Informacja o XXIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy Platerów

Platerów, 10.11.2016r.
RG.0006.23.2016
Uprzejmie informuję, że w dniu 25 listopada 2016 roku (piątek) o godz. 1000
w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie odbędzie się
XXIII zwyczajna sesja Rady Gminy w Platerowie
z następującym porządkiem posiedzenia

 

1.      Otwarcie obrad.
2.      Sprawy organizacyjne:
a)      Stwierdzenie quorum,
b)     Przedstawienie porządku obrad,  
c)      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji
3.      Interpelacje i zapytania radnych.
4.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2026.
5.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Platerów w roku 2016.
6.      Podjęcie uchwał dotyczących podatków na rok 2017:
a)      w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na rok 2017.
b)     w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2017.
c)      w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.
d)     w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2017 obowiązujących na terenie Gminy Platerów oraz zwolnień w tym podatku.
e)      w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
7.      Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gminnej.
8.      Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gminnej.
9.      Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gminnej.
10.   Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
11.   Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016.
12.   Informacja z wykorzystania środków budżetowych na pomoc społeczną za okres I-VI 2016 roku.
13.   Sprawozdanie Wójta Gminy Platerów z realizacji uchwał Rady Gminy oraz informacja o wprowadzonych zmianach kwot dotacji przyznanych gminie.
14.   Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
15.   Zamknięcie obrad.

DK/ER
83 357 84 47