Zawiadomienie GP.OŚ.6220.1.3.2014

Platerów, dn. 11.08.2014r.

GP.OŚ.6220.1.3.2014

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1235, ze zm.), na podstawie art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267, ze zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 11.08.2014r. na wniosek P. Natalii Dziwińskiej, zam. Stare Litewniki 7, 08-220 Sarnaki zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku chlewni i obiektów towarzyszących t.j.: silosów paszowych – szt. 2, zbiornika gnojowicy, komory sztuk padłych i miejsc postojowych dla samochodów osobowych i ciężarowych” realizowanych na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 194/2, położonej w msc. Hruszniew Kolonia, gm. Platerów.

 

Inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1, pkt 103, ppkt a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397, ze zm.) kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Platerów.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 i art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1235, ze zm.) postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania środowisko oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw Terenowych I w Siedlcach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łosicach.

Informuję, że zgodnie z art. 10 Kpa, wszystkie strony postępowania są uprawnione do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, a przed wydaniem decyzji mogą wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszać żądania.
Strony oraz zainteresowane podmioty mogą zapoznać się z dokumentacją powyższej sprawy oraz składać uwagi i wnioski  dotyczące przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy w Platerowie, ul. 3 Maja 5, 08-210 Platerów, pokój nr 5, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu t.j. od 730 do 1530.

 

Otrzymują:

  1. Natalia Dziwińska, zam. Stare Litewniki 7, 08-220 Sarnaki;
  2. Strony postępowania wg wykazu;
  3. Do publicznej wiadomości – Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Platerowie, Strona internetowa Gminy Platerów, Tablica ogłoszeń Sołectwa Hruszniew Kolonia;
  4. a/a.

Wykaz stron do zawiadomienia o wszczęciu postępowania nr GP.OŚ.6220.1.3.2014 z dnia 11.08.2014r.

  1. Bogdan Dziwiński zam. Stare Litewniki 7, 08-220 Sarnaki;
  2. Edyta Dziwińska zam. Stare Litewniki 7, 08-220 Sarnaki;
  3. Ochotnicza Straż Pożarna w Hruszniewie, Hruszniew Kolonia 22, 08-210 Platerów;
  4. Gmina Platerów, ul. 3 Maja 5, 08-210 Platerów;
  5. Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach, ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice.