slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko
logo prow
Budowa ciągów pieszych w m. Hruszniew
i Mężenin wraz z zagospodarowaniem terenu
 
Została zrealizowana w ramach  projektu

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu „Budowa ciągów pieszych w m. Hruszniew i Mężenin wraz z zagospodarowaniem terenu  „ współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”

G. 6840.4.2012

Platerów 17.01.2012 r

 

 

OGŁOSZENIE  !

 

Na podstawie  artykułów 13; 28; 35; 37; 38; 40; 42  ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami/  i  na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U. Nr 207, poz.2108 z późn. zmianami/


OGŁASZAM PIERWSZY
publiczny,  przetarg ustny
nieograniczony  na sprzedaż  niżej wymienionych nieruchomości gminnych:

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2012" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców) poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych.   

GP.OS.6220.1-10.2011

Platerów dnia 16.12.2011r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z art.33 ust.1 oraz w związku z art. 79    ustawy z dnia 3 października 2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 .poz.1227 ze zmianami )

zawiadamiam,  że

dla przedsięwzięcia polegającego na : budowa chlewni na 1200 tuczników wraz z obiektami towarzyszącymi tj. dwa zbiorniki gnojowicy o pojemności łącznej 900m³, zbiornik ścieków bytowych o poj. 6,25 m³, silosy paszowe-szt.3, utwardzenie terenu, na działkach o numerze ewidencyjnym gruntu  2 i 3 , obręb Falatycze, gmina Platerów, powiat łosicki. , którego inwestorem jest  Pan Piotr Ostapiuka  zam. Czuchleby , 08-200 Łosice.

logo krusWraz z nadejściem pory jesienno – zimowej kończą się już prace w polu. Nie oznacza to jednak, że rolnik ma czas wolny i nie ma co robić w gospodarstwie. Praca w gospodarstwie rolnym jest zawsze. Warto więc pomyśleć, aby wykorzystać ten czas na poprawę stanu bezpieczeństwa w swoim gospodarstwie oraz na wyeliminowanie zaniedbań występujących na podwórzu, które mogą doprowadzić do wypadku.

Statystyki KRUS wskazują, iż corocznie ponad połowa wszystkich wypadków przy pracach w gospodarstwach rolnych to upadki. W 2011r. na terenie województwa mazowieckiego spośród 2155 wypadków przy pracy rolniczej aż połowa z nich to upadki.

 

Strona 38 z 48

wybory

tablica unijna

59973732 413652062805889 1607171320439635968 n

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl