slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Wykaz G. 6840.2.2012

Platerów dn. 29.03.2012 r.

G. 6840.2.2012

WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI  gminy  Platerów przeznaczonych do  zbycia:

Na podstawie art.13 ust.1,  art.35 ustawy z  dnia  21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2010r. Nr  102, poz. 651 z późn. zmianami / oraz na podstawie Uchwały  Nr XXVII/121/05 Rady Gminy w Platerowie z dnia 30.08.2005r w sprawie ustalenia zasad nabycia, zbycia  i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy  niż 3 lata /Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 224/

WÓJT GMINY PLATERÓW
podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do SPRZEDAŻY niżej wymienione nieruchomości gminne:

 

 1. działka nr 994/18 o pow. 0,0772 ha, położona w obrębie Czuchów-Pieńki gmina Platerów, wpisana do księgi wieczystej kw. Nr 15021Ł (dział III i IV ksiegi wieczystej nie zawierają wpisów) 

  Przedmiotowa działka jest niezabudowaną nieruchomością gruntową – BR.V. Przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Platerów jako teren zabudowy siedliskowej z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej (L4aMR)

  Cena nieruchomosci  netto – 2400 zł.(w/g wyceny biegłego).

  Cena brutto powiększona o koszty wyceny wynosi 3202 zł (słownie: trzy tysiące dwieście dwa złote)

 2. działka nr 996 o pow. 0,0400 ha, położona w obrębie Czuchów-Pieńki gmina Platerów, wpisana do księgi wieczystej kw. Nr 15021Ł (dział III i IV ksiegi wieczystej nie zawierają wpisów) 

  Przedmiotowa działka jest niezabudowaną nieruchomością gruntową – BR.klasyV. Przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Platerów jako teren zabudowy siedliskowej z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej (L4aMR)

  Cena nieruchomosci  netto – 1212 zł.(w/g wyceny biegłego).

  Cena brutto powiększona o koszty wyceny wynosi 1741 zł (słownie: jeden tysiąc  siedemset czterdziesci jeden złotych)

 3. działka nr 152/3 o pow. 0,0700 ha, położona w obrębie Ostromęczyn-Kolonia gmina Platerów, wpisana do księgi wieczystej kw. Nr 17617Ł (dział III i IV ksiegi wieczystej nie zawierają wpisów).

  Przedmiotowa działka jest niezabudowaną nieruchomością gruntową – Ps.zab.klasyVI. Przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Platerów jako teren upraw polowych i ogrodniczych oraz OWXXIII – strefa”OW” obserwacji archeologicznych [a) grodzisko; wczesne średniow.; b) fortyfikacje nowożytne] z przeznaczeniem pod tereny upraw polowych i ogrodniczych.

  Cena nieruchomosci  netto – 1051 zł.(w/g wyceny biegłego).

  Cena  powiększona o koszty wyceny wynosi 1351 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt jeden złotych)

Uwaga! 

Granice nieruchomości mogą być wyznaczone tylko na koszt nabywcy nieruchomości.

Sprzedaż nastąpi w trybie przetargu, którego termin i warunki zostaną podane w odrębnym ogłoszeniu.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34  ustawy o gospodarce nieruchomościami, powinny złożyć wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu *.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości , jeżeli złożą oświadczenie,

że wyrażają zgodę na cenę ustaloną  w sposób określony w ustawie.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Platerowie,w dniu  30.03.2012 r. na okres  21 dni.

 

WÓJT  GMINY
Jerzy   Garucki

 

 ___________________

* W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

 1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
 2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości  przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o który mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
 3. jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

2- W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wymienioną w ust. 1.

wybory

tablica unijna

59973732 413652062805889 1607171320439635968 n

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl