Wybory sołtysów i rad sołeckich

Szanowni Mieszkańcy naszej Gminy,

W dniu 26 stycznia 2015 roku, Rada Gminy Platerów podjęła Uchwałę Nr IV/16/2015 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Platerów (harmonogram zebrań w załączeniu).

  1. Wyboru sołtysa i rady sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów posiadających czynne prawo wyborcze do rad gmin.
  2. Uprawnionymi do głosowania są stali mieszkańcy sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do rad gmin.
  3. Wybory przeprowadza komisja wyborcza spośród uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca do organów sołectwa.
  4. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lat.

Kliknij aby otworzyć harmonogram zebrań.harmonogram zebrań.