slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Wybory ławników kadencja 2015 - 2019

WYBORY ŁAWNIKÓW

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001r.  Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 133) oraz rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z  2011 nr 121 poz. 693)  

RADA GMINY PLATERÓW w październiku bieżącego roku dokona wyboru ławników na lata 2016-2019.

Do Sądu Rejonowego w Siedlcach  w liczbie 1 ławnika

Do Sądu Okręgowego w Siedlcach w liczbie 1 ławnika

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Kandydatów na ławników zgłaszają:

 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia,
 • inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Platerów

 

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia!!!

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Upoważnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na wyżej wymienionej liście.

Wzór karty zgłoszenia oraz inne druki można otrzymać w Urzędzie Gminy pokój nr 16.  Karta zgłoszenia dostępna jest również na stronie internetowej gminy Platerów: www.platerow.com.pl oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl.

Do karty zgłoszenia kandydat na ławnika ma obowiązek załączyć:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Dokumenty   wymienione w pkt. 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30  przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Gminy – Platerów  pok. 16,  w godzinach pracy Urzędu (8.00 – 15.00) od poniedziałku do piątku.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych ustawy z dnia 27 lipca 2001r.  Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 133) oraz rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia lub, które wpłyną do Rady Gminy po upływie 30 czerwca 2015 r. pozostawia się bez biegu.

 

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATUR UPŁYWA 30 czerwca 2015 roku.

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Karta zgłoszenia kandydata
 2. Lista osób podpisujących zgłoszenie kandydata na ławnika do Sądu Okręgowego w Siedlcach
 3. Lista osób podpisujących zgłoszenie kandydata na ławnika do Sądu Rejonowego w Siedlcach
 4. Wzór oświadczenia kandydata
 5. Uchwała Nr VII/45/2015 Rady Gminy w Platerowie z dnia 12 czerwca 2015r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

tablica unijna

un niepelnosprawni thn

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl