slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Informacja Wójta Gminy Platerówo podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Platerów

Informacja Wójta Gminy Platerów

Zgodnie z art. 3 ust. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016, poz. 250 ze zm.) Wójt Gminy Platerów podaje do publicznej wiadomości:

  1. Informację o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Platerów:

Związek Komunalny „Nieskażone Środowisko” z siedzibą w Łosicach

ul. Ekologiczna 5, 08-200 Łosice

NIP 496-00-62-462

REGON 030190164

  1. Informację o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Platerów, zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

  • zmieszane odpady komunalne: Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych, Zakład Utylizacji Odpadów w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2, 08-125 Suchożebry – instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych.

  • odpady zielone: Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych, Zakład Utylizacji Odpadów w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2, 08-125 Suchożebry – kompostownia.

  • pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania: Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych, Zakład Utylizacji Odpadów w Woli Suchożebrskiej, ul. Sokołowska 2, 08-125 Suchożebry – składowisko odpadów.

  1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Platerowie ul. Leśna 2, 08-210 Platerów, prowadzony jest przez Związek Komunalny „Nieskażone Środowisko” z siedzibą w Łosicach, ul. Ekologiczna 5, 08–200 Łosice.

Do PSZOK w Platerowie ul. Leśna 2, 08-210 Platerów w można dostarczyć nieodpłatnie następujące rodzaje odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowalne i rozbiórkowe pochodzące z remontów przeprowadzanych we własnym zakresie, zużyte opony, odpady zielone.

PSZOK w Platerowie

Czynny: wtorek - sobota w godzinach 8.00 – 12.00

  1. Osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6 f ust. 1 i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6 f ust. 2 w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przeznaczonych do składowania:

W 2016 roku osiągnięto następujące poziomy:

  • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowania do składowania wyniósł -

  • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru gminy wyniósł -

CWD

tablica unijna

button 2

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl