slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Zapytanie ofertowe MP.0420.KI.1.2014

UWAGA !!! - w zakładce  PRZETARGI/AKTUALNE opublikowano zmianę powyższego ogłoszenia !!!

MP. 0420. I. 1.2014    

                                                Platerów, dnia 21 sierpnia 2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE  
dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30.000 EURO

(art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn.zm.)
na usługi edukacyjne, na potrzeby realizacji projektu systemowego pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1, Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic, w jakości usług edukacyjnych

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi edukacyjnej na potrzeby realizacji przez Gminę Platerów projektu systemowego pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Integralną część zapytania ofertowego stanowią następujące załączniki :

Pełna treść zapytania ofertowego.
Załącznik nr 1 – formularz oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 – doświadczenie wykonawcy
Załącznik nr 4 - wykaz osób (dotyczy Wykonawcy innego niż osoba fizyczna).

button wybory samorzad 2018

tablica unijna

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl