slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Ogłoszenie o zamówieniu INR.ZP.OO.271.01.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:  INR.ZP.OO.271.01.2015, Nazwa zadania:  Dostawa oleju opałowego dla kotłowni olejowych na terenie gminy Platerów na rok 2015.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm)   GMINA PLATERÓW  zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup oleju opałowego.

 

 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb kotłowni olejowych na terenie gminy Platerów.
1.Urząd Gminy w Platerowie          -     pojemność zbiorników       -   2000 l
2.Szkoła w Platerowie                  -      pojemność zbiorników      -  4500 l
3.Przedszkole w Platerowie          -      pojemność zbiorników      -  3000 l
4.Biblioteka w Platerowie              -      pojemność zbiorników     -  3000 l
5.Szkoła w Górkach                    -      pojemność zbiorników     - 15 000 l
6.Szkoła w Lipnie                        -       pojemność zbiorników    -   3000 l
7.Ośrodek Zdrowia w Hruszniewie   -  pojemność zbiorników     -   2000 l
8.Szkoła w Ruskowie.                     -  pojemność zbiorników     -   4500 l

  Ogółem przewidywana ilość do tankowania w okresie do 31.12.2015 r. - 100 000 litrów


Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:
1. Wzór oferty
2.Formularz cenowy
3.Wzór umowy
4.Oświadczenie z art. 22 ustawy PZP
5.Oświadczenie z art. 24 ustawy PZP
6.Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
7.Wykaz sprzętu
8.Wykaz osób do kontaktu z Zamawiającym
9.Oświadczenie o posiadaniu uprawnień.
10. Pełna treść ogłoszenia

11. Treść SIWZ

 

 

button wybory samorzad 2018

tablica unijna

un niepelnosprawni thn

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl