slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Platerów, dn. 11.08.2014r.

GP.OŚ.6220.1.3.2014

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1235, ze zm.), na podstawie art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267, ze zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 11.08.2014r. na wniosek P. Natalii Dziwińskiej, zam. Stare Litewniki 7, 08-220 Sarnaki zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku chlewni i obiektów towarzyszących t.j.: silosów paszowych – szt. 2, zbiornika gnojowicy, komory sztuk padłych i miejsc postojowych dla samochodów osobowych i ciężarowych” realizowanych na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 194/2, położonej w msc. Hruszniew Kolonia, gm. Platerów.

Okręgowa stacja chemiczno - rolnicza w Lublinie informuje iż w związku z trwającymi pracami nad wyznaczeniem obszarów z ograniczeniami naturalnymi (ONW) w Polsce, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zobowiązało Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze do wykonania badań pH gleb, które posłużą jako jedno z kryteriów do ustalenia powierzchni objętych specjalną formą płatności w latach 2014-2020.

Platerów dnia  30.06.2014 r.

INFORMACJA !

INFORMUJĘ  ROLNIKÓW POSIADAJĄCYCH GOSPODARSTWA ROLNE NA TERENIE  GMINY PLATERÓW,  ZE WNIOSKI O OSZACOWANIE SZKÓD  SPOWODOWANYCH NIEKORZYSTNYM  ZJAWISKIEM  ATMOSFERYCZNYM – w tym:

  • GRAD
  • DESZCZ NAWALNY
  • UJEMNE SKUTKI PRZEZIMOWANIA  

PRZYJMOWANE SĄ W OSTATECZNIE TERMINIE DO DNIA 07 LIPCA 2014 r.

Zapraszamy do współtworzenia programu współpracy na 2015 rok!

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządoweoraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.

Strona 27 z 42

tablica unijna

un niepelnosprawni thn

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl