OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE GP.OŚ.A.ZP.271.1.2014

Gmina Platerów
3 Maja 5
08-210 Platerów
Platerów, 2014-05-15

Numer sprawy: GP.OŚ.A.ZP.271.1.2014

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 907) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy GP.OŚ.A.ZP.271.1.2014, nazwa zadania: Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Platerów.

W związku z planowanym zakupem Gmina Platerów prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:

Przedmiotem niniejszego postępowania jest

 1. Lokalizacja - teren gminy Platerów - gospodarstwa indywidualne według wykazu.
 2. Zakres zamówienia obejmuje:
  1. zbiórka i utylizacja odpadów azbestowych
   Szczegółowy zakres zamówienia sporządzony na podstawie zgłoszeń od mieszkańców wraz z adresem nieruchomości, ilościami przeznaczonymi do zbiórki i utylizacji odpadów azbestowych - załącznik nr 5
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia zakresu rzeczowego zamówienia, o którym mowa wyżej , ponieważ podane ilości odpadów zabestowych objętych przedmiotem zamówienia określone zostały w sposób szacunkowy.
 4. Rzeczywisty zakres zamówienia będzie ustalony na podstawie potwierdzeń faktycznej ilości odebranego eternitu przez właścicieli nieruchomości oraz na podstawie kart przekazania odpadów na składowisku.

Do zadań Wykonawcy należy:

 1. Pakowanie, załadunek i transport odpadów azbestowych i ich unieszkodliwienie na przystosowanych do tego celu składowiskach odpadów niebezpiecznych
 2. Zabezpieczenia obiektów oraz terenu wokół przed rozprzestrzenianiem się pyłów azbestu
 3. Umieszczenie tablicy ostrzegawczej o treści: "Uwaga! Zagrożenie azbestem oraz osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony"
 4. Zastosowaniem zabezpieczeń przed pyleniem i narażeniem na azbest
 5. Po wykonaniu prac teren robót i jego otoczenie należy starannie oczyścić z wykorzystaniem podciśnieniowego sprzętu odkurzającego lub metodą czyszczenia na mokro.
 6. Środek transportu przed załadowaniem powinien być oczyszczony z elementów umożliwiających uszkodzenie opakowań w trakcie transportu.
 7. Transport powinien odbywać się odpowiednio przystosowanymi i oznakowanymi pojazdami w warunkach stałej wilgotności płyt azabestowo - cementowych.
 8. Ładunek powinien być szczelnie opakowany w folię polietylenową , oznakowany , na opakowaniach należy umieścić oznakowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami
 9. Sporządzenie protokołu stwierdzającego ilość odebranych odpadów. Protokół powinien być podpisany przez właściciela nieruchomości
 10. Odpady powinny być przekazane na właściwe składowisko odpadów i potwierdzone kartą przekazania odpadów.

 

wspólny Słownik Zamówień:
45262660-5    Usuwanie azbestu

Termin wykonania zamówienia: 2014-06-27

Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia. 
Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć do Zamawiającego następujące dokumenty:

 1. Decyzję zezwalającą na transport odpadów zawierających azbest o kodach 17 06 01 i 17 06 05
 2. Umowę Wykonawcy ze składowiskiem odpadów na przyjęcie odpadów zawierających azbest oraz kserokopię decyzji wydaną dla składowiska odpadów na eksploatacje składowiska odpadów niebezpiecznych zawierających azbest

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp

Nazwa kryterium

Waga kryterium

Szczegółowy opis, wzór

Uwagi, objaśnienia

1

Najniższa cena

100 %

Cn / Cb x 100 x 100% = liczba punktów

Oferta najtańsza otrzyma sto punktów.Pozostałe proporcjonalnie mniej, liczone w/g podanej formuły gdzie:Cn-oferta z najniższą ceną z ofert nieodrzuconych,Cb-oferta badana, 100 - wskaźnik stały, 100% - procentowe znaczenie kryterium.

 

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2014-05-21 do godz. 9:00
w siedzibie zamawiającego Gmina Platerów
3 Maja 5
08-210 Platerów
Pokój nr 15

Oferty można również przesłać do Zamawiającego na następujący nr faksu 83 357 84 47 lub pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wyniki zostaną podane na stronie internetowej www.platerow.com.pl oraz przekazane wykonawcom, którzy złożyli oferty w następujący sposób: faxem, pocztą elektroniczną lub listem za potwierdzeniem odbioru.

Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest:
stanowisko                 inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego i strategicznego gminy
imię i nazwisko           Elżbieta Wachowicz  
tel.                               83 357 84 89
fax.                             83 357 84 47  
w terminach               w godzinach pracy zamawiającego od 7:30  do 15:30

Załączniki:
1) Wzór oferty  - załącznik nr 1
2) Formularz cenowy – załącznik nr 2
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków – załącznik nr 3
4) Wzór umowy – załącznik nr 4
5) Wykaz wraz z adresem nieruchomości, ilościami przeznaczonymi do transportu i utylizacji odpadów azbestowych – załącznik nr 5


Wójt Gminy Platerów Jerzy Garucki