slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Ogłoszenie G.72241/1/2010

G.72241/1/2010

Platerów 27.07.2010 r

 

 

OGŁOSZENIE !

Na podstawie artykułów 13; 28; 35; 37; 38; 40; 42 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2010r. Nr 102, poz. 651 / i na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrze-śnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U. Nr 207, poz.2108 z późn. zmianami/

OGŁASZAM
TRZECI publiczny, przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gminnych:

Lp. Nr działki Nr KW Pow. działki w ha Miejsce położenia Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cena wywoławcza nieruchomości w zł.   Wadium w zł O wysok. postąpienia decydują uczestnicy przetargu  z tym, że minimalne postąpienie wynosi  nie mniej niż Uwagi, obciążenia  i zabezpieczenia, ciążące na nieruchomości
1. 994/14   15021Ł 0,1138    Czuchów-Pieńki   Niezabudowana Br.R.V. Teren  zabud. mieszkaniowej zagrodowej (L 4a MR).  4245 430 50zł Dział III i IV księgi wieczystej nie zawierają wpisów w akcie notarialnym nabywca zobowiązany będzie złożyć oświadczenie ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu istniejacych urządzeń sieci uzbrojenia technicznego (wodociąg, energia elektryczna) oraz możliwości ich  eksploatacji, konserwacji i remontów.
2. 994/19   15021Ł 0,1327   Czuchów- Pieńki Niezabudowana Br.R.V. Teren  zabud. mieszkaniowej zagrodowej (L 4a MR) 4533 460 50 zł
3 1094   10374 0,2400   Czuchów-Pieńki Zabudowana domem drewnianym, budynkiem inwentarskim, stodołą, garażem i piwnicą Br.R.V. Teren  zabud. mieszkaniowej zagrodowej (L 4a MR) 35993 3600 360 zł Wolna od obciążeń

Zagospodarowanie nieruchomości zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego gminy.

 

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE GMINY W PLATEROWIE pokój nr 14( Sala Narad) W DNIU 07 września 2010 roku (wtorek) o godzinie 10.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium z dopiskiem numeru działki, której licytacja dotyczy, w wysokości podanej w tabeli, na konto Urzędu Gminy w Platerowie nr 09804400040000026020000010 w BS Platerów(decyduje data wpływu na konto Urzędu) lub w kasie Urzędu Gminy w Platerowie ; najpóźniej w dniu 02 września 2010 roku (czwartek)

Uwaga! Cudzoziemcy muszą spełniać warunki określone w odrębnych przepisach.

Osoby przystępujące do przetargu, zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

  1. Osoby fizyczne - dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport)
  2. Przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej - dokument potwierdzający tożsamość oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
  3. Pełnomocnicy-dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo oraz:
    • w przypadku osoby prawnej - aktualny odpis z właściwego rejestru wykazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo, do reprezentowania danej osoby prawnej
    • w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
  4. Reprezentanci osoby prawnej - dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis właściwego rejestru, wykazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej.
  5. Dowód wpłaty wadium.

Do chwili rozpoczecia przetargu, organizator może odstąpić od jego przeprowadzenia.

Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny sprzedaży. W razie uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy (niezależnie od przczyn), ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknieciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni po zamknięciu przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy sprzedaży.

Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej ustala organizator przetargu.

Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie opłaty i podatki, koszty notarialne, sądowe i inne nie wymienione, związane z przeniesieniem własności nieruchomości. Granice nieruchomości mogą zostać wyznaczone tylko na koszt nabywcy.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Platerowie w dniu 27 lipca 2010 r.

Informacji można zasiednąć pod nr telefonu 083/357.84.26 lub 83/357.84.47.

 

ikona pdf Kliknij aby pobrać pełną treść ogłoszenia.

 

 

CWD

tablica unijna

button 2

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl