slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GP.D.ZP.271.1.20150

Platerów, 14.05.2015r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 907, ze zm.) określonego w art. 4 pkt 8.
Numer sprawy: GP.D.ZP.271.1.2015
Nazwa zadania: „Remont dróg gminnych nr dz. ewid.: 312/25 (od km 0+050 do km 0+100), 323/2 (od km 0+200 do km 0+350), 1064 (od km 0+000 do km 0+150), 1065 (od km 0+000 do km 0+100), 1066 (od km 0+000 do km 0+050) w miejscowości Mężenin, o dł. 0,500 km”.

I.      Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa zamawiającego     Gmina Platerów
Adres zamawiającego     3 Maja 5
Kod Miejscowość     08-210 Platerów
Telefon:     83 357 84 47
Faks:     83 357 84 47
adres strony internetowej     www.platerow.com.pl
adres poczty elektronicznej     Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny urzędowania:    7:30 - 15:30

II. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

„Remont dróg gminnych nr dz. ewid.: 312/25 (od km 0+050 do km 0+100), 323/2 (od km 0+200 do km 0+350), 1064 (od km 0+000 do km 0+150), 1065 (od km 0+000 do km 0+100), 1066 (od km 0+000 do km 0+050) w miejscowości Mężenin, o dł. 0,500 km” polegający na:
1)    Roboty przygotowawcze:
a.    Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą - dz. nr 312/25 od km 0+050 do km 0+100 dł. 0,050km, dz. nr 323/2 od km 0+200 do km 0+350 dł. 0,150km, dz. nr 1064 od km 0+000 do km 0+150 dł. 0,150km, dz. nr 1065 od km 0+000 do km 0+100 dł. 0,100km, dz. nr 1066 od km 0+000 do km 0+050 dł. 0,050km – 0,500km
2)    Podbudowa:
a.    Wykonanie koryta o średniej głębokości 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - dz. nr 312/25 od km 0+050 do km 0+100 szer. 5,00m, dz. nr 323/2 od km 0+200 do km 0+350 szer. 5,00m, dz. nr 1064 od km 0+000 do km 0+150 szer. 5,00m, dz. nr 1065 od km 0+000 do km 0+100 szer. 5,00m, dz. nr 1066 od km 0+000 do km 0+050 szer. 4,20m – 2460,00m2;
b.    Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (pospółki) o grubości 10cm po zagęszczeniu – 2460,00 m2;
3)    Nawierzchnia:
a.    Wykonanie nawierzchni żwirowej o grubości warstwy 20cm po zagęszczeniu – 2460,00 m2;
4)    Roboty wykończeniowe:
a.    Plantowanie gruntu rodzimego na poboczach drogi – 500,00 m2.

Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót  - załącznik nr 8 oraz dokumentacja projektowa  -  załącznik nr 9.
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zamówieniem w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazanych w ramach niniejszego postępowania.


Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

45000000-7    Roboty budowlane
45111000-8    Roboty ziemne
45233140-2    Roboty drogowe
45233220-7    Roboty w zakresie nawierzchni dróg    
    
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

III. Wymagania stawiane Wykonawcy

1.    Obowiązki Wykonawcy:

1)    Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
2)    Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
3)    Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
4)    Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
5)    Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

2.    Wymagania organizacyjne

1)    Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy.
2)    Wykonawca w dniu podpisania umowy przekaże Zamawiającemu niezbędne dokumenty dotyczące kierownika budowy.
3)    Roboty będą realizowane na czynnym obiekcie, przy odbywającym się ruchu kołowym i pieszym, w związku z tym w czasie realizacji robót Wykonawca skutecznie zabezpieczy teren budowy przed osobami postronnymi, oznakuje plac budowy i strefy niebezpieczne.
4)    Wykonawca jest zobowiązany do zachowania przepisów dotyczących ochrony środowiska, przestrzegania zasad ochrony własności publicznej i prywatnej w trakcie realizacji robót.

3.    Wymagania dot. gwarancji

Wykonawca udzieli gwarancji - 36 miesięcy na wykonane roboty licząc od daty ostatecznego odbioru.
 
IV. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia nie później niż do dnia 15 lipca 2015r. Za termin wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się dzień dokonania odbioru końcowego.

V.    Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.    O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1)    Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
a.    Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień;
b.    Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4
2)    Posiadania wiedzy i doświadczenia
3)    Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia
4)    Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a.    Wykonawca dysponuje osobą na stanowisku Kierownika budowy posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności  drogowej bez ograniczeń, z co najmniej niż 2 letnim stażem – załącznik nr 6 (lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów).
5)    Sytuacji ekonomicznej i finansowej

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1.    Formularz ofertowy – załącznik nr 1;
2.    Formularz cenowy – załącznik nr 2;
3.    Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4;
4.    Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 5;
5.    Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – załącznik nr 6;
6.    Oferowane warunki gwarancji – załącznik nr 7;
7.    Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
8.    Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,  wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:
1.    Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".
2.    Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
3.    Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4.    Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
5.    W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum / spółka cywilna), oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Stosowne pełnomocnictwo / upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących wspólnie - należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
6.    W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, polegających na zasobach innych podmiotów w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty.
7.    Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę. Samo wskazanie przez Wykonawcę dokumentów zastrzeżonych nie uprawnia Zamawiającego do ich utajnienia. Wykonawca musi udowodnić, że wskazanie informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa wraz z podaniem dowodów potwierdzających ten fakt.
8.    Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia.

VII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej:

Kryterium cena:

Cn/Cbx100x90%=ilość punktów

gdzie:
Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych;
Cb – cena oferty badanej;
100 – wskaźnik stały;
90% - procentowe znaczenie kryterium.

Kryterium termin:

Tn/Tbx100x10%=ilość punktów

gdzie:
Tn – najkrótszy oferowany termin w jednej z ofert nieodrzuconych (wyrażony w ilości dni liczonych od daty otwarcia ofert do daty zakończenia robót);
Tb – termin oferty badanej (wyrażony w ilości dni liczonych od daty otwarcia ofert do daty zakończenia robót);
100 – wskaźnik stały;
10% - procentowe znaczenie kryterium.

Kryteria rozpatrywane będą na podstawie zaproponowanej przez Wykonawcę ceny i terminu realizacji zamówienia, podanych w formularzu ofertowym (załącznik nr 1).

Zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejsza ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.


VIII.     Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia 20.05.2015r. do godz. 1000
w siedzibie Zamawiającego
Gmina Platerów
3 Maja 5
08-210 Platerów
Pokój nr 15

Oferty można również przesłać do Zamawiającego na następujący nr faksu 83 357 84 47 lub pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 IX.     Osoba do kontaktu
                       
Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

stanowisko    Podinspektor ds. dróg, zagospodarowania przestrzennego i środowiska
imię i nazwisko     Katarzyna Kowalczuk    
tel.    83 357 84 89     
fax.     83 357 84 47
mail    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    
w terminach     w godz. pracy Zamawiającego od 7:30 do 15:30.

X.    Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

1.     Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych:
1)    Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pisma do Zamawiającego należy kierować na adres Zamawiającego podany w pkt I ogłoszenia o zamówieniu.
2)    Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z wykonawcami:
a.    Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu -          83 357 84 47;
b.    Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3)    W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne Zamawiający może się zwrócić o ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w niniejszej specyfikacji sposobów.
4)    Każda ze stron zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
5)    Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne dokumenty przesłane faksem lub droga elektroniczną należy niezwłocznie przekazać drogą pisemną.

____________________________________
Jerzy Garucki Wójt Gminy Platerów

Załączniki:
1. Formularz ofertowy Wykonawcy – załącznik nr 1;
2. Formularz cenowy – załącznik nr 2;
3.    Wzór umowy – załącznik nr 3;
4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4;
5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 5;
6. Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – załącznik nr 6;
7. Oferowane warunki gwarancji – załącznik nr 7;
8. Przedmiar robót – załącznik nr 8;
9. Dokumentacja projektowa – załącznik nr 9.

tablica unijna

un niepelnosprawni thn

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl