Informacja o wyniku postepowania GP.OŚ.A.ZP.271.1.2014

Platerów 21.05.2014r.

GP.OŚ.A.ZP.271.1.2014

 

Nazwa zamawiającego:  GMINA  PLATERÓW
Ulica:  3  Maja  5
Kod:  08-210  

INFORMACJA O WYNIKU

postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r., poz. 907) określonego
w art. 4 pkt. 8, numer sprawy GP.OŚ.A.ZP.271.1.2014,nazwa zadania: "Usuwanie
i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Platerów".

GMINA  PLATERÓW  informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Firmę:
LUB-EKO-PLUS  WIESŁAW ŁUKASIUK, ul. Metalurgiczna 17 C, 20-234 LUBLIN, która zaproponowała najniższą cenę.

 

Z firmą tą zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
Dziękuję za złożenie oferty.

osoba do kontaktów:

stanowisko: Pomoc administracyjna

imię i nazwisko: Katarzyna Kowalczuk          

tel. 83  357 - 84 - 89       

fax. 83  357 - 84 - 47       

w terminach:w godzinach pracy zamawiającego od 7:30 do 15:30

Wójt Gminy Platerów
Jerzy Garucki