Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Platerowie informuje, że z dniem 1 września 2012 r. zmieniły się warunki dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników przysługującego pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

W zmienionym stanie prawnym dodana została nowa regulacja mówiąca o tym,  że dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis , czyli pomoc publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Pomoc de minimis udzielana jest zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dn. 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).


W związku z powyższym podmiot ubiegający się o dofinansowanie, do wniosku będzie musiał dołączyć dodatkowo następujące dokumenty :

 • kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, otrzymanych w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie  o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie  o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
  oraz następujące załączniki, w dalszym ciągu obowiązujące :
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
 • kopię umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 • kopię dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie stosownego egzaminu,
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego z miesiąca w którym składany jest wniosek.
 • w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki należy dołączyć także umowy  o pracę i świadectwa pracy wydane przez poprzedniego pracodawcę.

Kopie dokumentów muszą być potwierdzone przez wnioskodawcę za zgodność  z oryginałem.

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy   od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Wniosek należy złożyć do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego.

Ponadto pracodawcy zobowiązani są do zawiadamiania Wójta Gminy o zawarciu umowy   o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem. W związku  z tym  prosimy wszystkich pracodawców o informowanie Urzędu Gminy Platerów, o zawarciu umowy  z młodocianymi pracownikami, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia - informację należy składać w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Platerowie (siedziba: budynek Urzędu Gminy w Platerowie, ul. 3 Maja 5, pokój nr 3 .

Załączniki:

 1. Wniosek o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianego pracownika
 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 3. Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis
 4. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis / pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
 5. Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym