Wykaz G. 7145.5.2011

G. 7145.5.2011

Platerów dn. 27.05.2011 r

 

 
WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI  gminy  Platerów przeznaczonych do  wynajęcia:

Na podstawie art.13 ust.1, art. 25,  art.35 ustawy z  dnia  21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2010r. Nr 10-2, poz. 661 / oraz na podstawie Uchwały  Nr XX/91/08 Rady Gminy w Platerowie z dnia 13.06.2008r w sprawie  zasad wynajmowania lokali wchodzacych w skład mieszkaniowego zasobu gminy /Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 158, poz. 5556 z dnia 17.09.2008 r./

 
WÓJT GMINY PLATERÓW
podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do WYNAJĘCIA niżej wymieniony lokal mieszkalny stanowiący własność gminy:
Lp.
Nr działki
lub nr lokalu
Nr KW
położenie
Pow.
działki
  w ha
Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości wg miejscowego planu zagosp. przestrzennego 
Wysokość czynszu zł
Stawka
Wat
w %
Obciążenia i zabezpieczenia ciążące na nieruchomości
Uwagi
1..
227/1
 
Lokal
mieszkalny nr  1
w budynku gminnym-  Ośrodku Zdrowia w  Hruszniewie nr  budynku 5a
0,35
Nieruchomość  jest zabudowana budynkiem Ośrodka Zdrowia
Lokal mieszkalny  w pełni wyposażony: instalacja elektryczna, c.o - olejowe; łazienka z  wc.
Usługi Zdrowotne
1,13  zł za 1 m² + opłata za  co.  4,29 zł za 1 m2+ opłaty niezależne od właściciela.
Nie dotyczy
Dział III i IV ksiegi wieczystej nie zawierają wpisów
 
Najem na czas trwania stosunku pracy.
Tryb rozpatrywania wniosku  § 6 - uchwały:
1. Wniosek
2. Zawarcie umowy najmu  -Wójt Gminy
 
 

 

Uwaga!  Zgodnie z art 4 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (jednolity tekst Dz. U z 2005 r.

Nr 31, poz. 266)  „Tworzenie warunków do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy."

Ust. 2 „Gmina, na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie, zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach."

Ust. 3 „ Gmina wykonując zadania o których mowa w ust. 1 i 2, wykorzystując mieszkaniowy zasób gminy lub w inny sposób."

Treść uchwały Rady Gminy w Platerowie dotycząca wynajmowania mieszkań może być udostępniona w Urzędzie Gminy e Platerowie.

Zgodnie z zapisami  paragrafu 3 ust.2 uchwały Rady Gminy w Platerowie cytowanej we wstępie

Osobom  pozostajacym w trudnych warunkach mieszkaniowych i osiagajacym dochód nie wyższy niż:

-       75% najniżśzej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym

-       50%  najniżśzej emerytury w gospodarstwie  wieloosobowym

mogą być  wynajmowane lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy.

Pierwszeństwo wynajmu lokalu mieszkalnego przysługuje osobom, które:

  1.  uprawnione są do lokalu zamiennego na podstawie przepisów ustawy lub orzeczenia sądu
  2. opuściły dom dziecka w związku z uzyskaniem pełnoletności.

Wykaz  wywieszono w dniu 27 maja 2011 roku, na okres 21 dni,  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Platerowie  oraz w Sołectwie  Hruszniew.

 

Wójt  Gminy Platerów
Jerzy Garucki