slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Zawiadomienie - Obwieszczenie GP.OS.6220.2-1.2011

GP.OS.6220.2-1.2011

Platerów dnia 28.12.2011r.

 

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjneg

Na podstawie art.61 § 4 ,art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r Nr 98 poz. 1071  ze zmianami)  zgodnie z art.71 ust.1 i ust.2, art.73 ust.1 oraz art.75 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 .poz.1227 ze zmianami )

zawiadamiam, że

Na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie ,ul. Jana Kazimierza 3, 05-126 Nieporęt  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie zespołu zaporowo- upustowego „Ostromęczyn” zabudowanego na gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 5,5 MPa relacji Rembelszczyzna- Hołowczyce  zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 107/2,107/1 i 129/1 ,obręb 19 Ostromęczyn-Kolonia,, gmina Platerów, powiat łosicki, woj. mazowieckie.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.10 KPA do czynnego w nim udziału na każdym jego studium. Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Platerowie, pokój nr 5 , w godzinach urzędowania .

 

Wójt  Gminy Platerów
(-) Jerzy Garucki

 

do wiadomości :

  1. wnioskodawca
  2. strony wg wykazu
  3. Mieszkańcy (na tablicy ogłoszeń  Sołectwa Ostromęczyn-Kolonia, w siedzibie Urzędu Gminy Platerów i na stronie internetowej Gminy Platerów)

uwaga :

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia

ASF

harmonogram

button zpo

button mapa

button mikroporady

baner asi

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl