slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Obwieszczenie GP.OS.6220.2-7.2011/2012

GP.OS.6220.2-7.2011/2012

Platerów dnia 14.02.2012r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) zgodnie z art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 .poz.1227 ze zmianami )

 Wójt Gminy Platerów podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 14.02.2012 r na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie ,ul. Jana Kazimierza 3, 05-126 Nieporęt

została wydana decyzja Wójta Gminy Platerów znak. GP.OŚ.6220.2-6/2011/2012 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.; przebudowa zespołu zaporowo- upustowego „Ostromęczyn” zabudowanego na gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 5,5 MPa relacji Rembelszczyzna- Hołowczyce zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 107/2,107/1 i 129/1 ,obręb 19 Ostromęczyn-Kolonia,, gmina Platerów, powiat łosicki, woj. mazowieckie.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.10 KPA do czynnego w nim udziału na każdym jego studium.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w siedzibie Urzędu Gminy w Platerowie, ul.3 Maja 5 , pokój nr 5 , od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania od 7 30 do 15 30

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Platerowie,ul.3 Maja 5,
  • na tablicy ogłoszeń Sołectwa Ostromęczyn-Kolonia
  • na stronie internetowej Gminy Platerów (www.platerow.com.pl)

Wójt Gminy Platerów
(-) Jerzy Garucki

 

uwaga :

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia

 

tablica unijna

un niepelnosprawni thn

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl