slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Platerów, dnia 20.08.2014r.
  
OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Platerów      
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Platerów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późniejszymi  zmianami) oraz na podstawie art. 39 w związku z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XXI/104/2012 Rady Gminy w Platerowie z dnia 14 września 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Platerów

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu
 projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Platerów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

 


w dniach od 4 września 2014r. do 4 października 2014r.  w Urzędzie Gminy w Platerowie, ul. 3 Maja 5, 08-210 Platerów, pokój nr 5, w godzinach od 900-1500.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się dnia 18 września 2014r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy.
Każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie studium może wnieść uwagi.
Powyższe uwagi oraz uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do Wójta Gminy Platerów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 października 2014r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Organem właściwym do rozpatrywania uwag jest Wójt Gminy Platerów.

button wybory samorzad 2018

tablica unijna

un niepelnosprawni thn

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl