Zawiadomienie - XX sesja Rady Gminy

Platerów 2016-08-18

Uprzejmie informuję, że w dniu 2 września 2016r. (piątek) o godz. 1000
w Gminnym Ośrodku Kultury w Platerowie odbędzie się
XX zwyczajna sesja Rady Gminy w Platerowie,
z następującym porządkiem obrad

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Sprawy organizacyjne :
  1. stwierdzenie quorum,
  2. przedstawienie  porządku obrad, 
  3. przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy.
 3. Ślubowanie radnego wybranego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Platerów oraz wręczenie zaświadczenia o wyborze.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/2014 Rady Gminy w Platerowie z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy oraz określenia ich zdań.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2026.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Platerów w roku 2016.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej działki oznaczonej Nr 415/2 obręb Górki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Platerów
 11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Platerów.
 15. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy oraz informacja o wprowadzonych zmianach kwot dotacji przyznanych gminie.
 16. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 17. Zamknięcie obrad.

DK/KK