slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Ogłoszenie G. 6840.2.2012

Platerów 08.05.2012 r

G. 6840.2.2012

OGŁOSZENIE !

Na podstawie artykułów 13; 28; 35; 37; 38; 40; 42 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2010r. Nr 102, poz. 651 / i na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrze-śnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U. Nr 207, poz.2108 z późn. zmianami/

OGŁASZAM
PIERWSZY publiczny, przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gminnych:

 

 1. działka nr 994/18 o pow. 0,0772 ha, położona w obrębie Czuchów-Pieńki gmina Platerów, wpisana do księgi wieczystej kw. Nr 15021Ł (dział III i IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów) .

  Przedmiotowa działka jest niezabudowaną nieruchomością gruntową – BR- klasyV. Przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Platerów jako teren zabudowy siedliskowej z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej (L4aMR)

  Cena wywoławcza brutto - 3202 zł (słownie: trzy tysiące dwieście dwa złote)

  Wadium w wysokości 320 zł, minimalne postąpienie 40

 2. działka nr 996 o pow. 0,0400 ha, położona w obrębie Czuchów-Pieńki gmina Platerów, wpisana do księgi wieczystej kw. Nr 15021Ł (dział III i IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów) .

  Przedmiotowa działka jest niezabudowaną nieruchomością gruntową – BR.klasyV. Przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Platerów jako teren zabudowy siedliskowej z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej (L4aMR)

  Cena wywoławcza brutto wynosi 1741 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset czterdzieści jeden złotych)

  Wadium w wysokości 180 zł, minimalne postąpienie 20

 3. działka nr 152/3 o pow. 0,0700 ha, położona w obrębie Ostromęczyn-Kolonia gmina Platerów, wpisana do księgi wieczystej kw. Nr 17617Ł (dział III i IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów) .

  Przedmiotowa działka jest niezabudowaną nieruchomością gruntową – Ps.zab.klasyVI. Przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Platerów jako teren upraw polowych i ogrodniczych oraz OWXXIII – strefa”OW” obserwacji archeologicznych [a) grodzisko; wczesne średniow.; b) fortyfikacje nowożytne] z przeznaczeniem pod tereny upraw polowych i ogrodniczych.

  Cena wywoławcza (zwolniona od podatku) wynosi 1351 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt jeden złotych)

  Wadium w wysokości 140 zł, minimalne postąpienie 20 zł

  Zagospodarowanie nieruchomości zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego gminy.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE GMINY W PLATEROWIE pokój nr 14( Sala Narad) W DNIU 18 CZERWCA 2012 roku (poniedziałek) o godzinie 10.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium z dopiskiem numeru działki, której licytacja dotyczy, w wysokości podanej przy opisie każdej działki, na konto Urzędu Gminy w Platerowie nr 09804400040000026020000010 w BS Platerów(decyduje data wpływu na konto Urzędu) lub w kasie Urzędu Gminy w Platerowie ; najpóźniej w dniu 14 czerwca 2012 roku (czwartek)

Uwaga! Cudzoziemcy muszą spełniać warunki określone w odrębnych przepisach.

Osoby przystępujące do przetargu, zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

 1. Osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport)
 2. Przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej – dokument potwierdzający tożsamość oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 3. Pełnomocnicy–dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo oraz:
  • w przypadku osoby prawnej – aktualny odpis z właściwego rejestru wykazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo, do reprezentowania dane osoby prawnej
  • w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 4. Reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis właściwego rejestru, wykazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej.
 5. Dowód wpłaty wadium.

Do chwili rozpoczecia przetargu, organizator może odstąpić od jego przeprowadzenia.

Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny sprzedaży .

W razie uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy (niezależnie od przczyn), ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni po zamknięciu przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy sprzedaży.

Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej ustala organizator przetargu.

Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie opłaty i podatki, koszty notarialne, sądowe i inne nie wymienione, związane z przeniesieniem własności nieruchomości. Granice nieruchomości mogą zostać wyznaczone tylko na koszt nabywcy.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Platerowie w dniu 08 maja 2012 r.

Informacji można zasiednąć pod nr telefonu 083/357.84.26 lub 83/357.84.47.

 

 

WÓJT GMINY
Jerzy Garucki

tablica unijna

un niepelnosprawni thn

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl