slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Platerów, dnia 9 września 2014 roku

Sprawa nr GK.ZP.O.271.01.2014

 

Dotyczy: Postępowanie o zamówienie publiczne na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Platerów.

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp,  Zamawiający – Gmina Platerów, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyżej wymienionym postępowaniu.
Ww. postępowanie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.07.2014 r. pod numerem 255120-2014.

 

MP. 0420. I. 1-1.2014

Platerów, dnia 02 września 2014r.

 

ZMIANA:  ZAPYTANIE OFERTOWE  dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO


Gmina Platerów, jako Zamawiający w postępowaniu na usługi edukacyjne, na potrzeby realizacji projektu systemowego pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1, Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic, w jakości usług edukacyjnych (nr sprawy : MP.0420.I.1.2014) ,

w odpowiedzi na zapytanie jednego z oferentów złożone do Zapytania ofertowego MP.0420.I.1.2014 informuje, że dokonano modyfikacji Zapytania ofertowego i wymaganych do niego załączników w następujący sposób :

GK.ZP.O.271.01.2014
Platerów, 2014-08-22
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GK.ZP.O. 271.01.2014. Nazwa zadania: „Budowa oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Platerów”.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający odczytał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 1 770 943,26 zł.
Gmina Platerów informuje, że w dniu 2014-08-22 o godzinie 1100 odbyło się otwarcie ofert. Złożono następujące oferty:

Strona 14 z 19

button wybory samorzad 2018

tablica unijna

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl