slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Sprawozdanie z realizacji przez organ prowadzący zadań oświatowych za rok szkolny 2010/ 2011

Sprawozdanie z realizacji przez organ prowadzący
zadań oświatowych za rok szkolny 2010/ 2011
 
 
 

Art. 5a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) stanowi : „organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października , przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów (...), w szkołach tych typów, których prowadzenie nakeży do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.”

Zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy, w szczególności :

 1. zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
 2. wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie,
 3. zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkoły lub placówki,
 4. wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych.

W roku szkolnym 2010/ 2011 na terenie Gminy Platerów funkcjonowały :

lp.

nazwa placówki

organizacja

kadra kierownicza

1

Zespół Szkół w Górkach

- szkoła podstawowa z oddziałem
przedszkolnym
- gimnazjum

Dyrektor – mgr Grażyna Latus
wicedyrektor –0mgr Małgorzata Suracka

2

Zespół Placówek Oświatowych w Platerowie

- przedszkole (3 oddziały)
- szkoła podstawowa
- gimnazjum

Dyrektor – mgr Maria Daszko
wicedyrektor -mgr Grzegorz Szymanek

3

Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Ruskowie

- przedszkole jednooddziałowe
- szkoła podstawowa

Dyrektor -
mgr Hanna Zadrożniak

4

Szkoła Podstawowa w Czuchowie

- szkoła podstawowa z oddziałem
przedszkolnym

Dyrektor –
mgr Agata Soczewka

5

Szkoła Podstawowa w Lipnie

- szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym

Dyrektor –
mgr Anna Tkaczyk


Liczba uczniów w roku szklnym 2010/11 w poszczególnych placówkach :
(na podstawie SIO wg stanu na dzień 31 marca 2011r.)

lp.

placówka

dzieci poniżej klasy “0”

klasa “0”

uczniowie szkoły podstawowej

uczniowie gimnazjum

razem

1

ZS Górki

0

25

109

90

224

2

ZPO Platerów

26

11

65

84

186

3

ZPPO Rusków

5

11

34

-

50

4

SP Czuchów

1

6

36

-

43

5

SP Lipno

4

6

64

-

74
36

59

308

174

577


Liczba etatów pedagogicznych w poszczególnych placówkach :
( na podstawie SIO wg stanu na dzień 31 marca 2011r.)

lp.

placówka

Nauczyciele pełnozatrudnieni

Nauczyciele zatrudnieni w niepełnym wymiarze

Razem etatów

(liczba osób)

łączny wymiar

1

ZS Górki

20

6

2,89

22,89

2

ZPO Platerów

21

7

4,95

25,95

3

ZPPO Rusków

8

2

1,00

9,00

4

SP Czuchów

5

5

2

7,00

5

SP Lipno

9

5

2,94

11,94

razem

63

25

13,78

76,78


Nauczyciele według stopni awansu zawodowego (w przeliczeniu na etaty)
( na podstawie SIO wg stanu na dzień 31 marca 2011r.)

lp.

placówka

bez stopnia

stażyści

kontrakt.

mianow.

dyplomow.

razem

1

ZS Górki

-

1,00

6,67

3,39

11,83

22,89

2

ZPO Platerów

-

2,50

7,34

6,78

9,33

25,95

3

ZPPO Rusków

-

-

2,44

1,56

5,00

9,00

4

SP Czuchów

-

-

1,72

1,00

4,28

7,00

5

SP Lipno

-

1,00

3,89

3,61

3,44

11,94

razem

0

4,50

22,06

16,34

33,88

76,78Inne rodzaje prowadzonych zajęć dodatkowych w szkołach, nie wynikające z ramowych planów nauczania ( na podstawie arkuszy organizacji na rok szkolny 2010/11)

lp.

placówka

rodzaj zajęć

liczba godzin

1

ZS Górki

Biblioteka szkolna

15 godz.

Świetlica szkolna

26 godz.

Pedagog szkolny

20 godz.

logopeda

4 godz.

2

ZPO Platerów

Biblioteka szkolna

15 godz.

Świetlica szkolna

15 godz.

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne (Magda Kęcel)

5 godz.

Nauczanie indywidualne (Mateusz Kazimierczuk)

10godz.

Psycholog szkolny

20 godz

logopeda

2 godz.

3

ZPPO Rusków

Biblioteka szkolna

6 godz.

logopeda

2 godz.

4

SP Czuchów

Biblioteka szkolna

6 godz.

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

3 godz.

Indywidualne zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze

(1 dz.)

10 godz.

logopeda

2 godz.

Gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna

1 godz.

5

SP Lipno

Biblioteka szkolna

6 godz.

Świetlica szkolna

7 godz.

Nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej

18 godz.

Logopeda

20 godz. ( z tego 10 godz. uzupełnia w pozostałych szkołach)

Gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna

1 godz.

Nauczanie indywidualne

6 godz.

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

4 godz.


Pracownicy obsługi i administracji szkół

(na podstawie SIO wg stanu na dzień 31 marca 2011r. )

lp

szkoła

Liczba etatów

Liczba osób

1

ZS Górki

9,0

11

2

ZPO Platerów

9,5

10

3

ZPPO Rusków

3,0

3

4

SP Czuchów

2,0

2 + 1 umowa o dzieło

5

SP Lipno

2,75

4

Dowożenie uczniów

Uczniom klas I-III a także dzieciom 6-letnim w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach mieszkającym dalej niż 3 km od szkoły oraz uczniom klas IV-VI i uczniom gimnazjum mieszkającym powyżej 4 km od szkoły, gmina zapewnia bezpłatny dojazd do szkoły. Uczniom korzystającym z komunikacji publicznej pokrywane są koszty zakupu biletów miesięcznych. Pozostali dojeżdżają dwoma autobusami szkolnymi.

Liczba uczniów dojeżdżających (łącznie z dziećmi 6-letnimi w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych) (na podstawie SIO wg stanu na dzień 31 marca 2011r) :

lp.

placówka

Liczba uczniów dojeżdżających

ogółem

1

SP Lipno

37

w szkołach podstawowych - 145

2

SP Platerów

9

3

SP Górki

99

4

Gimn. Platerów

33

w gimnazjach – 111

5

Gimn. Górki

78

razem

256

 


Ponadto gmina pokrywa koszty dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym, realizującym obowiązek szkolny w placówkach poza gminą. Są to ośrodki w : Warszawie, Zalutyniu, Otwocku i Stoku Lackim. Dowożeniem objęci są także uczniowie niepełnosprawni uczęszczający do szkół na terenie naszej gminy, gmina umożliwia także dowiezienie niepełnosprawnych uczniów np. do lekarza, poradni p-p i in.
Ze środków własnych gminy pokrywane są także koszty przejazdów uczniów m.in. na zawody sportowe, konkursy, turnieje, przeglądy itd.
W przypadku wyjazdów na wycieczki szkolne, koszty przejazdu szkoła pokrywa z wpłat rodziców lub środków pozyskanych z innych źródeł, np. w ramach projektów, programów lub od sponsorów.
Koszty organizacji dowożenia uczniów w roku szkolnym 2010/11 wyniosły 215.207,61 zł ( w tym wynagrodzenia kierowców, zakup paliwa, ubezpieczenia, przeglądy i naprawy, telefony kierowców itd. ).

Dożywianie uczniów

Wszystkie szkoły zapewniają uczniom możliwość korzystania z dożywiania. Koszty zakupu produktów spożywczych pokrywają rodzice. Pozostałe koszty ( wynagrodzenia pracowników kuchni, woda, energia itd.) to środki organu prowadzącego.
Uczniowie korzystający z dożywiania w poszczególnych placówkach
(wg : na podstawie SIO wg stanu na dzień 31 marca 2011r.)

lp.

placówka

liczba uczniów ogółem

liczba uczniów korzystających

w tym uczniowie otrzymujący dofinansowanie z GOPS

1

ZS Górki

224

159

38

2

ZPPO Platerów

186

131

24

3

ZPPO Rusków

50

50

15

4

SP Czuchów

43

43

7

5

SP Lipno

74

74

41577

457

125


Baza szkolna i zasoby szkół
Budynki szkolne są dobrze utrzymane, otoczenie czyste i estetyczne. Dyrektorzy dokonują bieżących przeglądów warunków pracy w szkołach. Przeprowadzane są także przeglądy sprawności instalacji (elektryczne, gazowe, dymowe, wentylacyjne, odgromowe ...).
Budynki szkół są na bieżąco w miarę potrzeb odnawiane i remontowane ( zwykle “większe” prace odbywają się w okresie wakacji lub ferii zimowych w taki sposób, by nie utrudniać zbytnio bieżącego funkcjonowania placówek).
Szkoły posiadają tereny wykorzystywane do rekreacji uczniów oraz boiska wielofunkcyjne. Ze względu na trwającą w ciągu całego roku szkolnego budowę sali gimnastycznej w Lipnie, dostęp i możliwość korzystania z tych miejsc jest w tej szkole utrudniony.
Wszystkie placówki dysponują pracowniami komputerowymi, biblioteka szkolna w Platerowie i Ruskowie są wyposażone w ramach programu “Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych”.
Szkoły posiadają niezbędne wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne.
W roku szkolnym 2010/11 zakupiono wyposażenie dydaktyczne dla ZPO w Platerowie oraz gimnazjum w Platerowie.

W roku szk. 2010/ 11 wykonano w szkołach prace remontowe m.in. :
(zebrano na podstawie informacji przekazanych przez dyrektorów szkół)

ZS Górki

 • pomalowano ściany w sali 40 i 43
 • przeprowadzono remont sekretariatu
 • naprawiono kominy
 • wykonano i zamontowano ławki na boisku szkolnym

Większość zadań została zrealizowana ze środków własnych, tj. sklepik szkolny, prowizje, Rada Rodziców.

ZPO Platerów

 • dobudowano salę do zajęć korekcyjnych i pracownię fizyczną. Oba pomieszczenia zostały wyposażone w niezbędne sprzęty i funkcjonują od grudnia 2010r.
 • zadaszono schody wejściowe i wybudowano podjazd dla niepełnosprawnych. Wymieniono terakotę na schodach wejściowych.
 • zamontowano 20 ławek ma placu szkolnym
 • zamontowano nowe drzwi ewakuacyjne
 • w budynku przedszkola zamurowano drzwi między kotłownią a korytarzem ze względów przeciwpożarowych
 • zrobiono drenaż przy ścianie pod tarasem.

ZPPO Rusków

 • malowanie korytarza prowadzącego do kuchni szkolnej
 • nasadzenie bylin i róż na gazonie przed szkołą.

SP Czuchów

 • w roku szkolnym 2010/11 nie było remontów, zakupiono nową wykładzinę do sali nr 1 (po likwidacji szkoły wykładzina została przekazana do ZPO Platerów)

SP Lipno

 • trwa budowa sali gimnastycznej

Finansowanie zadań oświatowych w roku szkolnym 2010/ 2011
Subwencja oświatowa na 2010r. - 3.572.700 zł
Subwencja oświatowa na 2011r. - 3.576.726 zł
Koszty prowadzenia szkół w roku szkolnym 2010/ 2011 :

lp.

placówka IX-XII 2010

I-VIII 2011

razem
w roku szkolnym

w tym zadania własne gminy

1

ZS Górki

536.311,49

1.182.489,56

1.718.801,05

46.344,13

2

ZPO Platerów

621.249,13

1.283.064,84

1.904.313,97

292.965,54

3

ZPPO Rusków

213.969,56

480.015,05

693.984,61

59.028,11

4

SP Czuchów 168.961,29

460.921,65

629.882,94
5

SP Lipno 269.191,39

578.274,11

847.465,50

58.597,50

razem koszty 1.809.682,86

3.984.765,21

5.794.448,07

456.935,28

subwencja

1.192.242,00

2.381.800,00 3.574.042,00


Do zadań własnych gminy należy doliczyć wymienione wcześniej koszty dowożenia uczniów w wysokości 215.207,61 zł , co razem z kosztami zadań własnych wymienionych w tej tabeli – 456.935,28zł daje roczną kwotę 672.142,89 zł. Należy podkreślić, że na realizację zadań własnych (tu : utrzymanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz dowożenie) gmina nie otrzymuje subwencji oświatowej.

W roku szkolnym 2010/11 z uiszczanej przez rodziców opłaty za przedszkole wpłynęła łącznie kwota 23.362,00 zł.
W kosztach Szkoły w Lipnie nie jest uwzględniona budowa sali gimnastycznej.
W trakcie roku szkolnego 2010/ 11 pozytywnie rozpatrzone zostały wnioski Gminy o zwiększenie subwencji z tytułu :

lp.

przeznaczenie dofinansowania

kwota

1

pomoc w przypadkach losowych

20.000,00 zł

2

wyposażenie pozyskanych na cele dydaktyczne pomieszczeń

30.000,00 zł

razem

50.000, 00 zł


Otrzymane kwoty dotacji celowe i z programów rządowych, które Gmina Platerów realizowała w trakcie roku szkolnego 2010/ 11 :


lp.

dotacja/ program

Kwota
(zrealizowane i wypłacone)

1

Dotacja celowa program “Wyprawka szkolna 2010”

14.341,24 zł
(pomocą objęto 73 uczniów)

2

Dotacja celowa “Pomoc materialna dla uczniów”

(21.075,00zł stypendium szkolne – 92 ucz.
680,00 zł zasiłek szkolny – 2 ucz.)
 razem : 21.755,00 zł

3

Projekt "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe "Zagrajmy o sukces" w ramach POKL, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 realizowany w Gimnazjum w Górkach

12.309,99 zł

razem

48.406,23 złWyniki sprawdzianu i egzaminów gimnazjalnych w roku szkolnym 2010/ 11 :
Średnie statystyczne wyników zewnętrznego sprawdzianu przeprowadzonego w klasie szóstej szkoły podstawowej :

Szkoła Podstawowa w Górkach – 25,50 pkt
Szkoła Podstawowa w Platerowie – 20,55 pkt
Szkoła Podstawowa w Ruskowie – 23,88 pkt
Szkoła Podstawowa w Czuchowie – 28,40 pkt
Szkoła Podstawowa w Lipnie – 26,27 pkt
( w szkole w Lipnie sprawdzian pisali także 3 uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, osiagnięty średni wynik dla arkusza S-8 wyniósł 20,67 pkt.)
(maksymalna do osiągnięcia liczba punktów – 40)
średnia gminy – 24,66 pkt
średnia powiatu łosickiego – 24,14 pkt
średnia woj.maz. – 25,96 pkt. kraj 25,27

Średnie statystyczne wyniki zewnętrznego egzaminu gimnazjalnego : część humanistyczna

Gimnazjum w Górkach – 24,16 pkt
Gimnazjum w Platerowie – 24,16 pkt

średnia dla gminy – 24,16 pkt
średnia powiatu łosickiego – 24,41 pkt
średnia województwa mazowieckiego – 27,33 pkt
(maksymalna do osiagnięcia liczba punktów – 50)

część matematyczno- przyrodnicza


Gimnazjum w Górkach – 20,06 pkt
Gimnazjum w Platerowie – 24,29 pkt
średnia dla gminy – 22,14 pkt
średnia powiatu łosickiego – 22,62 pkt
średnia województwa mazowieckiego – 24,54 pkt
(maksymalna do osiagnięcia liczba punktów – 50)

język angielski 


Gimnazjum w Górkach – 17,21 pkt
Gimnazjum w Platerowie – 26,06 pkt

średnia dla gminy – 21,57 pkt
średnia powiatu łosickiego - 24,05 pkt
średnia woj.mazowieckiego – 29,16 pkt
(maksymalna do osiągnięcia liczba punktów - 50)
Podane wyżej wyniki to jedynie informacyjne zestawienie średnich punktowych, co nie jest obrazem osiagnięć uczniów i nie można ich odczytywać jako wyniku pracy szkoły. Dane te powinny być czytane łącznie z analizą wielu złożonych czynników mających istotny wpływ na poziom osiągnięć uczniów, w tym mi.in.

 • czynników indywidualnych : uzdolnień uczniów, aspiracji a także frekwencji uczniów na zajęciach szkolnych, korzystania uczniów z korepetycji, czasu poświęcanego na naukę ;
 • czynników środowiskowych : sytuacji rodzinnej uczniów, wykształcenia rodziców, statusu materialnego rodzin, stosunku rodziców do obowiązków szkolnych, dostępu do kultury, zasobów kadrowych szkoły, warunków finansowych szkoły ;
 • czynników szkolnych : częste zmiany nauczycieli, doświadczenie zawodowe nauczycieli, baza szkolna,

Obok wyników ze sprawdzianu i egzaminów, o jakości pracy szkół świadczą także wyniki klasyfikacji i promocji uczniów oraz ich zaangażowanie w udziale w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i artystycznych, a także zawodach sportowych, zwłaszcza na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

INNE OSIĄGNIĘCIA SZKÓŁ

ZPO Platerów

 • przygotowanie i udział uczniów w pozaszkolnych zawodach sportowych
  odbywało się wg harmonogramu Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego.
  ważniejsze zawody :
  Powiatowe Piłkarskie Piątki Chłopców, październik 2010r. - IV miejsce
  Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Chłopców, luty 2011r. - III miejsce
  Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt, luty 2011r. - VI miejsce
  Powiatowa Liga Siatkówki Dziewcząt, marzec 2011r. - V miejsce
  Indywidualne Biegi Przełajowe, wrzesień 2010r. - II, IV i V miejsce
 • przygotowanie uczniów do udziału w konkursie "Poznaj parki krajobrazowe Polski", grupowo szkoła zajęła 5 miejsce na 11 drużyn, indywidualnie uczeń gimnazjum zajął I miejsce
 • udział uczniów w konkursach plastycznych
  konkurs szkolny "Muzyką malowane" uczennica kl. IV zajęła I miejsce
  "Zawsze zielono, zawsze niebiesko", "Bezpiecznie na wsi" uczennica kl.VI zajęła I miejsce
  Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Powódź, pożar dniem czy nocą – straż przychodzi ci z pomocą" , na etapie gminy uczennica szkoły podstawowej zajęła I miejsce oraz uczeń gimnazjum I miejsce
  powiatowy konkurs pod patronatem Starosty Łosickiego pod hasłem "Pięknem malowane – uroda ziemi mińskiej" w Zespole Szkół Ekonomicznych w Mińsku Maz. - I miejsce zajęła uczennica kl. III gimnazjum

  współpraca z innymi instytucjami i organizacjami

 • realizacja projektu dotowanego przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej pt. "Akademia Uczniowska" (gimnazjum). Fundacja dotowała dodatkowe zajęcia z chemii, fizyki, sprzet chemiczny, pomoce do fizyki, bilety do Centrum Nauki "Kopernik" w Warszawie, wyjazd do reaktora w Świerku, szkolenia dla nauczycieli
 • realizacja projektu dotowanego przez Federację Inicjatyw Oświatowych pt. "Z małej szkoły w wielki świat" (szkoła podstawowa). Fundacja dotuje dodatkowe zajęcia (mikroprojekty), zakup pomocy dydaktycznych, warsztaty dla nauczycieli, wyjazdy badawcze uczniów, szkolenia dla dyrektora, scenariusze zajęć badawczych.
 • Realizacja z Nadbużańskim Stowarzyszeniem Oświatowo- Ekologicznym "Mężenin" VII Pleneru Malarskiego (27.06–11.07.2011r.). Szkoła zyskała 25 nowych prac plastycznych, część kolekcji obrazów jest prezentowana w pałacu w Korczewie (sierpień 2011r.)
 • realizacja w porozumieniu z Nadbużańskim Stowarzyszeniem Oświatowo- Ekologicznym "Mężenin" projektu "English our chance" i "Otworzyć drzwi". Zrealizowano pierwsze części obu projektów. Polegały one na udziale młodzieży w dodatkowych zajęciach językowych (język angielski i rosyjski), zakupie pomocy dydaktycznych do nauki języków obcych, wyjeździe 20 uczniów na tydzien do Londynu i Oxfordu, wyjeździe 20 uczniów na tydzień do Nowogrodu i Petersburga. Praca w ramach tych projektów będzie kontynuowana w roku szkolnym 2011/2012.

  inne wydarzenia z życia szkoły
 • pozyskanie dotacji z Fundacji Garnier Polska – 18 tys. Na projekt "Leśna fala" (wrzesień 2010r.)
 • organizacja Przeglądu Małych Form Teatralnych w przedszkolu – maj 2011r.
 • organizacja kiermaszu uczniowskich prac plastycznych w ramach festunu wielkanocnego w Siemiatyczach (kwiecien 2011r.)
 • organizacja "Dnia ziemi" – spotkanie naukowe dzieci ze szkół w gminie (kwiecień 2011r.)
 • udział w Diecezjalnym Zlocie Młodzieży w Sepelicach (wrzesień 2010r.)
 • ponadto odbyły się wycieczki dla uczniów do : Kazimierza Dolnego, Muzeum Chopina w Warszawie, Teatru i Muzeum w Lublinie, Katolickiego radia Podlasie w Siedlcach, Ciechanowca, Grabarki, Muzeum Powstania Warszawskiego w W-wie, Muzeum Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie

Zespół Szkół w Górkach

 • Konkurs marszałkowski – "Bezpieczna Droga do szkoły"- 3 uczniów nagrody rzeczowe
 • zorganizowanie Powiatowego konkursu pt. "Pisanka nieopisana" – uczn. szkoły podstawowej I, II i IV miejsce, uczniowie gimnazjum I i III miejsce
 • przygotowanie uczniów i udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur – wyróżnienie i nagrody rzeczowe dla 2 uczniów
 • przygotowanie i udział uczniów w konkursie organizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną w Łosicach pt. "Mój ulubiony bohater książkowy"- wyróżnienie
 • Gminny Konkurs Recytatorski – 2 uczniów zajęło I miejsce
 • Powiatowy Konkurs Recytatorski – 2 uczniów wyróżnienie
 • Gminny Konkurs Ortograficzny – 2 uczniów nagrody rzeczowe
 • przygotowanie i udział uczniów gimnazjum w zawodach sportowych :
  indywidualne powiatowe biegi przełajowe : 2 uczniów III miejsce oraz IV, V i VII miejsce
  piłka nożna chłopców (powiat) – I miejsce
  siatkówka (powiat) – chłopcy I miejsce, dziewczęta III miejsce
  powiatowa liga siatkówki dziewcząt – III miejsce oraz II miejsce w turnieju o puchar dyrektora gimnazjum w Kornicy
  koszykówka (powiat) – chłopcy II miejsce
  lekkoatletyka (powiat): skok wzwyż (indywidualnie 2 x I miejsce oraz II miejsce)
  pchnięcie kulą (indywidualnie 2 x I miejsce oraz II miejsce)
  skok w dal (indywidualnie I i II miejsce)
  bieg na 100 m. (indywidualnie II oraz 2 x III miejsce)
  sztafeta 4x100 m. (drużynowo II miejsce chł. i II miejsce dziewcząt)
  lekkoatletyka (region Siedlce) : skok wzwyż (indywidualnie 2 x II miejsce oraz VI miejsce)
  pchnięcie kulą ( indywidualnie IV, V i VI miejsce)
  skok w dal ( indywidualnie 2 x II miejsce)
  w klasyfikacji drużynowej chłopców drużyna gimnazjum Górki zajęła 9 miejsce na 55 drużyn
 • przygotowanie i udział uczniów szkoły podstawowej w zawodach sportowych :
  I miejsce w powiecie w Mini Siatkówce Dziewcząt
  I miejsce w powiecie w Mini Siatkówce Chłopców
  II miejsce w powiecie w Mini Piłce Nożnej Chłopców
  I miejsce w powiecie w drużynowych biegach przełajowych chłopców
  I miejsce w powiecie w drużynowych biegach przełajowych dziewcząt

współpraca szkoły z innymi instytucjami lub organizacjami

 • z GOPS – dofinansowanie dożywiania dla uczniów
 • ARR Realizacja programu "Szklanka mleka"
 • GKRPA w Platerowie – dofinansowanie do organizowanych wycieczek szkolnych, spektakli profilaktycznych, imprez organizowanych przez ZS w Górkach (np. Gminne Święto Ziemniaka, Mały Mistrz Sportu, Dzień Dziecka)
 • KPP w Łosicach – prelekcje profilaktyczne i działania prewencyjne
 • PPIS w Łosicach – realizacja programów profilaktycznych np. "Trzymaj formę"
 • PPP w Łosicach – prelekcje, warsztaty dla uczniów, nauczycieli i rodziców
 • NZOZ Eskulap – fluoryzacja, badania bilansowe, szczepienia, pogadanki
 • MSCDN i SCDiDN w Siedlcach – szkoleniowe Rady Pedagogiczne, doskonalenie zawodowe nauczycieli
 • Fundacja "Dar Serca" – zakup książek-cegiełek, udział w koncertach charytatywnych
 • ŁDK – wyjazdy do kina na spektakle edukacyjne
 • Biblioteka Publiczna Filia w Górkach – udostępnianie księgozbioru, prowadzenie akcji "Cała Polska czyta dzieciom"
 • PCK w Łosicach- udział w konkursach i akcjach charytatywnych
 • Rada Rodziców – działalność zarobkowa, sponsorowanie imprez okolicznościwych i zakupu sprzętu szkolnego

inne wydarzenia z życia szkoły :

 • realizacja projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe "Zagrajmy o sukces" w ramach POKL, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 realizowany w Gimnazjum w Górkach (dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, zakup sprzetu sportowego, wyjazdy turystyczno- krajoznawcze)
 • organizowanie spotkań dla nauczycieli emerytów
 • zorganizowanie Gminnego Święta Ziemniaka
 • zorganizowanie inprezy gminnej Mały Mistrz Sportu
 • zorganizowanie Powiatowego Festiwalu Nauki
 • zorganizowanie Dnia Rodziny
 • Szkolny Bieg z Flagą z okazji Święta 3 Maja
 • liczne wyjazdy do teatru, kina i na lodowisko
 • organizacja wycieczek szkolnych dla uczniów : do Warszawy (udział w Pikniku Naukowym), do Białowieży (zwiedzanie muzeum, rezerwatu, przejazd kolejką wąskotorową, obserwacje przyrodnicze), Do Siedlec (spektakl w kinie multimedialnym), do Warszawy (Mikołajkowy koncert dobroczynny), do Lublina (lekcja historii w Muzeum Wsi Lubelskiej, zwiedzanie Lublina) oraz ( udział w spektaklu teatralnym "Ten obcy", lekcja historii w muzeum), do Bałtowa ( zielona szkoła – poznawanie najciekawszych okolic i zabytków regionu Świętokrzyskiego), do Kazimierza Dolnego (poznawanie zabytków oraz rgionu Kazmierza Dln.)

Szkoła Podstawowa w Lipnie • przygotowanie i udział uczniów w Powiatowym Konkursie Kolęd i Pastorałek w Łosicach ( II i III miejsce w kategorii solistów oraz wyróżnienie dla uczniów kl. IV-VI
 • przygotowanie i udział ucznniów w konkursie czytelniczym pt. "Kto czyta żyje wielokrotnie"
 • przygotowanie i udział uczniów w konkursie pt. "Zostań przyjacielem ortografii"
 • udział uczniów w gminnym konkursie w Górkach "Mały Mistrz Sportu"
 • udział uczniów w Ogólnopolskim Turnieju BRD w Kornicy
 • udział uczniów w akcji charytatywnej "Góra Grosza"
 • udział w konkursie plastycznym organizowanym przez GOK w Platerowie – pisanka i karta wielkanocna
 • przygotowanie i udział uczniów w konkursach przedmiotowych z j. polskiego, matematyki i przyrody organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty
 • przygotowanie i udział uczniów w konkursie pieśni religijnej organizowanym przez GOK w Platerowie – I i II miejsce w kategorii solistów
 • udział w konkursie organizowanym przez Tygodnik Siedlecki pt. "Zaadoptuj kasztanowca" – nagroda dla uczniów klasy II (15 dużych zestawów przyborów do zajęć plastycznych)

Współpraca szkoły z innymi instytucjami :

 • z Sanepidem w Łosicach (propagowanie profilaktyki zapobiegania paleniu, narkomanii i picia alkoholu wśrd dzieci i młodzieży, udział w akcjach "Śnieżnobiały uśmiech", "Trzymaj formę")
 • z KPP w Łosicach (ws bezpieczeństwa uczniów na drodze)
 • z GOK, GOPS, GKRPA w Platerowie
 • z NZOZ Eskulap w Platerowie
 • z BS w Platerowie- założono w szkole SKO

 • Inne ważne wydarzenia z życia szkoły w roku szkolnym 2010/ 2011 :

 • w ramach projektu realizowanego ze szkołą w Czuchowie zorganizowano spotkanie pracowników szkół i emerytów obu szkół
 • udział uczniów w wycieczce pod hasłem "Uczymy się tolerancji dla ludzi innych wyznań" (trasa : Tykocin – Supraśl - Kruszyniany)
 • wyjazd uczniów kl. IV-VI do Teatru rampa w Warszawie na sztukę "Przygody Bastiana" oraz zwiedzanie ZOO
 • zorganizowanie Dnia Papieskiego
 • Ślubowanie uczniów kl. I
 • wyjazd uczniów kl. 0 – III do bawialni w Białej Podl
 • organizacja mikołajek szkolnych, wigilii i choinki noworocznej
 • wyjazd do teatru do Warszawy na spektakl "Les Miserables"
 • zorganizowanie uroczystości Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki
 • wyjazd uczniów kl. 0-III do ŁDK na przedstawienie pt.'"Szewczyk Dratewka"
 • wyjazd uczniów kl. IV-VI do ŁDK na audycję muzyczną pt. "Co tu jest grane?"
 • zorganizowanie Gminnego Konkursu Czytelniczego po hasłem "Kto czyta – żyje wielokrotnie"
 • wyjazd dzieci młodszych na wycieczkę do Warszawy z okazji Dnia Dziecka (zwiedzanie Muzeum Wojska Polskiego, Starego Miasta, Ogrodu Saskiego, ZOO i innych ciekawych miejsc)
 • 5-dniowa wycieczka (wspólnie ze szkołą w Czuchowie) nad Morze Bałtyckie
 • wycieczka 1-dniowa trasą : Janów Podlaski- Pratulin- Kodeń- Terespol- Neple.

Szkoła Podstawowa w Czuchowie

 

 • Uczennice kl. II i III oraz V zdobyły nagrody, a uczennica kl.0 zajęła I miejsce w konkursie plastycznym KRUS "Bezpiecznie na wsi"
 • w kategorii soliści – II oraz III miejsce w III Powiatowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Łosicach, w kategorii zespoły – II miejsce
 • certyfikat dla uczniów kl. 0-III w projekcie edukacji przyrodniczej "Zostan przyjacielem ptaków" organizowanym przez WFOŚiGW w Warszawie i Tygodnik Siedlecki
 • nagroda – zestaw plastyczny dla kl. II-III w konkursie plastycznym "Nasze rude skarby" organizowanym przez WFOŚiGW w Warszawie i Tygodnik Siedlecki
 • III miejsce dla uczennicy kl.II oraz wyróżnienie (ucz. kl. V) w konkursie plastycznym organizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną w Łosicach
 • nagrody rzeczowe w "Gminnym Dniu Ziemi" w Platerowie
 • dyplom w OTWP "Młodzież zapobiega pożarom" etap gminny
 • dyplomy w Ogólnopolskim Turnieju BRD organizowanym przez WORD i Kuratorium Oświaty
 • udział uczniów w konkursach przedmiotowych (matematyczny, polonistyczny, przyrodniczy) organizowany przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty
 • dyplom oraz nagrody za udział w Gminnym Konkursie o Zdrowiu organizowanym przez szkołę w Ruskowie
 • dyplom oraz nagrody książkowe w konkursie recytatorskim im. K. Makuszyńskiego (etap gminny i powiatowy)
 • udział przedszkolaków w Przeglądzie Małych Form Teatralnych w Platerowie
 • III miejsce w kategorii szkół podstawowych w V Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki o Zdrowiu oraz dla oddziału przedszkolnego nagrody rzeczowe
 • udział w Międzyszkolnym Konkursie Czytelniczym organizowanym przez szkołę w Lipnie
 • zorganizowanie Gminnego Konkursu Ortograficznego klas III.
 • osiągnięcia sportowe :
  udział uczniów kl. IV-VI w Powiatowych Biegach Przełajowych zorganizowanych w Czuchowie
  udział uczniów kl. IV-VI w Otwartych Ulicznych Biegach Powiatowych w Platerowie

współpraca z instytucjami i organizacjami

Szkoła podkreśla, że bardzo dobrze układa się współpraca z GOPS-em w Platerowie oraz GKRPA (pokryto koszt transportu autokarowego na wycieczkę nad Morze Bałtyckie, częściowo dofinansowano koszt udziału 2 uczniów w tej wycieczce, dofinansowano zakup nagród oraz poczęstunku dla dzieci biorących udział w Gminnym Konkursie Ortograficznym).
Szkoła współpracuje również z PSSE w Łosicach, parafią w Ruskowie, strażą pożarną oraz policją.

inne osiągnięcia szkoły

 • w partnerstwie z Radą Sołecką wsi Czuchów-Pieńki oraz szkołą w Lipnie szkoła brała udział w Programie Integracji Społecznej. Realizowano usługę pt. "Integracja społeczna i miedzypokoleniowa", skierowana do społeczności lokalnej. W ramach usługi miały miejsce następujace działania:
  Biesiada integracyjna seniorów- byłych pracowników oświaty z Czuchowa i Lipna oraz młodszego pokolenia. Impreza odbyła się w szkole w Lipnie.
  Wyjazd pod hasłem "Uczymy sie tolerancji dla ludzi i innych wyznań". W czasie jednodniowej wycieczki uczestnicy poznali miejsca kultu różnych wyznań : prawosławia (Supraśl), islamu (Kruszyniany) oraz judaizmu (tykocin). Jedli oryginalne tatarskie potrawy.
  Zorganizowano w szkole spotkanie z miejscową artystka ludową (hafciarką) Panią Elżbietą Kasjaniuk. Artystka przeprowadziła warsztaty, podczas których uczestnicy wykonali swoje pierwsze hafty.
  Zorganizowano wyjazd do teartu Rampa w Warszawie na musical "Świat Bastiana" w wykonaniu młodzieży z zespołu "Tintillo". Uczestnicy wycieczki zwiedzili również warszawskie ZOO.
  W szkole w Czuchowie wystąpił gościnnie zespół H'ICE działający przy GOK w Platerowie.
  Ponadto organizowane były wyjazdy i wycieczki : dwa razy do kina trójwymiarowego w Siedlcach, jednodniowa do Białowieży, 5-dniowa nad Morze Bałtyckie (czerwiec 2011r). Uczniowie zwiedzili również Malbork.

ZPPO w Ruskowie

 

 • udział w akcji "Góra Grosza"
 • wyróżnienie w VI edycji Konkursu Ekologicznego dla szkół podstawowych i gimnazjów Woj. Mazowieckiego
 • przygotowanie i udział uczniów w Gminnym Przeglądzie Piosenki Religijnej w Platerowie
 • udział w Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Łosicach
 • zorganizowanie konkursu "szkolny Dzień Zdrowia"
 • udział w akcji WOŚP
 • udział w Konkursie Matematycznym Kangur, uczennica otrzymała wyróżnienie
 • udział w Gminnym Dniu Ziemi w Platerowie
 • udział w Konkursie Piosenki o Zdrowiu w Łosicach
 • udział w konkursie literackim w szkole w Lipnie
 • udział w Konkursie Recytatorskim w Platerowie
 • udział w Konkursie Ortograficznym w Łysowie
 • udział w konkursie ekologicznym – Stwórz plakat- bądź po stronie natury
 • udział w konkursie sportowum Mały Mistrz Sportu w szkole w Górkach
 • udział w konkursie plastycznym "Powódź, pożar dniem i nocą- straż przychodzi ci z pomocą", w konkursie plastycznym KRUS – "Bezpiecznie na wsi", w konkursie plastycznym organizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną – "Rysujemy wierszyki", w konkursie plastycznym na ilustrację do wiersza J. Brzechwy "Ryby, żaby i raki", w konkursie "Najładniejsza pisanka Podlasia"
 • udział przedszkola w Przeglądzie Małych Form Teatralnych w Platerowie
 • udział w konkursie wiedzy OTWP
 • udział w etapie gminnym i powiatowym konkursu BRD
 • wydarzenia sportowe z udziałem uczniów ze szkoły w Ruskowie :
  Powiatowe Biegi Przełajowe- uczeń zakwalifikował się do Międzypowiatowych Biegów Przełajowych do Siedlec
  udział chłopców kl. V i VI w rozgrywkach "Piłkarskie Piątki"
  uczniowie kl. IV-VI brali udział w Otwartych Ulicznych Biegach Powiatowych ( indywidualnie uczniowie zajęli I , II i III miejsce)

współpraca z innymi instytucjami lub organizacjami

 • współpraca z GKRPA w Platerowie (dofinansowanie do wycieczki)
 • współpraca z GOPS-em w Platerowie i Korczewie (dofinansowanie do obiadów dla uczniów)
 • współpraca z Sanepidem w Łosicach - udział w programie “Trzymaj Formę”
 • współpraca z Nadleśnictwem Sarnaki (udział uczniów w warsztatach)
 • współpraca ze szkołami z terenu Gminy
 • współpraca z Komendą Policji w Łosicach – pogadanka i film “Bezpieczna droga do szkoły”
 • współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach (paczki dla ucziów z najbiedniejszych rodzin)
 • współpraca z PCK w Łosicach
 • udział w projekcie ekologicznym "JEŻOWÓZ" organizowanym przez stowarzyszenie AGRO-GROUP z Białegostoku.

inne wydarzenia z życia szkoły

 • wyjazd uczniów do kina w Siedlcach
 • udział szkoły w akcji “Szklanka mleka”
 • wyjazd do tertru na sztukę “Szewczyk Dratewka”
 • spotkanie okolicznościwe – Spotkanie rodzinne z okazji Dnia Matki, Dziecka i Ojca
 • spotkanie okolicznościwe z okazji Dnia Babci i Dziadka
 • występ zespołu wokalno- muzycznego “LIMBOS”

Realizacja zapisu art. Art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciel

Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Ruskowie
Nauczyciele realizowali ww godziny poprzez prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce, pracę z uczniem zdolnym, przygotowywanie do konkursów przedmiotowych, opiekę nad uczniami podczas wycieczek szkolnych, pomoc przy odrabianiu prac domowych. Realizację godzin nauczyciele dokumentowali w dziennikach zajęć pozalekcyjnych.
Szkoła Podstawowa w Lipnie
Godziny te były realizowane w wymiarze adekwatnym do wymiaru zatrudnienia nauczycieli i dokumentowane w dziennikach zajęć pozalekcyjnych. Przenaczano je na realizację : prowadzenie chóru szkolnego, zajęcia dodatkowe z uczniami z upośledzeniem umysłowym, dodatkowe zajęcia przygotowujące do sprawdzianu w kl. VI, zajęcia logopedyczne, koło języka angielskiego, zajęcia wyrównawcze, zajęcia z członkami SKO.
Szkoła Podstawowa w Czuchowie
W szkole organizowane były zajęcia pozalekcyjne :

 • plastyczno- muzyczne – na zajęcia uczęszczały dzieci z kl. II-III, uczesniczyły w zabawach muzyczno-rytmicznych, ponadto wykonywały prace plastyczne na konkursy
 • wokalne - w zajęciach uczestniczyli ucz. kl. IV-VI, przygotowywali repertuar na okolicznościwe imprezy szkolne i pozaszkolne (festiwale, przeglądy)
 • katechetyczne – dla ucz.kl. II, uczniowie przygotowywali się do sakramentu Pokuty i Komunii Św, prowadzone były równiez spotkania formacyjne przy kościele.
 • teartalne – dla chętnych uczniów kl. IV-VI, uczniowie uczyli się poprawnie mówić i właściwie akcentować, przygotowywali przedstawienia na uroczystości szkolne.
 • z języka angielskiego – dla ucz.kl. IV-VI, zajęcia służyły poprawianiu poziomu wiedzy , uzupełnianiu braków z lekcji, czytali teksty, ćwiczyli poznane zagadnienia omawiane na lekcjach.
 • taneczne – dla chętnych uczennic kl. IV-VI, rozwijały zainteresowania różnymi formami tańca, uczyły się nowych kroków i układały choreografię do różnej muzyki, przygotowywały się na występy szkolne.
 • zdrowotne w ramach pracy Klubu "Wiewiórka" – podczas spotkań dzieci poznwały zagadnienia dotyczące edukacji zdrowotnej oraz niesienia pomocy innym.
 • z przyrody – odbywały się w kl. IV, uczniowie poznawali i pogłębiali wiedzę przyrodniczą.
 • z języka rosyjskiego i techniki – podczas zajęć uczniowie wyrównywali braki edukacyjne z jęz rosyjskiego w zakresie czterech sprawności językowych, doskonalili wiadomości i umiejętności potrzebne do uzyskania karty rowerowej, przygotowywali się do konkursu BRD
 • dydaktyczno- wyrównawcze – dla 2 uczniów z kl. III, uczniowie pracowali nad podniesieniem poziomu techniki czytania, czytania ze zrozumieniem, nabywania sprawności ortograficznej, rozwiązywali zadania tekstowe
 • "Ortograffiti" – dla wszystkich uczniów kl. V i VI, uczniowie ćwiczyli pamięć i spostrzegawczość wzrokową, motorykę ręki piszącej, wykonywali ćwiczenia dotyczące rozumienia czytanej treści, dążyli do pisania poprawnego pod względem ortograficznym
 • plastyczno- muzyczno- ruchowe – dla dzieci z oddziału przedszkolnego, zajęcia miały wpływ na ogólny rozwój psychomotoryczny dzieci, rozbudzały ich zainteresowaniu, wrażliwość i kreatywność muzyczną.

Zespół Szkół w Górkach
Godziny wynikające z art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela realizowane były zgodnie z w/w aktem prawnym w wymiarze proporcjonalnym do zatrudnienia nauczycieli. Zajęcia miały formę pozalekcyjną. Tamatyka zajęć obejmowała m.in. :

 • pracę wyrównawczą z uczniem słabym – 10 godz. tygodniowo
 • pracę z ucziem uzdolnionym – 3 godz. tygodniowo
 • zajęcia sportowe i rekreacyjne – 4 godz.tygodniowo
 • koła przedmiotowe – język angielski (4 godz.tygodniowo), artystyczne ( 2 godz.tygodniowo) , katechetyczne (2 godz.tygodniowo)
 • dodaktowe zajęcia przedmiotowe : chemia-1 godz.tygodniowo, fizyka–1 godz.tygodniowo, język polski -3 godz.tygodniowo, matematyka- 2 godz.tygodniowo.
 • praca w organizacjach szkolnych – Szkolne Koło Caritas- 1 godz.tygodniowo, Szkolny Klub Europejski– 1 godz.tygodniowo.

Programy zajęć oraz szczegółowa tematyka poszczególnych jednostek dokumentowane były w dodatkowych dziennikach lekcyjnych.

Zespół Placówek Oświatowych w Platerowie
Nauczyciele zrealizowali godziny wynikąjace z zapisu ustawy. Dokumentowali je w dziennikach zajęć dodatkowych. Zajęcia były przeznaczone na realizację zajęć dodaktowych dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum: koło językowe (język rosyjski), koło historyczne, koło geograficzne, koło fizyczne, koło matematyczne, koło informatyczne, koło wychowania fizycznego (siatkówka), dodatkowe zajęcia religijne, koło językowe (j. angielski, projekt "Z małej szkoły w wielki świat"), koło chemiczne, koło przyrodnicze ("Z małej szkoły w wielki świat"), koło polonistyczne, koło wychowania fizycznego, koło misyjne, klub wolontariusza, zajęcia wyrównawcze w kl. I-III (zielona szkoła w Kazimierzu Dolnym), zajęcia wyrównawcze- gry i zabawy w kl. I-III, koło plastyczne.
Z końcem roku szkolnego 2010/ 2011 zlikwidowano sześcioklasową Szkołę Podstawową w Czuchowie. Przy szkole funkcjonował także oddział przedszkolny dla dzieci 6-letnich, ale z uwagi na małą liczbę dzieci przyjmowano także dzieci młodsze.
W związku z likwidacją szkoły rozwiązano umowy z pracownikami pedagogicznymi oraz obsługą szkoły. Uprawnionym nauczycielom (4os.) wypłacono odprawy w łącznej wysokości 38.986 zł. Trzy nauczycielki zatrudnione poprzez mianowanie przeniesiono do innych szkół na terenie gminy (do Ruskowa, Górek i Lipna) . Jedna została zatrudniona w wymiarze 10/18 na okres jednego roku szkolnego w szkole w Platerowie. Dwie nauczycielki dotychczas zatrudnione w niepełnym wymiarze zawarły od września 2011r. niepełne umowy na jeden rok szkolny w Ruskowie. Jedna z nauczycielek nawiązała umowę na czas nieokreślony w szkole w Lipnie. Jednej nauczycielce wygasła umowa w pełnym wymiarze, wygasły także niepełne umowy zawarte na okres jednego roku szkolnego. Bez pracy pozostała pani zatrudniona w zlikwidowanej szkole jako woźna.
Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Platerów z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie ustalenia procedury likwidacyjnej Szkoły Podstawowej w Czuchowie o zakończonej likwidacji powiadomiono Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie, ZUS, Urząd Skarbowy, Urząd Statystyczny. Przeprowadzono inwentaryzację majątku szkolnego. Wyposażenie ruchome szkoły przekazano do innych szkół na terenie Gminy Platerów, z przekazania sporządzono stosowne protokoły przekazania- przyjęcia. Dokumentację przebiegu nauczania przekazano do organu sprawującego nadzór pedagogiczny (Delegatura KO w Siedlcach), pozostałą dokumentację przejął organ prowadzący szkołę. Do chwili obecnej na umowę o dzieło zatrudniony jest pan Zygmunt Niepogoda, który sprawuje nadzór nad budynkiem i jego otoczeniem, nadal dysponuje kluczami do budynku.
Uczniowie zlikwidowanej szkoły w większości, zgodnie z uchwałą o obwodach szkół, przeszli do szkoły w Górkach (30 uczniów), nieliczni przenieśli się do szkoły w Ruskowie (11 osób). Dla uczniów w granicach obwodu szkolnego gmina zapewnia dowożenie własnym autobusem.
Z końcem roku szkolnego 2010/11 wypłacono także odprawę w wysokości 8.726 zł dla nauczycielki, która odeszła na emeryturę ze szkoły w Lipnie.
Sprawozdanie sporządzono na podstawie danych zawartych w :

 • Systemie Informacji Oświatowej, wg stanu na 31 marca 2011r.
 • arkuszach organizacji szkół na rok szk. 2010/ 2011
 • materiałach i dokumentacji prowadzonej przez GZEAS w Platerowie
 • informacji przekazanych przez dyrektorów szkół

Informację sporządziła :
Małgorzata Ciecierska – Kierownik GZEAS w Platerowie

tablica unijna

un niepelnosprawni thn

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl