slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Zawiadomienie GP.D.ZP.271.1.2014

Platerów, 01.08.2014r.
GP.D.ZP.271.1.2014

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.
Nazwa zadania: „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do pól we wsi Chłopków, gm. Platerów, dz. nr. 922/1 i 940”.

1.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę:
    Konsorcjum firm: PPHU TRANSBET Wojtiuk sp. jawna i Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „TRANSBET” Wojtiuk Marian, 21-500 Biała Podlaska, ul. Grzybowa 52a.

2.    Uzasadnienie wyboru:
Przedmiotowa oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu, jest zgodna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  i w oparciu o przyjęte w SIWZ kryterium oceny ofert (100% cena) uzyskała największą liczbę punktów 100 punktów podczas przeprowadzonej przez Zamawiającego oceny ofert.
Cena oferty najkorzystniejszej nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 06.08.2014r.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Lp.    Nazwa wykonawcy    Adres wykonawcy    Przyznana punktacja
1.    Konsorcjum firm:
PPHU TRANSBET Wojtiuk sp. jawna;
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „TRANSBET” Wojtiuk Marian    21-500 Biała Podlaska
ul. Grzybowa 52a    100 pkt


3.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

4.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że z prowadzonego postępowania nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.

5.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności, przed upływem terminów określonych w art. 94 ust. 1 pkt 2) Pzp, ponieważ w przeprowadzonym postępowaniu złożono tylko jedna ofertę.

Środki ochrony prawnej
    Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:
1)    wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
2)    odrzucenia oferty odwołującego    .
        W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
    Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:
1)    niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
2)    zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.
    Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
        Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.).

button wybory samorzad 2018

tablica unijna

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl