slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

UWAGA !!! - w zakładce  PRZETARGI/AKTUALNE opublikowano zmianę powyższego ogłoszenia !!!

MP. 0420. I. 1.2014    

                                                Platerów, dnia 21 sierpnia 2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE  
dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30.000 EURO

(art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn.zm.)
na usługi edukacyjne, na potrzeby realizacji projektu systemowego pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1, Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic, w jakości usług edukacyjnych

Platerów, 01.08.2014r.
GP.D.ZP.271.1.2014

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.
Nazwa zadania: „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do pól we wsi Chłopków, gm. Platerów, dz. nr. 922/1 i 940”.

1.     Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę:
    Konsorcjum firm: PPHU TRANSBET Wojtiuk sp. jawna i Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „TRANSBET” Wojtiuk Marian, 21-500 Biała Podlaska, ul. Grzybowa 52a.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


dot.:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania:  Budowa oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Platerów.


Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm)  Gmina  Platerów  zawiadamia o wszczęciu postępowan7a o udzielenie zamówienia publicznego.

Platerów, 14.07.2014r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GP.D.ZP.271.1.2014.

Nazwa zadania: Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do pól we wsi Chłopków, gm. Platerów, dz. nr. 922/1 i 940

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm) Gmina Platerów zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


INR.ZP.271.02.2014
Platerów, 2014-07-08
INFORMACJA O WYNIKU

postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy: INR.ZP.271.02.2014, nazwa zadania: „Dostawa materiałów budowlanych do remontu Świetlicy Wiejskiej w Hruszewie”.

GMINA PLTERÓW informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Firmę:

Strona 15 z 19

button wybory samorzad 2018

tablica unijna

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl