WYKAZ G. 6850.2.2.2020 NIERUCHOMOŚCI Gminy Platerów przeznaczonych do użyczenia:

Platerów, dnia 22 lipca 2020 r.

G. 6850.2.2.2020

WYKAZ

            NIERUCHOMOŚCI Gminy Platerów przeznaczonych do użyczenia:

Na podstawie art. 13 ust.1, art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomościami /Dz. U z 2020 r. poz. 65 ze zm./ oraz na podstawie Uchwały Nr XXV/121/05 Rady Gminy w Platerowie z dnia 30.08.2005 r. w sprawie ustalenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata /Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 224/

WÓJT GMINY PLATERÓW

Podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do UŻYCZENIA niżej wymienioną nieruchomość gminną:

 

  1. Nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem działki 196 o pow. 0,26 ha położona w obrębie geodezyjnym (0003) CZUCHÓW gmina Platerów, położona w terenach oznaczonych na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowiącego integralną część planu – symbolem M4aMR z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej (siedliskowej).

Dobry dojazd drogą asfaltową. Działka posiada kształt trójkąta, klasoużytek – N

Termin zagospodarowania nieruchomości – w ciągu 1 roku.

Działka przeznaczona na cele związane z prowadzeniem działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Czuchowie.

 

Uwaga: Granice nieruchomości mogą być wyznaczone tylko na koszt biorącego w użyczenie nieruchomość.

Wykaz obowiązuje przez okres 21 dni.

Do wyżej wymienionego terminu Urząd Gminy w Platerowie pokój nr 11 przyjmuje zastrzeżenia i wnioski. Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Platerowie, w dniu 22.07.2020 r.

Wójt Gminy

Jerzy Garucki