slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Zawiadomienie - Obwieszczenie GP.OS.6220.2-1.2011

GP.OS.6220.2-1.2011

Platerów dnia 28.12.2011r.

 

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjneg

Na podstawie art.61 § 4 ,art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r Nr 98 poz. 1071  ze zmianami)  zgodnie z art.71 ust.1 i ust.2, art.73 ust.1 oraz art.75 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 .poz.1227 ze zmianami )

zawiadamiam, że

Na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie ,ul. Jana Kazimierza 3, 05-126 Nieporęt  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie zespołu zaporowo- upustowego „Ostromęczyn” zabudowanego na gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 5,5 MPa relacji Rembelszczyzna- Hołowczyce  zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 107/2,107/1 i 129/1 ,obręb 19 Ostromęczyn-Kolonia,, gmina Platerów, powiat łosicki, woj. mazowieckie.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.10 KPA do czynnego w nim udziału na każdym jego studium. Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Platerowie, pokój nr 5 , w godzinach urzędowania .

 

Wójt  Gminy Platerów
(-) Jerzy Garucki

 

do wiadomości :

  1. wnioskodawca
  2. strony wg wykazu
  3. Mieszkańcy (na tablicy ogłoszeń  Sołectwa Ostromęczyn-Kolonia, w siedzibie Urzędu Gminy Platerów i na stronie internetowej Gminy Platerów)

uwaga :

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia

tablica unijna

un niepelnosprawni thn

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl