slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko
Platerów, 03.11.2014r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: GP.D.ZP.271.2.2014.

Nazwa zadania: Remont drogi gminnej nr 200440W Mężenin – gr. gminy (Drażniew), o 1000 mb, od km 0+600 do km 1+600.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Gmina Platerów zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Platerów, dnia 9 września 2014 roku

Sprawa nr GK.ZP.O.271.01.2014

 

Dotyczy: Postępowanie o zamówienie publiczne na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Platerów.

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp,  Zamawiający – Gmina Platerów, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyżej wymienionym postępowaniu.
Ww. postępowanie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.07.2014 r. pod numerem 255120-2014.

 

MP. 0420. I. 1-1.2014

Platerów, dnia 02 września 2014r.

 

ZMIANA:  ZAPYTANIE OFERTOWE  dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO


Gmina Platerów, jako Zamawiający w postępowaniu na usługi edukacyjne, na potrzeby realizacji projektu systemowego pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1, Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic, w jakości usług edukacyjnych (nr sprawy : MP.0420.I.1.2014) ,

w odpowiedzi na zapytanie jednego z oferentów złożone do Zapytania ofertowego MP.0420.I.1.2014 informuje, że dokonano modyfikacji Zapytania ofertowego i wymaganych do niego załączników w następujący sposób :

Strona 15 z 21

wybory

tablica unijna

59973732 413652062805889 1607171320439635968 n

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl