Przetarg nieograniczony - INR.ONB.ZP.271.01.2019

NAZWA ZAMÓWIENIA: Sukcesywny zakup paliw płynnych do samochodów i pojazdów służbowych oraz urządzeń mechanicznych stanowiących własność Gminy Platerów i jej jednostek organizacyjnych w roku 2019.

 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliw płynnych do samochodów i pojazdów służbowych oraz urządzeń mechanicznych stanowiących własność Gminy Platerów i jej jednostek organizacyjnych w roku 2019.

Szacunkowa ilość paliw wynosi :

   olej napędowy ON                          -   32 000 l,

   benzyna bezołowiowa 95                -   6 000 l,

- tankowanie paliwa odbywać się będzie bezpośrednio do zbiorników samochodów i sprzętu na stacji paliw Wykonawcy, czynnej co najmniej od godz. 700 do godz. 2000 przez 7 dni w tygodniu, znajdującej się w odległości nie większej niż 8 km od siedziby Zamawiającego.

- zakup paliwa dokonywany będzie po cenie aktualnie obowiązującej w dniu zakupu pomniejszony o stały rabat w okresie obowiązywania umowy.

- wykonawca za każdorazowo zatankowane paliwo wystawia dokument WZ podpisany przez upoważnione osoby zamawiającego, na którym jest informacja o rodzaju i ilości zatankowanego paliwa z wyszczególnieniem numeru rejestracyjnego pojazdu.

- sprzedawane paliwo będzie zgodne z obowiązującymi normami dotyczącymi wymagań jakościowych dla paliw ciekłych,

- w trakcie prowadzenia usług należy przestrzegać zasad bhp. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie miejsca prowadzonych dostaw

Zakupione paliwo musi spełniać wymagania jakościowe określone w normach:

PN – EN 228 dla benzyn oraz PN – EN 590 dla oleju napędowego jak również muszą być zgodne z nowelizowanymi w trakcie obowiązywania umowy normami i przepisami.

Pliki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienie (kliknij aby pobrać)

Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty (kliknij aby pobrać)

Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (kliknij aby pobrać)

Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (kliknij aby pobrać)

Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia o spełnieniu warunków w postępowaniu (kliknij aby pobrać)

Załącznik nr 5 – Projekt umowy (kliknij aby pobrać)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osbowych (kliknij aby pobrać)

Pytania i odpowiedzi związane z postępowaniem (kliknij aby pobrać)

Informacja z sesji otwarcia ofert (kliknij aby pobrać)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (kliknij aby pobrać)