slide_1000x300_01 slide_1000x300_02 slide_1000x300_03 slide_1000x300_05 slide_1000x300_07 slide_1000x300_09 slide_1000x300_12 slide_1000x300_13 jeziorko

Sprawozdanie z realizacji przez organ prowadzący zadań oświatowych za rok szkolny 2008/ 2009

Sprawozdanie z realizacji przez organ prowadzący
zadań oświatowych za rok szkolny 2008/ 2009
 
 

Art. 5a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) stanowi : „organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października , przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów (...), w szkołach tych typów, których prowadzenie nakeży do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.”

Zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy, w szczególności :

 1. zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
 2. wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie,
 3. zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkoły lub placówki,
 4. wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych.

W roku szkolnym 2008/ 2009 na terenie Gminy Platerów funkcjonowały :

lp.

nazwa placówki

organizacja

kadra kierownicza

1

Zespół Szkół w Górkach

- szkoła podstawowa z oddziałem przedszkonym
- gimnazjum
Dyrektor – mgr Grażyna Latus
wicedyrektor – mgr Małgorzata Suracka
2

Zespół Placówek Oświatowych w Platerowie

- przedszkole (2 oddziały)
- szkoła podstawowa
- gimnazjum
Dyrektor – mgr Maria Daszko
wicedyrektor - mgr Grzegorz Szymanek

3

Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Ruskowie - przedszkole jednooddziałowe
- szkoła podstawowa
p.o. Dyrektor - mgr Hanna Zadrożniak
4

Szkoła Podstawowa w Czuchowie - szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym Dyrektor – mgr Agata Soczewka
5

Szkoła Podstawowa w Lipnie  szkoła podstawowa z oddziałem przedszkolnym Dyrektor – mgr Anna Tkaczyk


Liczba uczniów w roku szklnym 2008/09 w poszczególnych placówkach :
(na podstawie SIO wg stanu na dzień 31 marca 2009r.)

lp.

placówka

dzieci poniżej klasy “0”

klasa “0”

uczniowie szkoły podstawowej

uczniowie gimnazjum

razem

1

ZS Górki

-

25

112

100

237

2

ZPO Platerów

27

14

71

103

215

3

ZPPO Rusków

11

4

38

-

53

4

SP Czuchów

5

5

40

-

50

5

SP Lipno

-

15

65

-

80
43

63

326

203

635


Liczba etatów pedagogicznych w poszczególnych placówkach :
( na podstawie SIO wg stanu na dzień 31 marca 2009r.)

lp.

placówka

Nauczyciele pełnozatrudnieni

Nauczyciele zatrudnieni w niepełnym wymiarze

Razem etatów

(liczba osób)

łączny wymiar

1

ZS Górki

19

7

3,37

22,37

2

ZPO Platerów

21

5

3,18

24,18

3

ZPPO Rusków

8

2

1,06

9,06

4

SP Czuchów

5

8

3,04

8,04

5

SP Lipno

9

6

3,77

12,77

razem

62

28

14,42

76,42Nauczyciele według stopni awansu zawodowego (w przeliczeniu na etaty)
( na podstawie SIO wg stanu na dzień 31 marca 2009r.)

lp.

placówka

bez stopnia

stażyści

kontrakt.

mianow.

dyplomow.

razem

1

ZS Górki

-

1

6,87

3,72

10,78

22,37

2

ZPO Platerów

-

1,67

7,5

5,4

9,61

24,18

3

ZPPO Rusków

-

1

0,5

1,56

6

9,06

4

SP Czuchów

-

0,44

1,76

1,56

4,28

8,04

5

SP Lipno

0,72

-

3,56

4,99

3,5

12,77

razem

0,72

4,11

20,19

17,23

34,17

76,42

Inne rodzaje prowadzonych zajęć dodatkowych w szkołach, nie wynikające z ramowych planów nauczania ( na podstawie arkuszy organizacji na rok szkolny 2008/09)

lp.

placówka

rodzaj zajęć

liczba godzin

1

ZS Górki

Biblioteka szkolna

15 godz.

Świetlica szkolna

26 godz.

Pedagog szkolny

20 godz.

logopeda

4 godz.

2

ZPO Platerów

Biblioteka szkolna

15 godz.

Świetlica szkona

10 godz.

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

5 godz.

Nauczanie indywidualne

8 godz.

Indywidualne zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze

10 godz.

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

10 godz.

Psycholog szkolny

10 godz

logopeda

2 godz.

3

ZPPO Rusków

Biblioteka szkolna

6 godz.

logopeda

2 godz.

4

SP Czuchów

Biblioteka szkolna

6 godz.

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

3 godz.

Indywidualne zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze (2 dzieci)

20 godz.

logopeda

2 godz.

5

SP Lipno

Biblioteka szkolna

6 godz.

Świetlica szkolna

7 godz.

Nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej

18 godz.

Logopeda

20 godz. ( z tego 10 godz. uzupełnia w pozostałych szkołach)Pracownicy obsługi i administracji szkół
(na podstawie arkuszy organizacji na rok szkolny 2008/ 09)

 1. ZS Górki – 10 osób
 2. ZPO Platerów – 13 osób
 3. ZPPO Rusków – 3 osoby
 4. SP Czuchów – 2 osoby
 5. SP Lipno – 4 osoby.

Dowożenie uczniów
Uczniom klas I-III mieszkającym dalej niż 3 km od szkoły oraz uczniom klas IV-VI i uczniom gimnazjum mieszkającym powyżej 4 km od szkoły, gmina zapewnia bezpłatny dojazd do szkoły. Uczniom korzystającym z komunikacji publicznej pokrywane są koszty zakupu biletów miesięcznych. Pozostali dojeżdżają dwoma autobusami szkolnymi.

Liczba uczniów dojeżdżających
(na podstawie arkuszy organizacji na rok szkolny 2008/09) :

lp.

placówka

Liczba uczniów dojeżdżających

ogółem

1

SP Lipno

43

w szkołach podstawowych - 145

2

SP Platerów

16

3

SP Górki

86

4

Gimn. Platerów

62

w gimnazjach – 143

5

Gimn. Górki

81

razem

288


Ponadto gmina zwraca koszty dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym, realizującym obowiązek szkolny w placówkach poza gminą. Są to ośrodki w : Warszawie, Zalutyniu, Otwocku i Stoku Lackim.

Ze środków własnych gminy pokrywane są także koszty przejazdów uczniów m.in. na zawody sportowe, konkursy, turnieje, przeglądy itd.

W przypadku wyjazdów na wycieczki szkolne, koszty przejazdu szkoła pokrywa z wpłat rodziców lub środków pozyskanych z innych źródeł, np. w ramach projektów, programów lub od sponsorów.

Koszty organizacji dowożenia uczniów w roku szkolnym 2008/09 wyniosły 304.119,81zł ( w tym wynagrodzenia kierowców, zakup paliwa, niezbędne naprawy autobusów, dowożenie uczniów niepełnosprawnych).

Dożywianie uczniów
Wszystkie szkoły zapewniają uczniom możliwość korzystania z dożywiania. Koszty zakupu produktów spożywczych pokrywają rodzice. Pozostałe koszty ( wynagrodzenia pracowników kuchni, woda, energia itd.) to środki gminy.

Uczniowie korzystający z dożywiania w poszczególnych placówkach
(wg : czerwiec 2009r.)

lp.

placówka

liczba uczniów korzystających

w tym uczniowie otrzymujący dofinansowanie z GOPS

rodzaj posiłku

koszt dzienny

1

ZS Górki

150

32

Jednodaniowy obiad

1,40

2

ZPPO Platerów

149

24

Jednodaniowy obiad
( w przedszkolu obiad dwudaniowy)
3,00

3

ZPPO Rusków

41

23

Jednodaniowy obiad

1,40

4

SP Czuchów

50

10

Drugie śniadanie

1,20

5

SP Lipno

82

44

Jednodaniowy obiad

1,40

 

Baza szkolna i zasoby szkół

Budynki szkolne są dobrze utrzymane, otoczenie czyste i estetyczne. Dyrektorzy dokonują bieżących przeglądów warunków pracy w szkołach. Przeprowadzane są także przeglądy sprawności instalacji (elektryczne, gazowe, dymowe, wentylacyjne, odgromowe ...).

Budynki szkół są na bieżąco w miarę potrzeb odnawiane i remontowane ( zwykle “większe” prace odbywają się w okresie wakacji lub ferii zimowych w taki sposób, by nie utrudniać zbytnio bieżącego funkcjonowania placówek).

Szkoły posiadają tereny wykorzystywane do rekreacji uczniów oraz boiska wielofunkcyjne. Ze względu na budowę sali gimnastycznej w Lipnie, dostęp i możliwość korzystania z tych miejsc jest w tej szkole utrudniony.

Wszystkie placówki dysponują pracowniami komputerowymi, biblioteka szkolna w Platerowie i Ruskowie są wyposażone w ramach programu “Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych”.

Szkoły posiadają niezbędne wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne.

W roku szk. 2008/ 09 wykonano w szkołach m.in. :

ZS Górki

 • malowanie korytarzy w części gimnazjalnej
 • remont szatni szkolnej (odgrzybianie i malowanie)
 • cyklinowanie i lakierowanie podłogi w sali nr 35
 • osuszanie podłóg i ponowne przyklejanie wykładzin podłogowych w 6 salach lekcyjnych
 • zakup i wymiana blatów w 2 salach lekcyjnych
 • zakup rolet do 1 sali lekcyjnej
 • malowanie stolików I krzesełek w klasach I-III
 • odnowienie gabinetu dyrektora i wymiana mebli
 • zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych (laptop, kamera, aparat cyfrowy, projektor, 2 drukarki, plansze, programy komputerowe, lektury szkolne i in.)
 • zakup sprzętu sportowego

Większość zadań została zrealizowana ze środków własnych, tj. sklepik szkolny, prowizje, Rada Rodziców.

ZPO Platerów

 • wymiana zniszczonej kostki wokół budynku przedszkola
 • zakup mebli do przeszkola (stoliki, krzesła, regały)
 • zakończenie prac przy budowie boiska
 • utwardzenie placu przy szkole
 • urządzenie pracowni technicznej i gabinetu terapii zajęciowej
 • zakup sprzętu sportowego
 • wymiana drzwi do klas i drzwi wejściowych
 • adaptacja i wyposażenie pomieszczenia na cele dydaktyczne w budynku “małej szkoły”


ZPPO Rusków

 • wykonanie parkingu z kostki brukowej
 • wykonanie gazonu przed szkołą
 • naprawa schodów wejściowych
 • malowanie sali do gimnastyki korekcyjnej oraz korytarza w piwnicy budynku szkolnego


SP Czuchów

 • remont posadzek w budynku szkoły – położono terakotę na korytarzu szkolnym
 • odnowiono lamperię na korytarzu szkolnym
 • odnowiono salę nr 5 (malowanie ścian, wymiana wykładziny podłogowej)
 • na boisku szkolnym wmurowano słupki do gry w koszykówkę

SP Lipno

 • trwa budowa sali gimnastycznej
 • malowanie, gipsowanie pomieszczeń szkolnych (w tym gabinetu dyrektora i pokoju nauczycielskiego)


Finansowanie zadań oświatowych w roku szkolnym 2008/ 09

Subwencja oświatowa na 2008r. - 3. 224. 138 zł
Subwencja oświatowa na 2009r. - 3. 531. 657 zł

Koszty prowadzenia szkół w roku szkolnym 2008/2009 :
lp.
placówka
IX-XII 2008
I-VIII 2009

razem

w roku szkolnym

liczba uczniów

w placówce

wydatki na jednego ucznia

1

ZS Górki 589.118,38

963.205,20

1.552.323,58

237

6.549,88

2

ZPO Platerów

620.205,68

1.179.857,03

1.800.062,71

215

8.372,38

3

ZPPO Rusków

228.144,54

398.142,53

626.287,07

53

11.816,73

4

SP Czuchów

162.011,00

279.847,76

441.858,76

50

8.837,17

5

SP Lipno 241.304,28

557.746,53

799.050,81

80

9.988,13


razem koszty


1.840.783,88


3.378.799,05


5.219.582,93


635


8.219,81


subwencja


1.074.712,66


2.354.438,00

 

3.429.150,66


W trakcie roku szkolnego 2008/ 09 pozytywnie rozpatrzone zostały wnioski Gminy o zwiększenie subwencji z tytułu :

lp.

przeznaczenie dofinansowania

kwota

1

dofinansowanie kosztów wypłaconych odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę ( 4 osoby)

5.775zł

2

wyposażenie pozyskanych na cele dydaktyczne pomieszczeń

30.000zł

3

pomoc w przypadkach losowych

35.000zł

4

likwidacja barier architektonicznch w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych

5.000zł

5

wyposażenie pozyskanych na cele dydaktyczne pomieszczeń

30.000zł

razem

105.775zł


Otrzymane dotacje celowe i programy rządowe, które Gmina Platerów realizowała w trakcie roku szkolnego 2008/ 09 :

lp.

dotacja/ program

kwota

1

Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008r. “Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”

skierowny do realizacji przez ZPPO w Ruskowie

16.200zł

2

Rządowy program “Rozwój edukacji na terenach wiejskich w latach 2008-2013”, priorytet 1, działanie 1.9.4 - “Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich”

skierowany do realizacji przez SP w Czuchowie oraz ZPPO w Ruskowie

11.610zł (Czuchów)

10.975zł (Rusków)

3

Dotacja celowa program “Wyprawka szkolna 2008”

11.060zł

4

Dotacja celowa “Pomoc materialna dla uczniów”

IX-XII 2008r.- 45.153zł

30.512zł

I – VI 2009r. - 32.657zł

razem : 108.322 zł

5

Pilotażowy program PRFON “Uczeń na wsi” obszar A (dofinansowanie kosztów edukacji uczniów niepełnosprawnych)

24.436zł

6

Pilotażowy program PFRON “Uczeń na wsi” obszar B

(dofinansowanie zakupu pojazdu przystosowanego do przewozu uczniów niepełnosprawnych)

92.000zł

razem

274.603zł
Wyniki sprawdzianu i egzaminów gimnazjalnych w roku szkolnym 2008/ 09 :

Średnie statystyczne wyników zewnętrznego sprawdzianu przeprowadzonego
w klasie szóstej szkoły podstawowej :
Szkoła Podstawowa w Górkach – 20,05 pkt
Szkoła Podstawowa w Platerowie – 23,9 pkt
Szkoła Podstawowa w Ruskowie – 21,57 pkt
Szkoła Podstawowa w Czuchowie – 22,50 pkt
Szkoła Podstawowa w Lipnie – 22,20 pkt
(maksymalna do osiągnięcia liczba punktów – 40)
średnia gminy – 21,83 pkt
średnia powiatu łosickiego – 21, 95 pkt
średnia kraju – 22,64 pkt.

Średnie statystyczne wyniki zewnętrznego egzaminu gimnazjalnego :
część humanistyczna
Gimnazjum w Górkach – 26,95 pkt
Gimnazjum w Platerowie – 30,79 pkt

średnia dla gminy – 28,87 pkt
średnia powiatu łosickiego – 31,55 pkt
średnia województwa mazowieckiego – 32,81 pkt
(maksymalna do osiagnięcia liczba punktów – 50)

część matematyczno- przyrodnicza
Gimnazjum w Górkach – 21,38 pkt
Gimnazjum w Platerowie – 23,42 pkt

średnia dla gminy – 22,40 pkt
średnia powiatu łosickiego – 25,25 pkt
średnia województwa mazowieckiego – 27,53 pkt
maksymalna do osiagnięcia liczba punktów - 50)


Podane wyżej wyniki to jedynie informacyjne zestawienie średnich punktowych, co nie jest obrazem osiagnięć uczniów i nie można ich odczytywać jako wyniku pracy szkoły. Dane te powinny być czytane łącznie z analizą wielu złożonych czynników mających istotny wpływ na poziom osiągnięć uczniów, w tym mi.in.

 • czynników indywidualnych : uzdolnień uczniów, aspiracji a także frekwencji uczniów na zajęciach szkolnych, korzystania uczniów z korepetycji, czasu poświęcanego na naukę ;

 • czynników środowiskowych : sytuacji rodzinnej uczniów, wykształcenia rodziców, statusu materialnego rodzin, stosunku rodziców do obowiązków szkolnych, dostępu do kultury, zasobów kadrowych szkoły, warunków finansowych szkoły ;

Obok wyników ze sprawdzianu i egzaminów, o jakości pracy szkół świadczą także wyniki klasyfikacji i promocji uczniów oraz ich zaangażowanie w udziale w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i artystycznych, a także zawodach sportowych, zwłaszcza na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim.


INNE OSIĄGNIĘCIA SZKÓŁ

ZPO Platerów

udział w XI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego “Klęska- powódź czy huragan- straż pożarna ci pomaga” ; na etapie gminy uczniowie zajęli I miejsca w kategorii klas I-III, IV-VI oraz gimnazjum

 • 1 uczennica zajęła I miejsce na etapie powiatowym w kategorii uczniowie niepełnosprawni

osiągnięcia sportowe

 • indywidualne biegi przełajowe (powiatowe, Łosice)
  uczniowie klasy II gimnazjum zajęli II, IV, V i VIII miejsce
  uczniowie klasy III gimnazjum zajęli III, IV i VI miejsce
 • indywidualne biegi przełajowe (rejonowe, Siedlce)
  24, 34, 44 miejsce
 • sztafetowe biegi przełajowe chłopców (10x1000m) V miejsce
 • piłka nożna – III miejcse w Powiatowych Finałach Piłkarskich Jedenastek Chłopców (Łosice)
  IV miejsce w Powiatowych Finałach Piłkarskich Piątek Dziewcząt (Platerów)
 • piłka siatkowa – II miejsce w Powiatowych Finałach Piłki Siatkowej Chłopców (Łosice)
 • piłka ręczna – V miejsce w Powiatowych Rozgrywkach Piłki Ręcznej Chłopców (Huszlew, Sarnaki)

  współpraca z innymi instytucjami i organizacjami

Nadbużańskie Stowarzyszenie Oświatowo- Ekologiczne “Mężenin” działające przy szkole w Platerowie pozyskało :

 • z Fundacji Batorego dotację na projekt “Mojżesz z Mężenina” 10.000zł
 • z Urzędu Marszałkowskiego dotację na V Plener Malarski 6.000zł ( w ramach projektu odbyły się m.in. zajęcia plastyczne dla dzieci, wzbogacono szkolną galerię o 15 obrazów)
 • z Urzędu Marszałkowskiego dotację na projekt “Śladami grodzisk słowiańskich w naszej okolicy” (wyjazd 40 uczniów do Muzeum Archeologicznego w Warszawie, warsztaty archeologiczne w Zabużu, wystawa fotografii, w opracowaniu - folder)
 • w ramach realizacji przez Gminę Platerów Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich stowarzyszenie otrzymało dotację 67.626 zł na zajęcia pozalekcyjne : literackie, taneczne, aerobic, sportowe, teatralne, warsztaty terenowe, zakup pomocy do tych zajęć, wykonanie fotografii, posterów).

inne osiągnięcia szkoły

 • mało zachowań agresywnych, dobry poziom poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów (ankiety)
 • „duża szkoła” zapewnia uczniom swobodny dostęp do komputerów i internetu (od 800 do 1530)
 • szkoła posiada własną strone internetową (www.pgplaterow.w.interia.pl)
 • wzbogacana jest systematycznie filmoteka i biblioteka szkolna
 • dobry wynik wizytacji szkoły podstawowej
 • wicedyrektor otrzymał nagrodę MKO
 • udział w projekcie COMENIUS – wyjazd 26 osób (21 uczniów, 5 nauczycieli) do Turcji (wspólna praca z partnerem tureckim, zwiedzanie, podsumowanie dwuletniej współpracy)
 • zorganizowano Festiwal Małych Form Teatralnych – przegląd tańców ludowych w wykonaniu uczestników z 8 przedszkoli (oddziałów przedszkolnych) z terenu powiatu łosickiego
 • zorganizowano Dzień Ziemi – spotkanie nauczycieli i uczniów z terenu gminy wokół tematów ekologicznych (zabawy, konkursy, inscenizacje itp.0
 • odbył się Festiwal Języków Obcych – roczny projekt realizowany w każdej klasie (koncert piosenek w języku polskim, angielskim, rosyjskim)
 • dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska otrzymanej na wniosek złożony przez Urząd Gminy w szkole urządzono pracownięprzyrodniczą oraz pracownię witrażu i papieru czerpanego

  Zespół Szkół w Górkach

 • konkursy przedmiotowe – dwóch uczniów klas III gimnazjum zakwalifikowało sie do II stopnia konkursu przedmiotowego z historii i matematyki
 • powiatowy konkurs “Las i jego mieszkańcy” - I miejsce w kategorii plakat, II miejsce w kategorii makieta, II miejsce w kategorii prezentacja
 • powiatowy konkurs “Plakat promujący bibliotekę” - II miejsce
 • gminny konkurs “Mistrz Ortografii” - I miejsce
 • olimpiada “Zdrowy styl życia” - wyróżnienie w etapie okręgowym w Warszawie
 • konkurs historyczny “Rycerze i smoki” w Zamku w Liwie – II miejsce uczniowie szkoły podstawowej
 • powiatowy konkurs PCK na najpiękniejszą kartę świąteczną – wyróżnienie
 • powiatowy konkurs PCK “90 lat PCK” - II miejsce i wyróżnienie
osiągnięcia sportowe

 • powiatowe sztafetowe biegi przełajowe – III miejsce
 • powiatowe biegi indywidualne – I, II i IV miejsce
 • Nadbużańskie Biegi Przełajowe – I miejsce, 3 uczniów zajęło II miejsce, IV miejsce
 • powiatowe zawody w siatkówce chłopców – I miejsce
 • powiatowe zawody lekkoatletyczne
  sztafeta 4x100m chłopców – I miejsce
  skok wzwyż – I i II miejsce
  skok w dal – I i III miejsce
  pchnięcie kulą – I i II miejsce
  bieg na 400m – I miejsce
  bieg na 200m – II miejsce
  bieg na 800m – III miejsce

 • rejonowe zawody lekkoatletyczne
  skok wzwyż – III miejsce
  bieg na 400m – IV miejsce
 • ustalono 8 nowych rekordów szkoły
 • powiatowe biegi przełajowe indywidualne –3 uczniów zajęło I miejsce, 2 uczniów - II miejsce
  szkoła w Górkach zajęła VI miejsce w regionie na 300 startujących szkół !
 • sztafety 10x800m chłopcy – II miejsce (powiat)
 • mini piątki piłkarskie chłopców – III miejsce (powiat)
 • mini piątki piłkarskie dziewcząt – IV miejsce (powiat)
 • piłka ręczna chłopców – II miejsce (powiat)
  siatkówka dziewcząt – III miejsce (powiat)
 • siatkówka chłopców - I miejsce (powiat), IV miejsce w regionie na 300 startujących szkół
 • lekkoatletyka – I miejsce chłopców (powiat)
  III miejsce dziewcząt (powiat)
  V miejsce w regionie na 300 startujących szkół
 • lekkoatletyka – indywidualne IV miejsce w regionie ( na 300 startujących szkół)
 • udział w Nadbużańskich Biegach Przełajowych w Serpelicach – 3 uczniów zajęło I miejsce, 3 uczniów zajęło II miejsce

Szkoła Podstawowa w Górkach za rok szkolny 2008/2009 zajęła II miejsce w powiecie łosickim we współzawodnictwie spportowym.

współpraca szkoły z innymi instytucjami lub organizacjami

 • z GOPS w Platerowie szkoła otrzymała dofinansowanie do dożywiania uczniów oraz środki na zakup sprzętu do kuchni szkolnej
 • we współpracy z Agencją Rynku Rolnego – realizacja programu “Szklanka mleka”
 • ze środków pozyskanych z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – dofinansowano wycieczki szkolne, spektakle profilaktyczne, imprez o zasięgu gminnym np. Gminne Święto Ziemniaka, Mały Mistrz Sportu”
 • we współpracy z KPP w Łosicach – przeprowadzono prelekcje profilaktyczne i działania prewencyjne
 • we współpracy z PPIS w Łosicach – realizacja programów profilaktycznych np. “Trzymaj formę”
 • we współpracy z P P-P w Łosicach – prelekcje, warsztaty dla uczniów, nauczycieli i rodziców
 • NZOZ Eskulap – fluoryzacja, badania bilansowe uczniów, szczepienia, pogadanki
 • we współpracy z Policealnym Studium Medycznym w Siedlcach – kurs pierwszej pomocy medycznej dla gimnazjum
 • we współpracy z MSCDN i SCDiDN w Siedlcach – szkoleniowe posiedzenia Rady Pedagogicznej oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli
 • współpraca z Fundacją “Dar Serca” - zakup książek- cegiełek, udział w koncertach charytatywnych
 • Bank Spółdzielczy w Platerowie – współpraca w ramach Projektu “Razem lepiej” realizowanego w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich
 • ŁDK - współpraca w ramach Projektu “Razem lepiej”, wyjazdy do kina na spektakle edukacyjne
 • Firma Boferm Górki – dzięki zawiązanej współpracy szkole zasponsorowano zakup pomocy dydaktycznych oraz wsparto organizację imprez szkolnych
 • KORPOL Sarnaki - współpraca w ramach Projektu “Razem lepiej”
 • PTP Anna i Euzebiusz Tobota - współpraca w ramach Projektu “Razem lepiej”
 • Lecznica Zwierząt Dorota Bojdo - współpraca w ramach Projektu “Razem lepiej” oraz wsparcie finansowe przy zakupie pomocy dydaktycznych
 • Filia Biblioteki Publicznej w Górkach – udostepnianie księgozbioru, nagrody za czytelnictwo, prowadzenie akcji “Cała Polska czyta dzieciom”
 • Parafia Rzymskokatolicka w Górkach – wpólna organizacja akademii z okazji ważnych wydarzeń religijno- duchownych, np. Dzień Papieski, Jasełka
 • Fundacja Jurka Owsiaka – szkolenie udzielania piewrszej pomocy, szkoła otrzymała fantomy do ćwiczeń w udzielaniu piewrwszej pomocy
 • Rada Rodziców – działalność zarobkowa, sponsorowanie zakupu pomocy dydaktycznych oraz sprzętu szkolnego

inne osiągnięcia szkoły :

 • festyn kulturalno- oświatwowy dla społeczności lokalnej zorganizowany w ramach Projektu “Razem lepiej”
 • kurs tańca towarzyskiego dla dotrosłych i młodziezy
 • kursy komputerowe
 • zajęcia terapeutyczno- psychologiczne dla rodziców
 • imprezy spotrowo- rekreacyjne ( tenis stołowy, siatkówka, piłka nożna, koszykówka, gimnastyka, aerobik dla dorosłych i młodzieży, rywalizacja sportowa rodzin i in.)
 • powstał Dziecięcy Zespół Taneczny “E-wianki”
 • odbywają się spotkania dla emerytowanych pracowników oświaty
 • orgaznizowane wystawy twórczości rękodzielniczej mieszkańców Górek i okolic, prezentacja i degustacja potraw regionalnych
 • Wieczornica żałobna poświęcona pamięci Państwa Kielaków
 • Gminne Święto Ziemniaka
 • Gminny Konkurs “Mały Mistrz Sportu”
 • Wieczornica Papieska
 • Szkolny Bieg z Flagą z okazji Święta 3 Maja
 • liczne wyjazdy do teatru i kina
 • wycieczki szkolne :
  do Kazimierza Dolnego ( zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego, poznawanie osobliwości przyrody)
  do Warszawy (lekcja historii w Muzeum Powstania Warszwskiego, lekcja fizyki w Muzeum Techniki)
  do Korczewa (zwiedzanie pałacu)
  do warszawy (zwiedzanie drukarni AGORA oraz Gabinetu Numizmatycznego Mennicy Państwowej)
  do Liwu (uczestnictwo w VII Festynie Archeologicznym na zamku w Liwie)
  do Warszawy (spektakl- rewia na łyżworolkach “Alicja w krainie czarów)

 

Szkoła Podstawowa w Lipnie

 

 • Szkoła w Lipnie była organizatorem Gminnego Konkursu Czytelniczego „Brzechwa nie tylko dla najmłodszych”
 • udział w IV edycji Programu Edukacji Przyrodniczej “Zaadptuj kasztanowca” pod patronatem Tygodnika Siedleckiego
 • Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastorałek w Łosicach – I miejsce w kategorii klas 0-III
 • Gminny Konkurs Pisanek organizowany przez GOK – 4 wyróżnienia
 • Przegląd Piosenki Religijnej w Platerowie – I miejsce w kategorii solistów, III miejsce w kategorii chór
 • Gminny Konkurs Ortograficzny organizowany przez Szkołę Podstawową w Czuchowie – III miejsce
 • udział w Powiatowym Turnieju BRD w Kornicy
 • udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej (etap gminny)
 • udział w Powiatowym Festiwalu Poisenki o Zdrowiu w Łosicach
 • udział w gminnych zawodach sportowych organizowanych przez szkołę w Górkach „Mały Mistrz Sportu”
 • udział w Gminnym Święcie Ziemniaka organizowanym przez szkołę w Górkach
 • udział w gminnym konkursie „Dbam o zdrowie” organizowanym przez szkołę w Ruskowie

współpraca szkoły z innymi instytucjami i organizacjami

Szkoła Podstawowa w Lipnie stale współpracuje z :

 • GOPS-em w Platerowie
 • Urzędem Gminy w Platerowie
 • KPP w Łosicach
 • Ośrodkiem Zdrowia w Platerowie
 • PCK w Łosicach
 • GKRPA w Platerowie

inne osiągnięcia szkoły :

 • zorganizowanie zjazdu absolwentów szkoły (rocznik 1964)
 • integracyjne spotkanie opłatkowe dla uczniów, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych oraz emerytów i rencistów szkoły w Lipnie
 • impreza dla uczniów i dzieci młodszych - bal przebierańców
 • impreza środowiskowa – chionka noworoczna w budynku OSP w Lipnie
 • spotkanie okolicznościowe – Dzień Babci i Dziadka
 • spotkanie okolicznościowe – Dzień Matki
 • uroczystość – rocznica śmierci Papieża
 • wycieczki szkolne :
  dla uczniów klas 0-III do Białowieży
  dla uczniów klas IV-VI do multikina w Siedlcach
 • mecz piłki nożnej : nauczyciele kontra uczniowie

 

Szkoła Podstawowa w Czuchowie

 

 • udział w konkursie plastycznym “Bezpieczne wakacje”
 • I Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastorałek – II miejsce w kategorii klas 0-III oraz I miejsce w kategorii klas IV-VI
 • Konkurs plastyczny “Wielkanocna pisanka” - klasa “0” wyróżnienie, nagrody klasa I, II, III, IV, V
 • udział w Gminnym Dniu Ziemi
 • Konkurs plastyczny organizowany przez Bibliotekę Pedagogiczną w Łosicach – klasa “0” wyróżnienie, uczennica klasy I zajęła III miejsce
 • udział w eliminacjach gminnych OTWP “Młodzież zapobiega pożarom”
 • udział w Ogólnopolskim Turnieju BRD
 • udział szkoły w kuratoryjnych konkursach przedmiotowych z matematyki, języka polskiego i przyrody
 • udział w Gminnym Konkursie o Zdrowiu w Ruskowie
 • udział w XXVI konkursie recytatorskim dla dzieci im. K. Makuszyńskiego (etap gminny oraz etap powiatowy)
 • konkurs plastyczny “Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” organizowany przez KRUS – uczniowie zajęli I, II oraz III miejsce
 • udział w etapie wojewódzkim V edycji konkursu zbiórka makulatury, organizowanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego
 • wyróżnienie dla grupy przedszkolnej w VIII Przeglądzie Małych Form Teatralnych “... tańcuj Maryś a prędko nie zawijaj sukienką ...” w Platerowie
 • wyróżnienia w konkursie plastycznym “Klęska – powódź czy huragan, straż pożarna ci pomaga”
 • II miejsce w Przeglądzie Piosenki Religijnej “Wielbię Ciebie Panie” organizowanym przez GOK w Platerowie
 • IV Ogólnopolski Festiwal Piosenki o Zdrowiu etap powiatowy - oddział przedszkolny wyróżnienie, II miejsce w kategorii szkół podstawowych
 • szkoła w Czuchowie była kolejny raz organizatorem Gminnego Konkursu Ortograficznego klas III – uczennica klasy III zajęła II miejsce
 • udział w Międzyszkolnym Konkursie Czytelniczym w Lipnie “Brzechwa nie tylko dla najmłodszych”


osiągnięcia sportowe

 • Indywidualne biegi przełajowe , do Siedlec zakwalifikowało się 2 uczniów
 • siatkówka dziewcząt – IV miejsce w powiecie


współpraca z instytucjami i organizacjami

Szkoła podkreśla, że bardzo dobrze układa się współpraca w GOPS-em w Platerowie, GKRPA w Platerowie (dofinansowanie do organizacji koncertu zespołu Limbos, dofinansowanie do kosztów wycieczki do Białegostoku, wsparcie finansowe przy organizacji w szkole Gminnego Konkursu Ortograficznego) oraz z GZEAS-em w Platerowie.


inne osiągnięcia szkoły

 • szkoła otrzymała dotację 11.610 zł na realizację Rządowego Programu “Rozwój edukacyji na terenach wiejskich w latach 2008-2013”. Adresatami programu byli uczniowie kl. „0” – VI, rodzice (społeczność lokalna), oraz inni uczniowie kl. IV – VI z terenu gminy Platerów. Ogółem programem objętych zostało 57 dzieci ze szkoły podstawowej. W poszczególnych formach brało udział 140 uczestników. Program został w całości zrealizowany.

Ze środków otrzymanych w ramach dotacji dzieci szkoła zorganizowała wyjazdy :

 • do kina w Łosicach na film „Garfield” oraz do kina w Białej Podlaskiej na film pt. „Piorun”
 • do teatru „Bajka” w Warszawie na spektakl pt. „Kopciuszek” .
 • trzy razy na basen do Sokołowa Podlaskiego, gdzie odbywały się zajęcia z instruktorami pływania.

Przez cały okres realizacji programu, w szkole odbywał się kurs tańca prowadzony przez instruktora tańca z ŁDK.

Prowadzone były również dodatkowe zajęcia z informatyki dla klas I – V (2 godz. tygodniowo). Dzieci uczestniczyły w zajęciach z udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, które prowadził pan Marek Koźluk – ratownik medyczny.

W listopadzie szkoła w Czuchowie zorganizowała Gminny Konkurs Matematyczno Przyrodniczy. Wzięli w nim udział przedstawiciele uczniów kl. IV – VI ze wszystkich szkół z terenu gminy. Nagrody zostały zakupione ze środków pochodzących z dotacji.

Jednym z założeń programu było integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny. W ramach tego działania zorganizowano szkolną Wigilię.

Poprzez udział w programie uczniowie rozwijali swoje zainteresowania i talenty, poznali alternatywne formy organizacji czasu wolnego, nauczyli się tańców towarzyskich i nowoczesnych. Dzieci uczestniczyły w kulturze, miały możliwość nauki opartej na przeżywaniu. Stworzone zostały warunki do efektywnego współdziałania w zespole i grupie, do budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji oraz skutecznego działania na gruncie obowiązujących norm. Nastąpiła również integracja społeczności szkolnej ze środowiskiem lokalnym. Kultywowane były tradycje i obrzędy Świąt Bożego Narodzenia. Wszystkie podjęte działania zwiększyły efektywność kształcenia i wychowania oraz podwyższyły jakość pracy szkoły.

Wzbogacono bazę szkoły w następujące pomoce dydaktyczne:

 • podkłady muzyczne
 • stroje zespołu wokalnego
 • pomoce dydaktyczne do zajęć dodatkowych (plansze o tematyce prozdrowotnej, pięciolinia).
  W roku szkolnym 2008/09 w szkole prowadzonych były zajęcia pozalekcyjne:
 • działał zespół woklany
 • sekcja przyrodnicza
 • Klub „Wiewiórka”
 • realizowano Program edukacyjno – terapeutyczny „Ortograffiti”.

 

ZPPO w Ruskowie

 

 • udział w Ogólnopolskim Turnieju BRD
 • udziałw akcji charytatywnej “Góra Grosza”
 • wyróżnienie w VI edycji Konkursu Ekologicznego dla szkół podstawowych i gimnazjów Województwa Mazowieckiego
 • udział w konkursie Europejski Dzień Bezpieczeństwa Drogowego
 • udziałw konkursie “Nie rzucim ziemi skąd nasz ród” organizowanym przez Gimnazjum w Węgrowie
 • udział w Gminnym Konkursie Matematyczno- Przyrodniczym organizowanym przez szkołę w Czuchowie
 • udział w etapie Powiatowym III Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu
 • udział w Powiatowym Przeglądzie Piosenki Religijnej
 • udział w w Międzyszkolnym Konkursie Czytelniczym w Lipnie “Brzechwa nie tylko dla najmłodszych”
 • szkoła w Ruskowie była organizatorem Gminnego Konkursu “Trzymaj Formę” oraz “Dbam o zdrowie”
 • udziałw akcji WOŚP
 • udział w konkursie ekologicznym “Bądź patriotą – nie śmieć” orgazowanym prze szkołę w Platerowie
 • udział uczniów w kuratoryjnych konkursach przedmiotowych z przyrody, języka polskiego oraz matematyki
 • wyróżnienie w konkursie “Porządkujemy i odnawiamy las” zorganizowanym przez Tygodnik Siedlecki


współpraca z innymi instytucjami lub organizacjami

 • współpraca z GKRPA w Platerowie
 • współpraca z GOPS-em w Platerowie i Korczewie
 • współpraca z Sanepidem w Łosicach- udział w programie “Trzymaj Formę”
 • współpraca z Fundacją “Humana Divinis” z Torunia (dofinansowanie dow wycieczki do Zamościa)
 • współpraca z nadleśnictwem sarnaki
 • wspołpraca ze szkołami z teremu gminy


inne wydarzenia z życia szkoły

 • szkoła otrzymała dotację w wysokości 10.975 zł na realizację Rządowego Programu “Rozwój edukacji na terenach wiejskich w latach 2008-2013”. W ramach tego projektu uczniowie wyjeżdżali do kina, muzeum i teatru. Brali udział w lekcjach muzealnych w Muzeum Narodowym w Warszawie oraz w Ciechanowcu. Organizowane były zajęcia pozalekcyjne oraz przeprowadzono konkurs “Szkolny Dzień Zdrowia”

 • szkoła otrzymała dotację w wysokości 16.200 zł na tealizację Rządowego Programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. W ramach tego projektu uczniowie wyjeżdżali systematycznie na basen do Sokołowa Podlaskiego, uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych : sportowych, komputerowych, wyrównawczych z matematyki I języka polskiego

 • udział uczniów w warsztatach przyrodniczych w Nadleśnictwie sarnaki

 • wyjazd uczniów na dwudniową wycieczkę “Roztocze i okolice” - dofinansowanie przez GKRPA w Platerowie oraz Fundację “Humana Divnis” z Torunia

 • udział szkoły w akcji “Szklanka mleka”

Powyższą informację sporządzono na podstawie danych zgromadzonych w SIO (stan 31 marca 2009r., arkuszy organizacji na rok szkolny 2008/2009, informacji o działalności szkół w roku szk. 2008/2009 przekazanych przez dyrektorów szkół, materiałów i dokumentów GZEAS )

Małgorzata Ciecierska – Kierownik GZEAS w Platerowie

tablica unijna

un niepelnosprawni thn

harmonogram

banerek portal mapowy

button mapa

baner asi

button agromarket

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl