Zamówienie INR.OO.ZP.271.01.2019

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

 Nr sprawy: INR.OO.ZP.271.01.2019

  Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydawanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

Przedmiotem zamówienia są cykliczne dostawy oleju opałowego do kotłowni Gminy Platerów w 2019 r. oraz dla jednostek  organizacyjnych Gminy Platerów w ilości 100 000 litrów  do  niżej wymienionych obiektów:

1. Urząd Gminy w Platerowie             -     pojemność zbiorników     -   2000 l

2. Szkoła w Platerowie                        -     pojemność zbiorników     -   4500 l

3. Przedszkole w Platerowie                 -     pojemność zbiorników     -   3000 l

4. GOPS w Platerowie                         -     pojemność zbiorników     -   3000 l

5. Szkoła w Górkach                             -     pojemność zbiorników     - 15 000 l

6. Szkoła w Lipnie                                 -    pojemność zbiorników      -   3000 l

7. Ośrodek Zdrowia w Hruszniewie      -    pojemność zbiorników      -   2000 l

8. Szkoła w Ruskowie.                           -    pojemność zbiorników      -   4500 l

Podana powyżej ilość jest ilością szacunkową. Może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu  w przypadku zaistnienia okoliczności, na które Zamawiający nie ma wpływu, w tym niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu (kliknij aby pobrać)

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (kliknij aby pobrać)

3. Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (kliknij aby pobrać)

4. Informacja z sesi otwarcia ofert (kliknij aby pobrać)

5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (kliknij aby pobrać)