slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

GP.OS.6220.2-2.2011

GP.OS.6220.2-2.2011

Platerów dnia 30.12. 2011 r

 


Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Warszawie

 

Zgodnie z przepisami art.64 ust. 1 pkt.1 ustawy  z dnia 3 października 2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227 ze zmianami )

zwracam się
o wyrażenie  opinii  co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko , a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby- co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie zespołu zaporowo- upustowego „Ostromęczyn” zabudowanego na gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 5,5 MPa relacji Rembelszczyzna- Hołowczyce  zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 107/2,107/1 i 129/1 ,obręb 19 Ostromęczyn- Kolonia,, gmina Platerów, powiat łosicki, woj. mazowieckie.

 

Inwestycja ta zgodnie z § 3 ust.1 pkt.33  rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2010 r.  w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213,poz. 1397)   kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie  znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

 

w załączeniu:

  1. wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami
    (karta informacyjna  przedsięwzięcia, kopia mapy zasadniczej w skali 1:1 000, skrócony wypis ze skorowidza działek)
  2. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

do wiadomości:

  1. Pełnomocnik – Andrzej Lis TECHCOM Projekt s.c.  ,ul.Polna 15B,Opacz Kolonia, 05-816 Michałowice
  2. strony wg wykazu
  3. .Mieszkańcy (na tablicy ogłoszeń  Sołectwa Ostromęczyn-Kolonia, w siedzibie Urzędu Gminy Platerów i na stronie internetowej Gminy Platerów)
  4. a/a

tablica unijna

un niepelnosprawni thn

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl