slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY GP.D.ZP.271.2.5.2014

Platerów, 20.11.2014r.
GP.D.ZP.271.2.5.2014
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.
Numer sprawy: GP.D.ZP.271.2.2014
Nazwa zadania: „Remont drogi gminnej nr 200440W Mężenin – gr. gminy (Drażniew), o 1000 mb, od km 0+600 do km 1+600”.

1.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę nr 4 złożoną przez Wykonawcę:
    Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe TRANSBET Wojtiuk sp. jawna i Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „TRANSBET” Wojtiuk Marian,    21-500 Biała Podlaska, ul. Grzybowa 52a.

2.    Uzasadnienie wyboru:
Przedmiotowa oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu, jest zgodna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w oparciu o przyjęte w SIWZ kryteria oceny ofert (90% cena, 10% termin) uzyskała największą liczbę punktów -  97,14 punktów podczas przeprowadzonej przez Zamawiającego oceny ofert.
Cena oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 24.11.2014r.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:


1.    Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „REGIONALNE DROGI PODLASKIE” Sp. z o.o    ul. Brzeska 128, 08-102 Siedlce    87,88 pkt
2.    „FEDRO” Sp. z o. o.    ul. Kolejowa 1, 08-445 Osieck    93,14 pkt
3.    Przedsiębiorstwo Robót Drogowo –Mostowych „MIKST” Sp. z o.o.    ul. Gdańska 69A, 07-100 Węgrów    89,52 pkt
4.    Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe TRANSBET Wojtiuk sp. jawna; Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „TRANSBET” Wojtiuk Marian,  ul. Grzybowa 52a, 21-500 Biała Podlaska    97,14 pkt


3.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

4.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że z prowadzonego postępowania nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.

5.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności, przed upływem terminów określonych w art. 94 ust. 1 pkt 2) Pzp, ponieważ w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Środki ochrony prawnej
    Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:
1)    wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
2)    odrzucenia oferty odwołującego    .
        W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
    Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:
1)    niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
2)    zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.
    Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
        Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.).

____________________________________
Jerzy Garucki, Wójt Gminy Platerów

button 2

wybory2020

tablica unijna

59973732 413652062805889 1607171320439635968 n

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl