ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY INR.ZP.OO.271.01.2015


Numer sprawy: INR.ZP.OO.271.01.2015
                                                                                                              Platerów, dn. 15.01.2015 r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: INR.ZP.OO.271.01.2015.. Nazwa zadania:  Dostawa oleju opałowego dla kotłowni olejowych na terenie gminy Platerów na rok 2015.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

Petrodom Venna sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Ul. Sidorska   61
21 - 500 Biała Podlaska

Uzasadnienie wyboru:  W prowadzonym postępowaniu złożono tylko jedną ofertę. Oferta opracowana jest prawidłowo i jest zgodna z warunkami podanymi w SIWZ.
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2015-01-21.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

1    Petrodom Venna sp. z o.o.Spółka Komandytowa
    Ul: Sidorska  61 ; 21-500 Biała Podlaska    
Kryt cena                  – 90 pkt.
Kryt termin płatności – 10 pkt.

Razem. Cena+termin   – 100 pkt