slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA I UNIEWAŻNIENIU W CZĘŚCI MP. 0420.I. 2.2014

kapital ludzki gzeasINFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA I UNIEWAŻNIENIU W CZĘŚCI

postępowanie o wartości szacunkowej  nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn.zm.) określonego w art. 4 pkt 8,

numer sprawy : MP. 0420.I. 2.2014

nazwa zadania : dostawa materiałów edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu systemowego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – MOJA PRZYSZŁOŚĆ”I. Zamawiający : Gmina Platerów  ul. 3 Maja 5   08 – 210 Platerów informuje, że zapytanie ofertowe zostało w dniu 06.11.2014r. upublicznione na stronie Zamawiającego www.platerow.com.pl oraz przesłane do : 


1. GRUPA OPI edusklep, Zaopatrzenie szkół i przedszkoli, Bartosz Kamiński i Tomasz Bobrowski s.c., ul. 1 Maja 6, 46-073 Chróścina Opolska
2. Centrum Zaopatrzenia Szkół B.Gregorczuk, A.Ostojska, Plac Zdanowskiego 1/27, 08-110 Siedlce
3. EDUCARIUM sp.z o.o. ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz
4. MOJE BAMBINO sp.z o.o. ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź
5. JANGAR Pomoce dydaktyczne, ul. Słoneczna 34, 05-500 Stara Iwiczna k/ W-wy

II. We wskazanym w zapytaniu ofertowym terminie t.j. do dnia 21 listopada 2014r. do godz. 12.00 do Zamawiającego wpłynęły oferty :
zadanie 1. dostawa  materiałów edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu systemowego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” dla Szkoły Podstawowej im. J. Słowackiego w Górkach, Górki 4  08-210 Platerów

złożono oferty :

Lp.

wykonawca

Liczba pkt w kryterium cena

1

CHEC-SPORT Anna Chęć ul. Smołki 4  41-700 Ruda Śląska 

85 pkt

2

Moje Bambino Sp. z o.o Sp.k. ul. Graniczna 46   93-428 Łódź      

100 pkt

Powyższej oceny ofert dokonano w oparciu o kryterium „cena” wg następującego wzoru :
C= (Cn : Cb) x 100,
gdzie C – cena
Cn – cena minimalna – najniższa cena brutto wśród rozpatrywanych ofert w danym zadaniu
Cb – cena brutto badanej oferty

zadanie 2. dostawa  materiałów edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu systemowego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” dla Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Platerowie, ul. Siedlecka 7   08-210 Platerów

W wyznaczonym terminie do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta.
Zamawiający postanawia unieważnić postępowanie, gdyż we wskazanym terminie nie złożono żadnej oferty na realizację zadania nr 2.

zadanie 3. dostawa  materiałów edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu systemowego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” dla Szkoły Podstawowej w Lipnie, Lipno 25    08-210 Platerów

złożono oferty :

Lp.

wykonawca

Liczba pkt w kryterium cena

1

Enigma Monika Banaszczyk, Kobylin 25C 05-600 Grójec

64 pkt

2

CHEC-SPORT Anna Chęć ul. Smołki 4  41-700 Ruda Śląska 

78pkt

3

Moje Bambino Sp. z o.o Sp.k. ul. Graniczna 46   93-428 Łódź      

100 pkt

Powyższej oceny ofert dokonano w oparciu o kryterium „cena” wg następującego wzoru :
C= (Cn : Cb) x 100,
gdzie C – cena
Cn – cena minimalna – najniższa cena brutto wśród rozpatrywanych ofert w danym zadaniu
Cb – cena brutto badanej oferty

zadanie 4. dostawa  materiałów edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu systemowego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” dla Publicznego Gimnazjum w Górkach, Górki 4    08-210 Platerów

złożono oferty :
1. CHEC-SPORT Anna Chęć ul. Smołki 4  41-700 Ruda Śląska 
Zamawiający postanawia unieważnić postępowanie, gdyż cena oferty jest wyższa od kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania nr 4.

zadanie 5. dostawa  materiałów edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu systemowego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” dla Publicznego Gimnazjum w Górkach, Górki 4    08-210 Platerów

złożono oferty :

  1. Enigma Monika Banaszczyk, Kobylin 25C 05-600 Grójec
  2. CHEC-SPORT Anna Chęć ul. Smołki 4  41-700 Ruda Śląska 

Zamawiający postanawia unieważnić postępowanie, gdyż ceny złożonych oferty są wyższe od kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania nr 5.

III. Wskazanie wybranej oferty i uzasadnienie wyboru
Gmina Platerów, jako Zamawiający zgodnie z kryterium wyboru ofert :
realizację zadania 1. dostawa  materiałów edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu systemowego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” dla Szkoły Podstawowej im. J. Słowackiego w Górkach, Górki 4  08-210 Platerów powierzy firmie Moje Bambino Sp. z o.o Sp.k. ul. Graniczna 46   93-428 Łódź      

realizację zadania 3. dostawa  materiałów edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu systemowego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” dla Szkoły Podstawowej w Lipnie,  08-210 Platerów powierzy firmie Moje Bambino Sp. z o.o Sp.k. ul. Graniczna 46   93-428 Łódź      

IV. Postanowienia końcowe
Niniejsza informacja zostanie upubliczniona na stronie Zamawiającego www.platerow.com.pl praz przesłana pocztą e-mail na adresy wskazane w złożonych ofertach.
Termin zawarcia umowy z wybranymi w niniejszym postępowaniu Wykonawcami zostanie potwierdzony telefonicznie.
Wszystkim oferentom dziękujemy za złożenie ofert.
Od decyzji Zamawiającego nie przysługuja środki odwoławcze.

Na tym protokół zakończono.
Platerów, dnia 24 listopada 2014r.

 

button 2

wybory2020

tablica unijna

59973732 413652062805889 1607171320439635968 n

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl