slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Zmiana Zapytania ofertowego MP. 0420. I. 1-1.2014

 

MP. 0420. I. 1-1.2014

Platerów, dnia 02 września 2014r.

 

ZMIANA:  ZAPYTANIE OFERTOWE  dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO


Gmina Platerów, jako Zamawiający w postępowaniu na usługi edukacyjne, na potrzeby realizacji projektu systemowego pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1, Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic, w jakości usług edukacyjnych (nr sprawy : MP.0420.I.1.2014) ,

w odpowiedzi na zapytanie jednego z oferentów złożone do Zapytania ofertowego MP.0420.I.1.2014 informuje, że dokonano modyfikacji Zapytania ofertowego i wymaganych do niego załączników w następujący sposób :


1).
było :
IX. Opis kryteriów wyboru oferty :
Kryterium, którym Zamawiający będzie kierować się przy wyborze oferty :
Cena 70%
Doświadczenie 30%
Ceną ofertową jest cena jednostkowa za 1 godzinę zajęć w danym zadaniu, zawierająca kwotę wynagrodzenia brutto, a więc koszty godzin pracy nauczyciela wraz z pochodnymi ze strony pracownika i pracodawcy.

Zasady oceny kryterium „cena” :

                      najniższa cena brutto
C = ----------------------------------   x 70 pkt
            cena brutto badanej oferty

Zasady oceny kryterium „doświadczenie” :

Spełniony warunek posiadania wymaganych kwalifikacji i przygotowania pedagogicznego – zgodnie z p. VII . lit.a) – 10 pkt
Spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia – zgodnie z p. VII lit. b) – 10 pkt
Spełniony warunek znajomości potrzeb edukacyjnych oraz możliwości uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie - zgodnie z p. VII lit.c) – 10 pkt.

Wyliczenie ostatecznej punktacji :
liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena” + liczba punktów uzyskanych w kryterium „doświadczenie” = liczba punktów badanej oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, która otrzyma najwyższą liczbę punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert złożonych na to samo zadanie przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny, wówczas Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną .powinno być :

IX. Opis kryteriów wyboru oferty :
Kryterium, którym Zamawiający będzie kierować się przy wyborze oferty :
Cena 100%
Ceną ofertową jest cena jednostkowa za 1 godzinę zajęć w danym zadaniu, zawierająca kwotę wynagrodzenia brutto, a więc koszty godzin pracy nauczyciela wraz z pochodnymi ze strony pracownika i pracodawcy.

Zasady oceny kryterium „cena” :

                      najniższa cena brutto
C = ----------------------------------   x 100 pkt
            cena brutto badanej oferty

___________________________________________________________________________


2).
było :
…………………….. , dnia  ………………….. 2014r.

Załącznik nr 3 do „Zapytania ofertowego”
Numer sprawy : MP. 0420. I. 1.2014. zadanie nr …….

………………………………………….
………………………………………….
…………………………………………
(wykonawca)

DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oświadczam, że spełniam poniższe warunki uprawniające do udziału w niniejszym postępowaniu :

Posiadam kwalifikacje do prowadzenia określonych zajęć, potwierdzone kserokopią dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje ( szczególności : dyplom ukończenia wyższych studiów z przygotowaniem pedagogicznym, dyplom ukończenia studiów podyplomowych, świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego i in.) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
( w załączeniu potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie ww dokumentów)

Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie – minimum 2 lata pracy w szkole podstawowej/ gimnazjum i jednocześnie prowadzenie takich samych lub zbliżonych  zajęć z uczniami (opis)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Posiadam stopień awansu zawodowego nauczyciela ………………………………………..  .
(w załączeniu potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego)

Znam potrzeby edukacyjne oraz możliwości uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie , co następująco uzasadniam :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podpisano :                                                                                                                            
                                                                    ……………………………………………………………
                                                                                  (imię i nazwisko wykonawcy, podpis i pieczątka
                                                                                      lub czytelny podpis osoby uprawnionej/osób uprawnionych
                                           do reprezentowania Wykonawcy)

……………………….. , dnia  ………………….. 2014r.

powinno być :

…………………….. , dnia  ………………….. 2014r.

Załącznik nr 3 do „Zapytania ofertowego”
Numer sprawy : MP. 0420. I. 1-1.2014. zadanie nr …….

………………………………………….
………………………………………….
…………………………………………
(wykonawca)

DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oświadczam, że spełniam poniższe warunki uprawniające do udziału w niniejszym postępowaniu :

Posiadam kwalifikacje do prowadzenia określonych zajęć, potwierdzone kserokopią dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje ( szczególności : dyplom ukończenia wyższych studiów z przygotowaniem pedagogicznym, dyplom ukończenia studiów podyplomowych, świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego i in.) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
( w załączeniu potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie ww dokumentów)

Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie – minimum 2 lata pracy w szkole podstawowej/ gimnazjum i jednocześnie prowadzenie takich samych lub zbliżonych  zajęć z uczniami (opis)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Posiadam stopień awansu zawodowego nauczyciela ………………………………………..  .
(w załączeniu potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego)

Znam potrzeby edukacyjne oraz możliwości uczniów szkół podstawowych / gimnazjów, co następująco uzasadniam :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podpisano :
                                                                                                                            
                                                                    ……………………………………………………………
                                                                                  (imię i nazwisko wykonawcy, podpis i pieczątka
                                                                                      lub czytelny podpis osoby uprawnionej/osób uprawnionych
                                           do reprezentowania Wykonawcy)


……………………….. , dnia  ………………….. 2014r.

______________________________________________________________________________________________________________3).
było :
Załącznik nr 4 do „Zapytania ofertowego”
Numer sprawy : MP. 0420. I. 1-1.2014. zadanie nr …….

WYKAZ OSÓB
które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia, którego przedmiotem jest prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w projekcie „Moja Przyszłość”

rodzaj zajęć : ……………………………………………………………………………………

nazwa szkoły objętej projektem ………………………………………………………………..

Oświadczam/y, że dysponuje/my osobami, zgodnie z poniższym wykazem, które zostaną skierowane do realizacji zadania będącego przedmiotem zamówienia :

Lp.    Imię i nazwisko    wykształcenie    Doświadczenie (określenie wymiaru stażu pracy, ilości lat w nauczaniu w szkole podstawowej/ gimnazjum, rodzaj prowadzonych zajęć z uczniami)    Potwierdzenie znajomości potrzeb edukacyjnych oraz możliwości uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie     Informacja o podstawie dysponowania osobami wskazanymi w kol. 2 (np. pracownik własny, umowa zlecenie, oddany do dyspozycji przez inny podmiot)
1    2    3    4    5    6
                    

W załączeniu :
Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje oraz przygotowanie pedagogiczne, staż pracy i doświadczenie zawodowe

Podpisano :
                                                                                                                            
                                                                                                  ……………………………………………………………
                                                                                  (imię i nazwisko wykonawcy, podpis i pieczątka
                                              lub czytelny podpis osoby uprawnionej/osób uprawnionych  do reprezentowania Wykonawcy)


……………………….. , dnia  ………………….. 2014r.
powinno być :
Załącznik nr 4 do „Zapytania ofertowego”
Numer sprawy : MP. 0420. I. 1-1.2014. zadanie nr …….

WYKAZ OSÓB
które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia, którego przedmiotem jest prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w projekcie „Moja Przyszłość”

rodzaj zajęć : ……………………………………………………………………………………

nazwa szkoły objętej projektem ………………………………………………………………..

Oświadczam/y, że dysponuje/my osobami, zgodnie z poniższym wykazem, które zostaną skierowane do realizacji zadania będącego przedmiotem zamówienia :

Lp.    Imię i nazwisko    wykształcenie    Doświadczenie (określenie wymiaru stażu pracy, ilości lat w nauczaniu w szkole podstawowej/ gimnazjum, rodzaj prowadzonych zajęć z uczniami)    Potwierdzenie znajomości potrzeb edukacyjnych oraz możliwości uczniów szkół podstawowych/ gimnazjów     Informacja o podstawie dysponowania osobami wskazanymi w kol. 2 (np. pracownik własny, umowa zlecenie, oddany do dyspozycji przez inny podmiot)
1    2    3    4    5    6
                    

W załączeniu :
Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje oraz przygotowanie pedagogiczne, staż pracy i doświadczenie zawodowe

Podpisano :
                                                                                                                            
                                                                    ……………………………………………………………
                                                                                  (imię i nazwisko wykonawcy, podpis i pieczątka
                                           lub czytelny podpis osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

 

……………………….. , dnia  ………………….. 2014r.


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Powyższa modyfikacja jest wiążąca dla wszystkich wykonawców i powinna być uwzględniona w ofertach.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert z dnia 05 września 2014r. do godz. 15.30 na dzień 10 września 2014r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy Platerów, ul. 3 Maja 5, 08-210 Platerów, pokój nr 14 w dniu 10 września 2014r. o godz. 13.00.


Platerów, dnia 02 września 2014r.

 

Poniżej znajdują się aktualne załączniki do powyższego zapytania:

Pełna treść zapytania ofertowego./zmieniona//zmieniona/
Załącznik nr 1 – formularz oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 – doświadczenie wykonawcy /zmieniony/
Załącznik nr 4 - wykaz osób (dotyczy Wykonawcy innego niż osoba fizyczna). /zmieniony/

 

 

 

button wybory samorzad 2018

tablica unijna

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl