slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko
Platerów, 20.11.2014r.
GP.D.ZP.271.2.5.2014
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.
Numer sprawy: GP.D.ZP.271.2.2014
Nazwa zadania: „Remont drogi gminnej nr 200440W Mężenin – gr. gminy (Drażniew), o 1000 mb, od km 0+600 do km 1+600”.

Platerów, dnia 06 listopada 2014r.

MP. 0420.I. 3.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30.000 EURO
na dostawę sprzętu do prowadzenia zajęć na potrzeby realizacji projektu systemowego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”

Tryb udzielenia zamówienia
Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia poniżej 30.000 euro, które nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn.zm.). Postępowanie prowadzone będzie w związku z obowiązującą zasadą konkurencyjności w ramach projektu POKL.

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do prowadzenia zajęć na potrzeby realizacji projektu systemowego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych :

Platerów, dnia 06 listopada 2014r.

MP. 0420.I. 2.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30.000 EURO
na dostawę materiałów edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu systemowego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”

Tryb udzielenia zamówienia
Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia poniżej 30.000 euro, które nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn.zm.). Postępowanie prowadzone będzie w związku z obowiązującą zasadą konkurencyjności w ramach projektu POKL.

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów edukacyjnych na potrzeby realizacji projektu systemowego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Platerów, 03.11.2014r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: GP.D.ZP.271.2.2014.

Nazwa zadania: Remont drogi gminnej nr 200440W Mężenin – gr. gminy (Drażniew), o 1000 mb, od km 0+600 do km 1+600.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Gmina Platerów zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Strona 12 z 18

tablica unijna

wybory pue 2019

59973732 413652062805889 1607171320439635968 n

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl