slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GP.D.ZP.271.1.2014.

Platerów, 14.07.2014r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GP.D.ZP.271.1.2014.

Nazwa zadania: Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do pól we wsi Chłopków, gm. Platerów, dz. nr. 922/1 i 940

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm) Gmina Platerów zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


I.      Nazwa (firma) i adres Zamawiającego

Nazwa zamawiającego     Gmina Platerów
Adres zamawiającego     3 Maja 5
Kod Miejscowość     08-210 Platerów
Telefon:     83 357 84 47
Faks:     83 357 84 47
adres strony internetowej     www.platerow.com.pl
adres poczty elektronicznej     Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny urzędowania:    7:30 - 15:30

II.     Określenie trybu zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III.    Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej www.platerow.com.pl.
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego (Urząd Gminy w Platerowie, ul. 3 Maja 5. 08-210 Platerów, pok. nr 5). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym.  Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych
Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do pól we wsi Chłopków, na działkach o nr 922/1 i 940, długości 535m, szerokość jezdni 5 m. polegająca na:
1)    Roboty Pomiarowe:
a.    Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dróg wraz z inwentaryzacją powykonawczą – 0,535 km.
2)    Nawierzchnia:
a.    Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne projektowanej nawierzchni – 2782,00 m2;

b.    Podbudowa z mieszanki 0,32 z kruszyw łamanych o grubości 10cm po zagęszczeniu – 2782,00 m2;
c.    Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej przy zużyciu emulsji 0,8kg/m2 - 2782,00 m2;
d.    Nawierzchnia z betonu asfaltowego o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna) - 2675,00 m2.
3)    Roboty wykończeniowe:
a.    Plantowanie i uzupełnienie poboczy (obrobienie na czysto) – 1070,00 m2.

Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja projektowa  - załącznik nr 13 oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 14.
Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
45233220-7    Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V.     Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin wykonania zamówienia – 26 września 2014r.

VII.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.    O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1)    Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
a.    Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień;
b.    Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4
2)    Posiadania wiedzy i doświadczenia:
a.    Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 zadań o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia w zakresie odpowiadającym rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto każde,  z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
3)    Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia:
a.    Weryfikacja tego warunku zostanie dokonana w oparciu o wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych – załącznik nr 8, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wymagane jest posiadanie lub dysponowanie w pełni sprawnymi jednostkami sprzętu (wymagania minimalne):
-    samochód samowyładowawczy min 8 ton – 1 szt.;
-    walec samojezdny – 1 szt.;
-    układarka mas bitumicznych- 1 szt..
4)    Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a.    Wykonawca dysponuje osobą na stanowisku Kierownika budowy posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności  drogowej bez ograniczeń, z co najmniej niż 2 letnim stażem – załącznik nr 10 (lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów).
5)    Sytuacji ekonomicznej i finansowej:
a.    Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę posiadania opłaconej polisy, potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł, a w przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzający, że Wykonawca jest  ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
2.     Warunki oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu zweryfikowanie zdolności Wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
3.     Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
4.     Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

VIII. Informacja na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Lp    Nazwa kryterium    Waga kryterium    Szczegółowy opis, wzór    Uwagi, objaśnienia
1    Najniższa cena    100%    Cn/Cb x 100 x 100% = liczba punktów  gdzie Cn- oferta z ceną najniższą z ofert nieodrzuconych, Cb - cena ofert badanej ,100 - wskaźnik stały,100%- procentowe znaczenie kryterium    oferta najtańsza otrzyma 100 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej liczone wg podanego wzoru

X.     Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia 29.07.2014r. do godz. 9:45
w siedzibie Zamawiającego
Gmina Platerów
3 Maja 5
08-210 Platerów
Pokój nr 15

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert

Oferty zostaną otwarte dnia 29.07.2014r. o godz. 10:00
w siedzibie Zamawiającego
Gmina Platerów
3 Maja 5
08-210 Platerów
Pokój nr 14
                        
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
    Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 

XV.Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym
Zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.

XVIII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 235248 – 2014.   Data zamieszczenia 14.07.2014r,.


Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
1.   Formularz ofertowy Wykonawcy – załącznik nr 1;
2.   Formularz cenowy – załącznik nr 2;
3.   Wzór umowy - załącznik nr 3;
4.   Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4;
5.   Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 5;
6.   Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym – załącznik nr 6;
7.   Wykaz robót budowlanych – załącznik nr 7;
8.   Wykaz narzędzi i urządzeń - załącznik nr 8;
9.   Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia - załącznik nr 9;
10. Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – załącznik nr 10;
11. Warunki gwarancji – załącznik nr 11;
12. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej – załącznik nr 12;
13. Dokumentacja projektowa – załącznik nr 13;
14. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 14

15. Pytania i odpowiedzi związane z postępowaniem.
____________________________________
Jerzy Garucki Wójt Gminy Platerów

button wybory samorzad 2018

tablica unijna

un niepelnosprawni thn

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl