slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Postanowienie GP.OS.6220.2-5/2011/2012

GP.OS.6220.2-5/2011/2012

Platerów 23 stycznia 2012 r.

 

 


POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 .poz.1227 ze zmianami ) oraz art.123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) , po zaciągnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łosicach

Postanawiam

Nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w postępowaniu zmierzającym do wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie zespołu zaporowo- upustowego „Ostromęczyn” zabudowanego na gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 5,5 MPa relacji Rembelszczyzna- Hołowczyce zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 107/2,107/1 i 129/1 ,obręb 19 Ostromęczyn- Kolonia,, gmina Platerów, powiat łosicki, woj. mazowieckie.

Uzasadnienie

Inwestor przedsięwzięcia - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie , Ul Jana Kazimierza 3, 05-126 NIEPORĘT złożył wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie zespołu zaporowo- upustowego „Ostromęczyn” zabudowanego na gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 5,5 MPa relacji Rembelszczyzna- Hołowczyce dołączając do wniosku ,wymienione w art., 74 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 .poz.1227 ze zmianami ) kartę informacyjną przedsięwzięcia ,kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie z wypisem gruntów obejmujących teren , na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

W oparciu o zgromadzone dokumenty w sprawie oraz zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stwierdzono, że:

 1. lokalizacja przedsięwzięcie jest zgodne z ustaleniami planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Platerów
 2. Powyższa inwestycja zgodnie z art. 59 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 .poz.1227 ze zmianami ) oraz § 3 ust.1 pkt.33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213,poz. 1397) , została zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
 3. Zgodnie z art. 64 ust.1 oraz art.156 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko obowiązek przeprowadzenia oddziaływania na środowisko stwierdza się po zaciągnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
 4. Na podstawie art.61, art.39 ,art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) zostalło wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w/w przedsięwzięcia ,zawiadamiając o tym strony oraz podając do wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Platerowie, sołectwie wsi Ostromęczyn –Kolonia oraz na stronie internetowej gminy Platerów.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zaopiniował Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem znak WOOŚ-II.4240.14.2012.MŚ .z dnia 17 stycznia 2012r. gdzie stwierdził, że dla przedmiotowej inwestycji nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach pismem nr ZNS-712/1/2012 z dnia 16 stycznia 2012 r. również stwierdził ,że nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W następstwie tego , po wnikliwym przeanalizowaniu zgromadzonych materiałów w sprawie, Wójt Gminy Platerów odstąpił od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko uwzględniając argumentację Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w odniesieniu do poszczególnych uwarunkowań art.63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 .poz.1227 ze zmianami ) tj.

 1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia , z uwzględnieniem:
  1. skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:

   przedsięwzięcie będzie polegało na przebudowie istniejący zespół zaporowo - upustowy (ZZU) „Ostromęczyn” DN700/200/100 zabudowany na gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 5,5MPa relacji Rembelszczyzna – Hołowczyce, na działkach o numerze ewidencyjnym 107/2, 107/1 i 129/1, obręb19 Ostromęczy-Kolonia, gmina Platerów.Powierzchnia ww nieruchomości wynosi 32 100,0 m² a teren wygrodzony pod ZZU wynosi 30,0 m²

   Przebudowa polegać będzie na:demontażu istniejącego zespołu zaporowo - upustowego „Ostromęczyn” wraz z ogrodzeniem,montażu nowego podziemnego ZZU DN700/200 wraz z nowym ogrodzeniem,montażu fittingów TDW DN700 na gazociągu Rembelszczyzna -Hołowczyce (działka nr ewid. 229/1), utwardzeniu serwisowej drogi dojazdowej do przebudowywanego ZZU włączonej do istniejącego zjazdu z drogi gminnej (działka nr ewid. 227).

   Przyjęto rozwiązanie, w którym cała armatura zaporowa jest podziemna, jedyne elementy nadziemne układu to kolumna upustowa zabudowana w cokole betonowym, elementy sterujące armatury zaporowej oraz lokalne punkty pomiaru ciśnienia gazu.

   Aby zapewnić ciągłość dostaw paliwa gazowego podczas montażu podziemnego zespołu zaporowo - upustowego przewidziano zabudowanie fittingów.

   Dojazd serwisowy do nowoprojektowanego zespołu odbywać się będzie poprzez istniejącą drogę dojazdową o dł. ok. 5,5m i szer. 3,0m.

   Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się ok. 100m od terenu planowanej inwestycji.

  2. powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze , na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:

   Z karty informacyjnej wynika , iż przedsięwzięcie nie należy do grupy przedsięwzięć mogących powodować znaczne uciążliwości dla środowiska. Nie przewiduje się możliwości wystąpienia oddziaływań skumulowanych w związku z realizacją i eksploatacją planowanego przedsięwzięcia .

  3. wykorzystania zasobów naturalnych,surowców,paliw,energii:
   Na etapie budowy nie będą wykorzystywane zasoby naturalne. Na etapie eksploatacji również nie będą wykorzystane zasoby i surowce. Wykorzystywany będzie olej napędowy w ilości ok. 150 litrów na potrzeby środków transportowych ,sprzętu budowlanego, agregatów spawalniczych..
  4. emisje i występowania innych uciążliwości:

   W trakcie budowy wystąpią w analizowanym rejonie okresowe uciążliwości spowodowane pracą sprzętu budowlanego . Uciążliwości te ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. W celu minimalizacji oddziaływań prace będą wykonane w porze dziennej , przy użyciu nowoczesnych maszyn o niskiej emisji hałasu do środowiska. Ścieki socjalno-bytowe pracowników odprowadzane będą do przewoźnych kabin sanitarnych i wywożone do oczyszczalni.

   Odpady powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia będą zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

   Wody opadowe z terenu inwestycji odprowadzane będą powierzchniowo, bez szkody dla gruntów sąsiednich ,nie zmieniając stanu wody na gruncie, odpływu wód opadowych znajdujących się na gruncie .

  5. ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii:

   Prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami p.poż. i bhp minimalizują możliwość wystąpienia poważnych awarii.

 2. Usytuowanie przedsięwzięcia , z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu , zdolności samooczyszczenia się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniając:
  1. obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych:
   Z karty informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika , aby na terenie przedsięwzięcia występowały obszary wodno-błotnych lub inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych
  2. obszary wybrzeży: przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.
  3. obszary górskie lub leśne: przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi i leśnymi
  4. obszary objęte ochroną , w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych
   Z przedłożonej dokumentacji nie wynika , aby na terenie przedsięwzięcia znajdowało się ujęcie wód podziemnych bądź obszary zbiorników wód śródlądowych.
  5. obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

   Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami objętymi ochroną na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, ze zm.). Najbliżej położone obszary Natura 2000 od terenów przeznaczonych pod inwestycję znajdują się w odległości:

   • ok. 4,6km. na północ od planowanej inwestycji -Ostoja Nadbużańska (PLH 140011);
   • ok. 9,5 km na północ od planowanej inwestycji -Dolina Dolnego Bugu (PLB 140001);

   Przedsięwzięcie z uwagi na skalę ,charakter i lokalizację nie będzie negatywnie wpływać na cele i przedmioty ochrony obszarów NATURA 2000 a także na integralność całej sieci Natura 2000.

  6. obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone:

   Z dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu występowały obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

  7. obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

   Z przedstawionej dokumentacji nie wynika, aby inwestycja była realizowana na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne , kulturowe lub archeologiczne.

  8. gęstość zaludnienia:
   Gęstość zaludnienia na terenie gminy Platerów wynosi ok. 39,2 os./km²(wg GUS z2010 r)
  9. obszary przylegające do jezior: W rejonie inwestycji nie występują jeziora
  10. uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:
   W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej
 3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważonego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt.1 i 2 wynikające z:
  1. zasięgu oddziaływania:- obszaru geograficznego i liczby ludności , na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:
   Na podstawie przedstawionej dokumentacji oraz skali przedsięwzięcia można stwierdzić ,że zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji
  2. transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:
   Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.
  3. wielkość i złożoność oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:
   Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia potwierdzają brak możliwości wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości lub złożoności. Z przedłożonej dokumentacji wynika ,że zarówno realizacja, jak i eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie powodować negatywnego wpływu na stan środowiska.
  4. prawdopodobieństwa oddziaływania :
   Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia potwierdzają wystąpienie oddziaływań na etapie realizacji .Oddziaływania te będą miały charakter krótkotrwały , lokalny zasięg oraz będą ograniczone przez zastosowanie odpowiedniej organizacji robót.
  5. czas trwania , częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

  Na podstawie przedstawionej dokumentacji można stwierdzić ,że oddziaływania powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. Czas trwania możliwego oddziaływania na środowisko na etapie eksploatacji będzie wynikał z okresu funkcjonowania inwestycji.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie służy stronom zażalenie.

 

Otrzymują :

 1. wnioskodawca
 2. strony wg wykazu
 3. tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Platerów, sołectwa Ostromęczyn-Kolonia ,strona internetowa gminy Platerów www.platerow.com.pl
 4. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
 5. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach
 6. a/a

tablica unijna

59973732 413652062805889 1607171320439635968 n

wybory lawnikow

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl