Zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Zasady funkcjonowania
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych


      Punkt przeznaczony jest tylko i wyłącznie dla mieszkańców gminy stale zamieszkałych, którzy wnoszą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi („podatek śmieciowy”) na rzecz gminy.
Definicja odpadu komunalnego: rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji

 

     PSZOK przyjmuje nieodpłatnie następujące odpady komunalne:
- papier, tektura;
- metale – drobny złom;
- tworzywa sztuczne - butelki PET, butelki po chemii gospodarczej, folia;
- opakowania wielomateriałowe- kartony po mleku, sokach, napojach;
- szkło – butelki, słoiki (bez zawartości);
- odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone odpady kuchenne, trawa;
- leki - przeterminowane, niezużyte leki;
- chemikalia – resztki farb, lakierów, aerozole;
- zużyte baterie i akumulatory;
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – sprzęt RTV, AGD;
- meble i inne odpady wielkogabarytowe – meble, wykładziny, dywany;
- odpady budowlane – z drobnych remontów w mieszkaniach do 2 m3 na rok z gospodarstwa domowego;
- zużyte opony - tylko z samochodów osobowych do 4 sztuk na rok;
- sprzęt elektryczny i meble nadające się do ponownego użytku.


Odpady do PSZOK należy dostarczyć własnym transportem.
Odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie wszczelnych, nie cieknących pojemnikach zawierających informacje o rodzaju odpadu,
Odpady ulegające biodegradacji przyjmowane są w workach foliowych o poj. od 60 l do 120 l,
Obsługa PSZOK nie dokonuje rozładunku dostarczonych odpadów, a jedynie wskazuje miejsce gdzie należy złożyć przywiezione odpady.
Zasady funkcjonowania określa Regulamin dostępny w PSZOK-u i na stronie internetowej Związku www.zkns-losice.pl