b.    Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3)    W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne Zamawiający może się zwrócić o ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w niniejszej specyfikacji sposobów.
4)    Każda ze stron zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
5)    Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne dokumenty przesłane faksem lub droga elektroniczną należy niezwłocznie przekazać drogą pisemną.


____________________________________
Jerzy Garucki Wójt Gminy Platerów

Załączniki:
1. Formularz ofertowy Wykonawcy – załącznik nr 1;
2. Formularz cenowy – załącznik nr 2;
3. Wzór umowy – załącznik nr 3;
4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4;

tablica unijna

un niepelnosprawni thn

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl