OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GP.OŚ.A.041.1.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 907, ze zm.) określonego w art. 4 pkt 8.

Numer sprawy: GP.OŚ.A.041.1.2018

Nazwa zadania: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Platerów”.

 

  1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na demontażu, transporcie i utylizacji oraz zbiórce, transporcie i utylizacji odpadów azbestowych z budynków mieszkalnych i gospodarczych należących do osób fizycznych na terenie Gminy Platerów w ramach realizacji zadania pod nazwą: ”Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Platerów”.
  2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
  3. Demontaż, transport i utylizacja odpadów azbestowych - około 27,88 Mg;
  4. Zbiórka, transport i utylizacja odpadów azbestowych – około 16,30 Mg.

Do pobrania:

Ogłoszenie (kliknij aby pobrać)

  1. Formularz ofertowy Wykonawcy – załącznik nr 1;(kliknij aby pobrać)
  2. Formularz cenowy – załącznik nr 2;(kliknij aby pobrać)
  3. Wzór umowy – załącznik nr 3;(kliknij aby pobrać)
  4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4;(kliknij aby pobrać)