slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego

Numer sprawy: GP.D.ZP.271.1.2016
„Przebudowa drogi gminnej w m. Hruszew, do km 0+500 do km 1+150 na działce nr 163”.

 Platerów, dnia 08 stycznia 2016 roku

Sprawa nr: INR.OO.ZP.271.01.2015

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: „Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Gminy Platerów i jej jednostek organizacyjnych na  2016 rok.”.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp,  Zamawiający – Gmina Platerów, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyżej wymienionym postępowaniu.

Platerów, dn. 29.12.2015 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:  INR.OO.ZP.271.01.2015, Nazwa zadania:  Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Gminy Platerów i jej jednostek organizacyjnych na  2016 rok.
Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm)   GMINA PLATERÓW  zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb kotłowni olejowych Gminy Platerów i jej jednostek organizacyjnych.

Platerów dn. 09.12.2015 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:  INR.ONB.ZP.271.01. 2015. Nazwa zadania: „Sukcesywny zakup  paliw płynnych do samochodów i pojazdów służbowych oraz urządzeń mechanicznych stanowiących własność Gminy Platerów  i jej jednostek organizacyjnych”.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późń. zm.) GMINA  PLATERÓW  zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Platerów, dnia 23 października 2015 roku

Sprawa nr: GK.OK.ZP.271.01.2015                            

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: „Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Kisielew, gm. Platerów – zaprojektuj i wybuduj”.

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp,  Zamawiający – Gmina Platerów, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyżej wymienionym postępowaniu.

Strona 6 z 18

CWD

tablica unijna

button 2

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl