Wykaz G.6845.1. 2011

G.6845.1. 2011

Platerów dn. 27.05.2011 r.

 
 
WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI  gminy  Platerów przeznaczonych do  WYDZIERŻAWIENIA:

 

Na podstawie art.13 ust.1,  art.35,  art. 37 ust. 4  ustawy z  dnia  21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2010r. Nr  102, poz. 651 z późn. zmianami / oraz na podstawie Uchwały  Nr XXVII/121/05 Rady Gminy w Platerowie z dnia 30.08.2005r w sprawie ustalenia zasad nabycia, zbycia  i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy  niż 3 lata /Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 224/

 

WÓJT GMINY PLATERÓW
podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do WYDZIERŻAWIENIA  niżej wymienione nieruchomości gminne:

 

Lp. Nr działki lub nr lokalu Nr KW położenie Pow. działki   w ha Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  ROCZNA  MINIMALNA WYSOKOŚĆ CZYNSZU  DZIERŻAWNEGO Obciążenia i zabezpieczenia ciążące na nieruchomości Uwagi
1.. 894 kw. 53051 RUSKÓW 2,3090 Nieruchomość ROLNA niezabudowana, użytkowana rolniczo R-IIIb.0,0855; R.IVa.1,6952; R.IV.b.0,0327; R.V. 0,4956 ha Teren przeznaczony do zalesienia 3,30  q  pszenicy. Cena pszenicy z II półrocza roku poprzedzającego płatność. Dział III i IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów Zbiory płodów w 2010 roku dokona dotyczczasowy uzytkownik

 

Uwaga! 

Nieruchomość  zostanie wydzierżawiona na podstawie  zawartej umowy dzierżawnej z kandydatem wyłonionym w przetargu, który zostanie ogłoszony  po upływie terminu wywieszenia przedmiotowego wykazu.

Wykaz  wywieszono dnia 27 maja 2011 roku , na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Platerowie i Sołectwie  Rusków  na okres 21 dni.