slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Obwieszczenie GP.OS.6220.2-7.2011/2012

GP.OS.6220.2-7.2011/2012

Platerów dnia 14.02.2012r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art.art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) zgodnie z art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 .poz.1227 ze zmianami )

 Wójt Gminy Platerów podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 14.02.2012 r na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie ,ul. Jana Kazimierza 3, 05-126 Nieporęt

została wydana decyzja Wójta Gminy Platerów znak. GP.OŚ.6220.2-6/2011/2012 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.; przebudowa zespołu zaporowo- upustowego „Ostromęczyn” zabudowanego na gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 5,5 MPa relacji Rembelszczyzna- Hołowczyce zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 107/2,107/1 i 129/1 ,obręb 19 Ostromęczyn-Kolonia,, gmina Platerów, powiat łosicki, woj. mazowieckie.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.10 KPA do czynnego w nim udziału na każdym jego studium.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w siedzibie Urzędu Gminy w Platerowie, ul.3 Maja 5 , pokój nr 5 , od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania od 7 30 do 15 30

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Platerowie,ul.3 Maja 5,
  • na tablicy ogłoszeń Sołectwa Ostromęczyn-Kolonia
  • na stronie internetowej Gminy Platerów (www.platerow.com.pl)

Wójt Gminy Platerów
(-) Jerzy Garucki

 

uwaga :

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia

 

ASF

harmonogram

button zpo

button mapa

button mikroporady

baner asi

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl