Zawiadomienie GP.OS.6220.1-10.2011

GP.OS.6220.1-10.2011

Platerów dnia 16.12.2011r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z art.33 ust.1 oraz w związku z art. 79    ustawy z dnia 3 października 2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 .poz.1227 ze zmianami )

zawiadamiam,  że

dla przedsięwzięcia polegającego na : budowa chlewni na 1200 tuczników wraz z obiektami towarzyszącymi tj. dwa zbiorniki gnojowicy o pojemności łącznej 900m³, zbiornik ścieków bytowych o poj. 6,25 m³, silosy paszowe-szt.3, utwardzenie terenu, na działkach o numerze ewidencyjnym gruntu  2 i 3 , obręb Falatycze, gmina Platerów, powiat łosicki. , którego inwestorem jest  Pan Piotr Ostapiuka  zam. Czuchleby , 08-200 Łosice.

 

W ramach postępowania Wójt Gminy Platerów

  1. stwierdził w drodze postanowienia znak GP.OŚ.6220.1-8.2011 z dnia 16.12.2011 r. obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko , określając jednocześnie raport o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko mając na uwadze opinie dot. potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko: postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak WOOŚ-II.4240.1593.2011.AM z dnia 06.12.2011 r oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łosicach znak ZNS-712/21/1/2011 z dnia 08.12.2011r
  2. postanowieniem GP.OŚ.6220.1-9.2011 z dnia 16.12.2011 r. zawiesił postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Zgodnie z art.49 kpa niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Platerów (www.platerow.com.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Platerowie oraz w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.10 KPA do czynnego w nim udziału na każdym jego studium. Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Platerowie, pokój nr 5 , w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

 
Wójt Gminy
(-) Jerzy Garucki