Komisje rady 2014-2018

 1. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego

  Skład osobowy Komisji:
  1. Częstochowski Krzysztof
  2. Iwaniuk Lucjan
  3. Kowalczyk Adam
  4. Michalak Leszek
  5. Wasiluk Maciej
  6. Zupkowicz Jadwiga
  Przedmiotem działania Komisji jest realizacja zadań z zakresu:
  • ochrony przeciwpożarowej,
  • spraw bezpieczeństwa i porządku publicznego
  • policji lokalnej,
  • ochrony środowiska.
  • bezrobocia
  • patologii społecznej (np. alkoholizm, narkomania)
 2. Komisja Gospodarki, Budżetu i Finansów

  Skład osobowy Komisji:

  1. Baranow Wiktor
  2. Częstochowski Krzysztof
  3. Kinowski Kazimierz Tadeusz
  4. Musiolik Małgorzata Elżbieta
  5. Szewczuk Urszula Stanisława
  6. Tobota Euzebiusz Adam
  7. Wawryniuk Agata
  Przedmiotem działania Komisji jest realizacja zadań z zakresu:
  1. opiniowanie projektu budżetu
  2. realizacji budżetu w tym: korekty i zmiany do budżetu,
  3. opiniowanie stawek podatków i opłat lokalnych,
  4. analiza wniosków inwestycyjnych i remontowych zgłaszanych przez społeczności wiejskie,
  5. opiniowanie projektów planów i programów rozwoju gminy,
  6. sprawy rolnictwa, leśnictwa i gospodarki żywnościowej,
  7. gospodarki mieniem gminnym,
  8. sprawy budowy i utrzymania dróg lokalnych,
 3. Komisja Rewizyjna

  Skład osobowy Komisji:
  1. Kinowski Kazimierz Tadeusz
  2. Kowalczyk Adam
  3. Michalak Leszek
  4. Musiolik Małgorzata Elżbieta
  5. Warczyk Irena
  6. Wasiluk Maciej
  Przedmiotem działania Komisji jest realizacja zadań z zakresu:
  • opiniowanie wykonania budżetu i występowanie z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielania lub nieudzielania absolutorium,
  • opiniowanie wniosku o odwołanie wójta z innej przyczyny niż nie udzielenie absolutorium,
  • rozpatrywanie postanowień sygnalizacyjnych przewodniczącego samorządowego kolegium odwoławczego,
  • wykonywanie innych zadań w zakresie kontroli zleconych przez radę gminy

 4. Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia

  Skład osobowy Komisji:
  1. Baranow Wiktor
  2. Hawryluk Iwona
  3. Szewczuk Urszula Stanisława
  4. Tobota Euzebiusz Adam
  5. Warczyk Irena
  6. Wawryniuk Agata
  7. Zupkowicz Jadwiga
  Przedmiotem działania Komisji jest realizacja zadań z zakresu:
  • placówek oświatowo - wychowawczych,
  • placówek kultury, w tym: kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji,
  • bibliotek,
  • pomocy społecznej w gminie
  • ochrony zdrowia,