Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Platerów za rok 2014 ( z uwzględnieniem roku 2013)

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013 poz. 1399 z późn. zm.) gminy zobowiązane są do sporządzania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi. Analiza ta ma na celu zweryfikowanie możliwości technicznych  i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Ma ona również dostarczyć informacji o ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy.

Analiza dotyczy roku 2014, ale uwzględnia także okres od 1 lipca do 31 grudnia 2013 r.

 

Kliknij aby pobrać pełną treść analizy.