Zamówienie - Nr INR.OO.ZP.271.01.2018 - Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Gminy Platerów i jej jednostek organizacyjnych w 2018 roku

Przedmiot zamówienia:

 ,, Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Gminy Platerów i jej jednostek organizacyjnych w 2018 roku”.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Nr sprawy: INR.OO.ZP.271.01.2018

 

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydawanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z PODANIEM INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

  1. Przedmiotem zamówienia są cykliczne dostawy oleju opałowego do kotłowni Gminy Platerów w 2018 r. oraz dla jednostek organizacyjnych Gminy Platerów w ilości 110 000 litrów do niżej wymienionych obiektów:
  2. Urząd Gminy w Platerowie             -     pojemność zbiorników     -   2000 l
  3. Szkoła w Platerowie                       -     pojemność zbiorników     -   4500 l
  4. Przedszkole w Platerowie                -     pojemność zbiorników     -   3000 l
  5. GOPS w Platerowie                        -     pojemność zbiorników     -   3000 l
  6. Szkoła w Górkach                             -     pojemność zbiorników     - 15 000 l
  7. Szkoła w Lipnie                                -   pojemność zbiorników     -   3000 l
  8. Ośrodek Zdrowia w Hruszniewie    -  pojemność zbiorników     -   2000 l
  9. Szkoła w Ruskowie.                         -   pojemność zbiorników     -   4500 l

Podana powyżej ilość jest ilością szacunkową. Może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w przypadku zaistnienia okoliczności, na które Zamawiający nie ma wpływu, w tym niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia wraz z załącznikami

    INFORMACJA SESJI OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY