slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013 poz. 1399 z późn. zm.) gminy zobowiązane są do sporządzania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi. Analiza ta ma na celu zweryfikowanie możliwości technicznych  i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Ma ona również dostarczyć informacji o ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy.

Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych
w Platerowie
(była baza SKR)

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi
w Gminie Platerów
- informacja dla mieszkańców

 

Wójt Gminy Platerów informuje, że od dnia 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów komunalnych.

GŁÓWNYM CELEM ZNOWELIZOWANEJ USTAWY JEST:

  • ograniczenie składowania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów ulegających biodegradacji na składowiskach,
  • zwiększenie udziału odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych (papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metali),
  • zmniejszenie ilości dzikich wysypisk oraz
  • procederu palenia śmieci w domowych kotłowniach.

 

Każdy z nas wytwarza śmieci i dlatego każdy z nas będzie płacił gminie za ich wywóz. Zmiany są konieczne, aby móc spełnić nałożone przez Unię Europejską na nasz kraj poziomy odzysku surowców wtórnych.

Strona 2 z 2

tablica unijna

un niepelnosprawni thn

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl